Social- og sundhedsmedarbejdere ser evnen til at opbygge relationer til borgerne som en væsentlig del af deres faglighed. Foto Colourbox
Social- og sundhedsmedarbejdere ser evnen til at opbygge relationer til borgerne som en væsentlig del af deres faglighed. Foto Colourbox
26.01.2021 kl. 12.37

SOSU'erne løser størstedelen af sygeplejen

En ny analyse fra VIVE af Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter arbejdsvilkår og opgaver i kommunerne viser blandt andet, at de løser langt størstedelen af sygeplejen i hjemmeplejen. Den viser også, at faggruppen er optaget af at hjælpe borgerne til bedre livskvalitet.

Ældreområdet er i stigende grad til debat i Danmark, ikke mindst på grund af et voksende antal ældre og omfattende rekrutteringsudfordringer blandt social- og sundhedsmedarbejdere.

”De mere end 66.000 social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter spiller en afgørende rolle i udviklingen i det nære sundhedsvæsen, men deres fag, opgaver og kompetencer fylder ikke meget i debatten på området, og der findes begrænset viden om social- og sundhedsfagene.” Sådan forklarer VIVE – Det Nationale Videnscenter for forskning i Velfærd – baggrunden for en analyse, der fokuserer på udviklingen i uddannelserne, opgaverne og rammerne samt medarbejdernes perspektiv på området.

Kontinuitet, tillid og tålmodighed er centrale elementer i den kernefaglighed, som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter har til fælles: at skabe en relation til borgerne i ældreplejen for at hjælpe dem mod bedre livskvalitet konkluderes det i analysen.

VIVE har undersøgt social- og sundhedshjælperes og social- og sundhedsassistenters fag, opgaver og kompetencer i den kommunale hjemmepleje og på plejehjem samt rammerne for deres arbejde. Undersøgelsen er foretaget for FOA og KL i ti udvalgte kommuner.

LÆS OGSÅ Ny rapport: Ældre er generelt tilfredse med hjemmeplejen

Stor forskel i opgavefordelingen

Undersøgelsen består af fire selvstændige analyser. Den ene viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne fordeler opgaverne på denne medarbejdegruppe.

Analysen af opgavefordelingen tyder på, at social- og sundhedsmedarbejderne løser størstedelen af sygeplejeopgaverne efter sundhedsloven i kommunerne. 61-85 procent af sygeplejeopgaverne i hjemmeplejen udføres af social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Den resterende del udføres af sygeplejersker. Analysen indikerer også, at social- og sundhedsassistenter løser langt flere sygeplejeopgaver end -hjælpere, og omvendt, at social- og sundhedshjælpere løser langt flere opgaver efter serviceloven end assistenter.

Analysen viser også stor variation i opgavefordelingen på tværs af kommuner. Hvilke opgaver social- og sundhedsmedarbejdere løser i praksis, afhænger således af, i hvilken kommune de er ansat i, og om de arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem. Tendensen er, at social- og sundhedsmedarbejdere ansat på plejehjem udfører flere sygeplejeopgaver.

Selvom både medarbejdere og ledere er positivt stemt for at overdrage sygeplejeopgaver fra sygeplejersker til social- og sundhedsmedarbejdere, identificerer analysen en række mulige udfordringer: Social- og sundhedsmedarbejdernes kompetenceniveauer varierer; det koster tid og ressourcer at overdrage opgaver og sikre oplæring og kompetencer, og endelig kan en organisering, hvor sygeplejen er adskilt fra social- og sundhedsmedarbejderne også udgøre en barriere.

Komplekst lovgrundlag

En anden analyse beskæftiger sig med udviklingen i regler og rammer på sundheds- og ældreområdet.

Social- og sundhedsmedarbejderne løser opgaver under både service- og sundhedsloven og ofte på samme besøg hos en borger. Men de to lovgivninger udgør forskellige styringsparadigmer, som har grundlæggende forskellige formål. Det øger kompleksiteten i social- og sundhedsmedarbejdernes arbejde.

Serviceloven stiller krav om frit valg af leverandør. Social- og sundhedsmedarbejdere kan derfor være enten kommunalt eller privat ansatte, men de er udelukkende leverandører af en indsats, som andre i en kommunal myndighedsafdeling har bestilt: Leverandør og bestiller skal holdes adskilt (kaldet BUM-model). Det har konsekvenser for samarbejde og koordination i borgerforløb mellem de medarbejdere, der yder social- og sundhedsindsatser i det enkelte borgerforløb.

Serviceloven kræver også, at tildeling af hjælp sker skriftligt på baggrund af en individuel vurdering, mens sygepleje efter sundhedsloven ofte sker på baggrund af vurderinger fra borgerens praktiserende læge eller en anden læge. Serviceloven stiller derimod ikke krav om løbende dokumentation af indsatsen, hvilket sundhedsloven dog gør.

Rekrutteringsudfordringen

En tredje analyse beskæftiger sig med rekrutteringsudfordringen. Antallet af ældre borgere stiger som bekendt. Flere har en eller flere kroniske sygdomme, mens andelen af ældre, der modtager hjemmehjælp, falder, ligesom det gennemsnitlige antal tildelte timer hjemmehjælp falder.

Samtidig er området præget af omfattende og vedvarende rekrutteringsudfordringer, selvom antallet af assistenter er steget 75 procent siden 2007. Rekrutteringsudfordringerne påvirkes ikke kun af en øget demografisk drevet efterspørgsel, men også et stort antal fratrædelser inden for ganske få år, en faldende beskæftigelsesgrad blandt social- og sundhedsmedarbejdere, hvor langt størstedelen er ansat i deltidsstillinger, samt en faldende tilgang til social- og sundhedsuddannelserne.

Som SOSU’er ser sig selv

En fjerde analyse sætter fokus på medarbejdernes perspektiv på deres fag og dets udvikling.

Den konkluderer blandt andet, at social- og sundhedsmedarbejderne fokuserer entydigt på relationsarbejde som deres kernefaglighed. Det centrale i deres arbejde er ikke de konkrete opgaver, men at skabe en tillidsfuld relation til borgere, der af den ene eller anden grund er svære at hjælpe. Og forudsætningerne er at bruge sig selv, at arbejde på borgernes præmisser, at have tålmodighed og vedholdenhed i forløb, der kan tage tid, og ikke mindst at der er et vist mål af kontinuitet.

Medarbejderne oplever også, at der er kommet et større skel mellem social- og sundhedshjælpere og -assistenters opgaveløsning, hvor social- og sundhedsassistenterne har overtaget mange sygeplejeopgaver fra social- og sundhedshjælpere. Derudover er der stor variation i fordelingen af sygeplejeopgaver på tværs af kommuner, hvor for eksempel nogle social- og sundhedsassistenter stort set kun løser plejeopgaver efter serviceloven, og andre assistenter stort set kun løser sygeplejeopgaver efter sundhedsloven. tkn@kl.dk 

Om undersøgelsen

10 kommuner har deltaget i undersøgelsen, som trækker på flere forskellige datakilder:

Dokumenter fra 10 kommuner, som for eksempel ydelseskataloger, kvalitetsstandarder og særligt kommunernes kompetenceskemaer, der beskriver fordelingen af opgaver på faggrupper i den enkelte kommune.

Kvantitative data fra 6 kommuner om antallet af medarbejdere fordelt på forskellige områder

Aktivitetsdata fra 3 kommuners omsorgssystemer

Gruppeinterview med i alt 37 social- og sundhedsmedarbejdere

Individuelle interview med 11 ledere fra alle 10 kommuner.

Hent undersøgelsen her på vive.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: SOSU'erne løser størstedelen af sygeplejen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger