Foto: Steen Brogaard/Folketinget
Foto: Steen Brogaard/Folketinget
30.09.2019 kl. 13.45

Socialdemokratiet har stillet 194 forslag på det kommunale område

Man kan ikke beskylde statsminister Mette Frederiksen (S) for at mangle politiske forslag.

Der har spredt sig et billede af, at den siddende S-regering ikke har lovet vælgerne ret meget inden den tiltrådte – men det passer faktisk ikke. Slet ikke.

Ifølge en opgørelse, som ugebrevet Mandag Morgen har foretaget, har Socialdemokratiet nemlig fremlagt i alt 25 udspil de sidste to år op til valget. De rummer i alt 340 mere eller mindre konkrete politiske forslag.

– De mange forslag harmonerer ikke med den opfattelse, som har fået lov til at brede sig, om at regeringen er kommet til uden at have en ide om, hvad den vil, siger professor og valgforsker Rune Stubager, Aarhus Universitet, til ugebrevet.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har med tilladelse fra Mandag Morgen dykket ned i listen og fundet de 194 af forslagene, der er mest relevante for kommunerne.

LÆS OGSÅ Kolding har fået vendt skuden
FOR ABONNENTER

Se listen herunder.

mdbr@kl.dk

 

Socialdemokratiets 195 kommunale forslag

Integration og udlændinge
• Årligt loft over nye ikke-vestlige udlændinge
• Skærpede krav om familiesammenføring
• Større fokus på hjemsendelse (paradigmeskifte)
• Ny specialenhed i politiet til hjemsendelse af afviste asylansøgere
• Folk på integrationsydelse og kontanthjælp skal bidrage 37 timer
• Stop tilskud til fri- og privatskoler med over 50 pct. udlændinge
• Nuværende beløbsordning fastholdes
• Bedre adgang til krisecentre for ikkevestlige kvinder
• Kommission skal kulegrave velfærdsydelser
• Anbringelser i indvandrerfamilier skal undersøges
• Flere exitprogrammer for unge
• Familiesammenføring til udsatte boligområder skal standses
• Maks. 30 pct. ikkevestlige udlændinge i boligområder, skoler mv.
• Politienheder tilknyttes de mest udsatte boligområder
• Forældre skal straffes i sager om genopdragelsesrejser
• Flygtninge kan først flytte til en anden kommune efter fem år
• Uddannelsespålæg til hjemmegående indvandrerkvinder
• Strategiske nedrivninger af ghettoer
• Frakendelse af statsborgerskab i f.eks. alvorlig kriminalitet
• Flere kriminelle skal udvises
• 250 mio. kr. årligt til kontrol mod social dumping mv.
• Bedre hjælp til hjemrejse
• Forbud mod børnetolke

Psykiatri
• Gratis psykologhjælp til børn og unge
• Udvidelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i skoler
• Psykiatrien skal på finansloven
• Årligt sundhedstjek til mennesker med psykisk sygdom
• Mere fleksibel overgang mellem børne- og ungepsykiatrien
• Brobyggere i psykiatrien skal sikre, at færre falder mellem to stole
• Større udbredelse af botilbudsteams
• Et samlet tilbud for misbrug og psykisk sygdom
• Bedre beskyttelse af personale mod vold.

Børn og social
• Flere pædagoger i institutioner
• Flere børn skal anbringes tidligere
• Søskende til anbragte børn skal også anbringes
• Ny lønmodel skal sikre bedre vilkår for plejefamilier
• Alle plejefamilier skal tilknyttes kommunal enhed
• Plejefamilier skal have ret og pligt til uddannelse
• Flere familieanbringelser
• Skærpede krav om kvalitet på anbringelsessteder
• Overskud må ikke trækkes ud af institutionerne
• Familiehuse samler sundhedspleje, familierådgivning mv.
• Bedre vidensdeling internt i kommunerne om udsatte børn
• Nye forældrekurser skal give børn en bedre start
• Automatisk opskrivning i dagtilbud for alle børn
• Mobilitetspladser til de mest sårbare børn
• Mål for andelen af uddannet personale
• Udbrede ordninger med familiepædagoger
• Flere pædagoger i SFO’er og ungdomsklubber med mange udsatte
• Faste bevillinger for frivillige sociale foreninger
• Sociale investeringer skal udbredes mere
• Hjemløse må aldrig henvises til gaden efter sygehuset
• Hjemløse med misbrug skal tilbydes døgnbehandling for misbrug
• Hjemløse skal have et sted at være hele døgnet
• Exitpakke til kvinder i prostitution
• Bedre hjælp til udenlandske prostituerede, som angiver bagmænd
• Kommunerne skal levere gratis gældsrådgivning
• Lettere for udsatte at få eftergivet offentlig gæld
• Gratis tandpleje til udsatte
• Undtagelsesbestemmelse i socialloven for de allermest udsatte
• De mest udsatte skal have én gennemgående sagsbehandler

Velfærd og offentlig sektor
• Lokale velfærdsaftaler mellem institution og kommune
• Mulighed for flerårige budgetter i kommunerne
• Få bindende mål skal give en mere klar retning og fokus
• Ledere skal stå på mål for deres resultater
• Økonomisk gulerod skal tilskynde til nye løsninger
• Nytænke tilsyn med velfærdsinstitutionerne
• Institutioner skal ikke partout være omfattet af selvstyreformen
• Udbrede forsøg med borgerbudgetter
• Styrke lokalråd
• Opgaveudflytning fra stat til regioner og kommuner
• Nye velfærdscentre skal sikre lokale velfærdstilbud
• Evaluering af kommunalreform
• 20 nye nærpolitienheder
• Moderne landbetjente i lokalsamfundet
• Mobile politistationer
• Lokalt politi i udsatte boligområder
• Højere støtte til lokale aktionsgrupper

Sundhed
• Bevare regionerne
• Flere kommunale akutpladser for færdigbehandlede ældre
• Flere praktikpladser til sosu-assistenter
• Patientansvarlig sundhedsperson til alle patienter i 2020
• Handlingsplan mod børn og unges rygning
• Mere tillid til de ansatte og mindre kontrol
• Nærhospitaler tættere på borgerne
• Opgør med brugerbetaling på kommunale akutpladser
• Øremærkede midler skal løfte bestemte patientgrupper
• Forbyggende sundhedstjek for patienter med særlig risiko

Uddannelse
• Opgør med årlige besparelser på 2 pct.
• Lettere at udskyde skolestart, til barnet er klar
• Flere lærere og pædagoger på skoler med mange udsattte børn
• Flere elever skal hentes om morgenen for at undgå fravær
• Styrke retskravet på ordblindetest
• Udsatte kan bruge et ekstra år på deres uddannelse
• Bedre støtte til anbragte unge i udd.-systemet som f.eks. mentor
• Færre og bedre nationale test
• Velfærdsuddannelser skal spredes mere i landet
• Mindst fem nye uddannelsstationer uden for de store byer
• Erhvervsskoler forpligtes til at oprette lokale uddannelsessteder
• Styrkelse af de små gymnasier på landet
• Tilskud til ungdomsuddannelser i yderområder øges
• Ordninger om jobgaranti for studerende uden for de store byer
• Nye uddannelsessatellitter i samarbejde med lokalt erhvervsliv
• Forsøg med at udbyde hele universitetsuddannelser online.

Ældre og pension
• Ny ret til tidlig folkepension baseret på syv principper: 1. Den nye rettighed skal gavne de mest nedslidte. 2. Ordningen målrettes folk med mange år på arbejdsmarkedet. 3. Den nye rettighed skal baseres på objektive kriterier. 4. Mænd og kvinder skal have lige adgang. 5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension. 6. Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid. 7. Der afsættes 3 mia. kr. årligt til ordningen.
• Mere personale i ældreplejen
• Flere hjemmehjælpstimer
• Større statslig støtte til flere plejeboliger

Handicap
• National specialplan skal sikre nødvendige sociale tilbud
• Gratis tandpleje til mennesker med handicap og psykisk sygdom
• Årligt sundhedstjek til mennesker med handicap
• Ekstra tid til elever med handicap til at gennemføre uddannelse
• Mere fleksible regler om bl.a. praktikpladser på særlige vilkår
• Mere langsigtede planer og bevillinger.

Energi og klima
• En ny klimalov
• Nye og mere ambitiøse pejlemærker for klimaet
• Staten finansierer nye hurtige ladestationer
• Særlig lav afgift for opladning forlænges
• Tilskud på 10.000 kr. til kommuner for hver købt grøn bil
• Elektrificering af jernbanestrækninger
• Nedbringe CO£-udledning fra varmesektor
• Årlige udbud for landvind og solceller på 250 MW fra 2020
• Ny udbudsmodel for vind- og solenergi
• Nye principper for anvendelse af biomasse
• Erstatte naturgas med gas fra vedvarende energi

• Krav om at spare på energien i alle offentlige bygninger
• Ny energispareordning
• Ny national kystsikringsfond
• Nye regler om finansiering af klimasikringsprojekter

Økonomi og skat
• 20,5 mia. kr. mere til sundhed og anden velfærd frem mod 2025
• 700 mio. kr. til fire nye skattecentre
• 3 mia. kr. til fleksibel pension
• 1,5 mia. kr. til udannelse af unge og ufaglærte
• 1,5 mia. kr. til børn og socialpolitik
• 8,7 mia. kr. til øvrig velfærd, klima mv.
• Ny velfærdslov skal sikre en vis årlig vækst i offentligt forbrug
• 27,8 mia. kr. af planen hentes fra det økonomiske råderum
• 9,6 mia. kr. hentes ved bl.a. højere skatter og afgifter
• Loft over det offentliges køb af konsulentydelser
• Reduktion af tilskud til privatskoler
• 69 provinskommer skal have engangskompensation

Natur og miljø

• 15 vilde naturparker på statens og kommunernes arealer
• 75.000 hektar urørt skov
• Styrkelse af naturturisme og friluftsliv
• Ny jordreform skal gavne miljø og natur
• Forbud mod sprøjtning og gødskning på §3-arealer
• Større del af Danmark skal være fredet natur på sigt
• Stop for kørsel med forurenende biler i byerne
• Evaluere og stramme eksisterende miljøzoneregler
• Fremme elbusser og miljøvenlige brændeovne
• Kommuner kan lave regler om brug af brændeovne
• Forbud mod sandsugning i Øresund
• Mere skovrejsning og anden natur tæt på byerne
• Styrket overvågning af grundvandet
• Nationalt net af af stier og ruter
• Kulegrave loven mhp. bedre adgangsforhold til naturen
• Ny handlingsplan om cirkulær økonomi
• Etablere permanent vækstpanel for cirkulær økonomi
• Etablere cirkulære frikommuner
• Strømline reglerne for indsamling af affald i de 98 kommuner
• Understøtte flere grønne indkøb

Fødevarer 
• Vækstplan skal styrke økologien
• Fordobling af det økologiske areal i 2030
• Fordobling af danskernes forbrug af økologiske fødevarer i 2030
• Fordobling af Danmarks eksport af økologiske fødevarer i 2030

Beskæftigelse
• Oprettelse af permanent arbejdsmarkedsråd
• Et nyt og bedre efterspørgselsdrevet VEU-system
• Fast-track-ordning inden for områder med mangel på arbejdskraft
• Højere tilskud til arbejdsgivere i treårigt forsøg om opkvalificering
• Oprettelse af dansk arbejdsformidling i EU-lande
• Jobcentrene skal tættere på virksomhederne
• Oprydning i beskæftigelsesreglerne
• Bedre overgange mellem uddannelse og arbejdsmarked
• Øget kompensation til ledige ufaglærte i uddannelse
• 50 mio. kr. til screening for ordblindhed

Bolig
• 33 pct. af nye boligområder kan reserveres til almene boliger
• Tag-over-hovedet-garanti til studerende
• Flere ungdomsboliger
• Udvikle ny form for medejerbolig, alle har råd til
• 110.000 nye boliger i København, Aarhus, Odense og Aalborg
• Stop for udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger
• Mere retvisende ejendomsvurderinger
• Lavere husleje i almene boliger
• Boligfond skal opkøbe og fastholde billige lejeboliger
• Kommuner skal bygge flere pleje- og ældreboliger
• Billigere lån til almene boliger, som kommer lejerne til gode
• Billigere for kommunerne at bygge små almene boliger
• Ny boligaftale skal afhjælpe renoveringsefterslæb
• Flere boliger i eksisterende boligafdelinger
• Lige lånevilkår til boliger i hele Danmark
• Private bygherrer skal lettere kunne bygge almene boliger
• Færre politiske krav til nybyggeri af almene boliger
• Øget brug af modulbyggeri skal sikre billigere boliger
• Bedre mulighed for at sikre bopælspligt ved nyopførte boliger

Kilde: Mandag Morgen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Socialdemokratiet har stillet 194 forslag på det kommunale område Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger