Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
06.02.2020 kl. 17.00

Nationale test er usikre på elevniveau

De nationale test i grundskolen er usikre på elevniveau, og lærerne er generelt skeptiske over for testene som pædagogisk redskab. De kommunale forvaltningschefer vurderer, at de nationale test styrker deres mulighed for at følge skolernes udvikling, viser evaluering af de nationale test.

VIVE har gennemført en omfattende evaluering af de nationale test i grundskolen. Evalueringen indeholder en række analyser af både selve indholdet af de nationale test og af, hvordan testene anvendes af lærere, skoleledere, kommuner og på politisk niveau.

De nationale test i grundskolen er usikre, når det gælder den enkelte elevs resultater, men der er metoder, der kan gøre testen mere sikker, viser evalueringen. Den viser også, at elevernes resultater i nationale test i høj grad hænger sammen med karaktererne ved afgangsprøven i 9. klasse, og at lærerne generelt er skeptiske over for testene som pædagogisk redskab.

Evalueringen er gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet og belyser både styrker og svagheder ved de nationale test. Samtidig danner evalueringen grundlag for den rådgivningsgruppe, som ministeriet har nedsat for give anbefalinger til den fremtidige brug af nationale test.

Usikre på elevniveau

En af analyserne i VIVEs evaluering viser, at de nationale test er usikre på elevniveau, og at man bør være påpasselig med at anvende en enkelt elevs resultat som enkeltstående udtryk for elevens faglige niveau. Resultatet er for usikkert til, at det kan stå alene. Den usikkerhed, der er forbundet med resultatet for den enkelte elev i de nationale test, vil man imidlertid også finde i andre test.

LÆS OGSÅ Ny model for skoleledelse skal hæve niveauet i udsat boligområde

– Der er altså ikke noget, der tyder på, at de nationale test er mere eller mindre usikre end andre tilsvarende test, siger chefanalytiker i VIVE Lasse Hønge Flarup.

Ligesom andre faglige test måler de nationale test ikke et helt fag, men kun dele af det. De viser altså ikke elevers fulde kunnen inden for et fag, men alene inden for de områder, der testes i. 

Mere sikre på overordnet niveau

Debatten om, hvorvidt man kan stole på resultaterne af de nationale test, har fyldt meget og været medvirkende til, at praktikere har tvivlet på anvendeligheden af de nationale test – både på individniveau og på aggregeret niveau. Som sagt er resultaterne usikre på elevniveau, men den usikkerhed er ikke tilsvarende for resultater på aggregeret niveau.

Resultaterne er mere sikre i aggregeret form og mere anvendelige til styring på et mere overordnet niveau, viser VIVEs analyser. De nationale test har høj eksternt validitet, hvilket betyder, at de kan bruges som et generelt udtryk for elevernes faglige niveau.

LÆS OGSÅ Næstved ansætter direktør med husdyrhold i privaten

– Man kan altså godt bruge resultater på aggregeret niveau til at give et generelt billede af, hvor eleverne ligger fagligt. Men man skal selvfølgelig anvende dem inden for de metodiske rammer for data af denne type, siger chefanalytiker i VIVE Lasse Hønge Flarup.

Testresultater følger eleven

Der er sammenhæng mellem de resultater, eleverne får i de nationale test, og deres standpunktskarakterer og karakterer ved 9. klasses-prøver. Og jo tættere afgangsprøver eller karaktergivning og test tidsmæssigt falder sammen, jo større er overensstemmelsen.

Samtidig viser VIVEs evaluering, at det faglige niveau i de nationale test i de små klasser følger eleverne op gennem skoletiden. Elever, der klarede sig godt i nationale test i de første år, klarer sig også godt ved 9. klasses-prøver.

Lærere skeptiske

Nogle elever oplever selve testsituationen som positiv, mange oplever den som neutral, og kun få oplever den negativt. Dog har især de yngre elever udfordringer med længden af testen og har svært ved at fastholde koncentrationen.

LÆS OGSÅ Det blev et klart ja fra lærerne til en ny arbejdstidsaftale

Generelt er lærerne skeptiske over for nationale test som pædagogisk redskab. Usikkerhed omkring resultaterne på elevniveau gør det vanskeligt at anvende dem i det pædagogiske arbejde – også selv om lærerne ifølge VIVEs undersøgelse oftest oplever, at deres opfattelse af elevernes faglige niveau stemmer overens med elevernes resultater i testene.

På klasseniveau er der bedre muligheder for at anvende resultaterne som pædagogisk redskab. Men lærerne er usikre på, hvordan man omsætter viden fra testene til pædagogisk praksis. Uklarheden kan både skyldes mangel på viden, mangel på tid, og at debatten om resultaternes sikkerhed har fyldt så meget.

Der er også kun i mindre grad fastlagt klare retningslinjer på skolerne for, hvordan man bruger test som pædagogisk redskab. Ofte er det op til den enkelte lærer, om og i så fald hvordan de nationale test skal bruges i den pædagogiske praksis.  

Ikke del af evalueringskulturen

Både skoleledere og lærere mener generelt, at evaluering er et vigtigt redskab i arbejdet med at styrke den faglige kvalitet på skolerne. De er også enige om, at de har kompetencerne på skolerne til at evaluere.

LÆS OGSÅ KL’s bestyrelse har godkendt lærernes arbejdstidsaftale

Men der er forskel på skoleledernes kendskab til og systematik i at følge op på test- og evalueringsresultater. Og generelt bliver nationale test ikke opfattet som et redskab, der understøtter skolernes evalueringskultur. Det hænger ifølge VIVEs undersøgelse sammen med, at både skoleledere og lærerne er skeptiske over for, om testene er pålidelige.

Et vigtigt redskab i kommunen

De kommunale forvaltningschefer vurderer i VIVEs undersøgelse, at de nationale test styrker deres mulighed for at følge med i skolernes udvikling, og at testene danner et godt udgangspunkt for dialog med skolerne. Det synspunkt deler skolelederne til en vis grad.

Forvaltningscheferne mener også, at det er vigtigt at have nationale målinger, der gør det muligt at vurdere, om kommunens elever har særlige udfordringer i forhold til andre steder i landet.

Skolelederne er mere delte. Stort set lige mange af dem er positive og negative over for testene som ledelsesinformation om elevernes faglige niveau. Skolelederne ser mest positivt på testene som et middel til at følge elevernes udvikling.

LÆS OGSÅ Vi har en klar aftale om forpligtende samarbejde og lokalt spillerum
FOR ABONNENTER

Begge grupper mener dog, at nationale test ikke kan stå alene, men skal suppleres med andre datakilder, ligesom det er beskrevet i vejledningerne til de nationale test.

Flere frivillige test

Omfanget af frivillige nationale test er steget betragteligt over en periode på seks skoleår, viser VIVEs undersøgelse. Det er der flere grunde til. En af dem er, at kommuner og skoler gerne vil kunne følge elevernes udvikling. En anden er, at både forvaltninger, skoleledere og lærere har et ønske om at gøre eleverne mere trygge ved testene, så de er bedre forberedt til de obligatoriske test,

 – Det er jo positivt, hvis man bruger testen for at kunne følge og understøtte faglig progression for eleverne. Men omvendt kan der opstå det, vi kalder ”teaching to the test”, altså at man bruger de frivillige test til at øve sig til den obligatoriske, alene for at få et bedre testresultat, siger Lasse Hønge Flarup.

Behov for udvikling

VIVEs evaluering viser, at der er behov for data, der kan bruges pædagogisk af lærerne i skolerne, og som styringsredskab på højere niveauer. Og VIVE vurderer, at hvis de nationale test afskaffes, så vil der være behov for at udvikle et eller flere nye redskaber, der kan erstatte dem, og som kan indgå i samspil med andre eksisterende datakilder, for eksempel trivselsmålinger og karakterer ved afgangsprøver.

LÆS OGSÅ Almindelig skolegang hjælper elever med særlige behov videre

Hvis man ikke afskaffer de nationale test, er der behov for at arbejde med testens pålidelighed og usikkerheden omkring resultater på elevniveau. Det skal også gøres nemmere for lærere og skoleledere at arbejde konstruktivt med testene – eksempelvis gennem bedre vejledninger og mere handlingsorienteret oversættelse af data til pædagogisk anvendelse. Og så bør man arbejde med fortællingen om, hvad de nationale test egentlig kan og skal måle og anvendes til, og hvad de ikke skal. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Nationale test er usikre på elevniveau Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger