Timeout for solceller

Af: Karen Margrethe Olsen, formand Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Den: 17.12.2020 kl. 08:00

Den grønne energi er essentiel for samfundet, men den må ikke være et carte blanche til at spolere andre og vigtige værdier. 

Vi støtter arbejdet for, at vedvarende energi bliver en naturlig og velindpasset del af fremtidens samfund og landskab. 

Solcelleparker skyder op med antal og  størrelser, som stiger og stiger. På nuværende tidspunkt taler vi om solcelleparker på mere end 200 hektar. Det vil sige op til 300 fodboldbaner. 

Vi anbefaler, at kommunerne støttes i placeringen af solcelleparker, og at der udarbejdes et landsplandirektiv med retningslinjer for etablering af solcelleparker og transporten af solenergien. Retningslinjerne skal sikre, at kulturmiljøerne og de bevaringsværdige landskaber, de nære bygningsmæssige omgivelser og kysterne ikke spoleres.

Landsplandirektivet skal være en støtte til kommunerne i deres planlægning og placering og indeholde retningslinjer og følgende krav:

– Historiske kulturmiljøer, bevaringsværdige landskaber og kyster skal friholdes for solcelleanlæg.

– Solcelleparker placeres på baggrund af en landskabsfaglig vurdering, således at de valgte arealer, placeringen og transporten af energien er så veltilpasset i landskabet.

– Solcelleparker skal respektere de grundlæggende principper for beskyttelse af det danske landskabskarakter og værdi, som planlovens zonering er med til at sikre.

– Afskærmende beplantning, teknikbygninger og trådhegn skal indtænkes i det samlede solcelleanlæg fra start og indgår i den samlede vurdering af den hensigtsmæssige placering af det tekniske anlæg.

– Hvis solcelleanlægget er opført uhensigtsmæssigt, nedtages det, når det er udtjent. 

– Alle kommuner skal udarbejde en overordnet plan for placering af solcelleparker, som skal bygge på indgående analyser af landskabets værdier. Lokale og nationale interesseorganisationer inddrages i høringer. Helhedsplanen skal indgå i kommuneplanen og efterfølgende i lokalplanlægning.

Vi erkender, at disse tiltag har økonomiske konsekvenser for kommunerne. Vi foreslår derfor, at kommunerne kompenseres via den sædvanlige bloktilskudsmekaniske, så de enkelte kommuner får mulighed for at ansætte nødvendigt fagligt personale i deres planafdelinger. Dette vil sikre en kvalificeret vurdering af et eventuelt solcelleanlægs betydelige påvirkning af landskabet. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Timeout for solceller Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger