Politikerne bør regulere 40 år gamle regler for spildevand

Af: Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA

Den: 18.11.2020 kl. 08:00

Der falder stadig mere nedbør i Danmark, og skybrud bliver hyppigere og kraftigere. Det betyder, at renseanlæggene skal håndtere stadig større mængder regn- og spildevand. Hvis ikke systemerne var udstyret med sikkerhedsventiler, hvor regnvandet i kloakkerne løber over, når de er fyldt, så ville vandet slå tilbage i byerne og forårsage oversvømmelser med sundhedsfarligt vand samt gøre skade på ejendom.

De regnfortyndede udledninger er et vilkår, som vi ikke helt kan komme uden om, men man kan nedbringe antallet, hvis politikerne indretter lovgivningen på en måde, så vandselskaberne ikke bremses i at håndtere og bortlede regnvandet på overfladen, før det ender i kloaksystemet. 

Dette er lige nu aktuelt i forhold til et lovforslag om finansiering af klimaløsninger, hvor politikerne vil indføre effektiviseringskrav, som vil stoppe investeringer i indsatsen mod oversvømmelser og overløb.

Incitamentsstrukturen i regulering af spildevand vender forkert, vandselskaber bliver straffet for at investere i nye renseløsninger og klimatilpasninger, der kan nedbringe antallet af overløb. Men de bliver belønnet for at lede spildevand uden om renseprocesser, det er forkert i et moderne samfund. Problemet er, at politikerne via lovgivningen har indført en finansiel bremse, så vandselskaber tvinges til at holde igen med at investere i en mere samfundsøkonomisk hensigtsmæssig håndtering af regnvand. Det gør man ved, at spildevandsselskaber ikke kan få dækket omkostninger til klimatiltag. Når vandselskabet investerer 100 mio. kr., så må det kun opkræve cirka 80 mio. kr. hos vandkunderne. Det betyder, at de manglende 20. mio. kr. skal tages af driftskassen. I forbindelse med investeringer i separatkloakering er vandselskabets omkostningsdækning kun 58 procent. Nogle vandselskaber er allerede på vej mod økonomisk konkurs, andre kæmper for ikke at havne i den situation.

Den generelle udledning af kvælstof til vandmiljøet stammer ifølge Miljøstyrelsen for de 10 procents vedkommende fra byernes spildevand, mens 60-70 procent kommer fra landbruget. Fra de regnbetingede overløb, der kan forringe badevandet med bakterier i en kortere periode, kommer én til to procent af den samlede kvælstofudledning, anslår Miljøstyrelsen.

Det skal også med i ligningen, at renseanlæg generelt set allerede i dag udleder langt mindre, end de har tilladelse til.

Spildevandselskaberne har gennem deres interesseorganisation DANVA besluttet at stoppe de såkaldte planlagte udledninger, ligesom de ønsker at få fjernet det økonomiske incitament til at lede urenset spildevand uden om renseanlægget. Desuden skal der i DANVA-regi udarbejdes en hvidbog om udledning af regn- og spildevand fra byerne. Den skal være fremtidens guide til, hvordan man samlet set lever bedst muligt op til samfundets forventninger.

Men det er klart, at alt dette først kan blive en realitet, når data om udledning af spildevand er på plads. Man skal kende den nøjagtige kvalitet og mængde, før man kan indføre en regulering, der baseres på faktiske forhold. Vi kan heldigvis konstatere, at arbejdet med at optimere dataindsamlingen omkring udledning af spildevand er i fuld gang.

For at gøre indsatsen mod de stigende regnmængder effektiv er det også nødvendigt, at kommunerne opdaterer deres spildevandsplaner og tager beslutninger om, hvordan regnvandet skal håndteres. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Politikerne bør regulere 40 år gamle regler for spildevand Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger