Hvidovre forebygger sig til lige muligheder for alle børn

Af: borgmester Helle Adelborg, Hvidovre Kommune

Den: 15.05.2018 kl. 13:59

Færre børn og unge i Hvidovre bliver anbragt uden for hjemmet; flere bliver hjulpet, inden problemerne vokser sig for store, og flere forebyggende tiltag har haft stor effekt for børn og familier. Flere års forebyggende arbejde efter ”den svenske model” og tre års partnerskab med Socialstyrelsen har båret frugt.

Forebyggelse frem for behandling har i mange år været et politisk prioriteret område i Hvidovre Kommune, og Hvidovres børn skal vokse op i Hvidovre.

Det er bedre for børnene og familierne, at vi investerer i forebyggelse og i egne kommunale tilbud – og det er samtidig bedre for kommunens økonomi. Sådan lød vores intention, da vi for tre år siden tog fat på udviklingsprojektet "Lige Muligheder", og nu kan vi konstatere, at det i høj grad er lykkedes at gøre intentionen til virkelighed.

”Lige Muligheder” var Hvidovre Kommunes andel af et partnerskab med Socialstyrelsen, Herning Kommune og Haderslev Kommune, og i løbet af de tre år, partnerskabet varede, fik vi udviklet nye retningslinjer og arbejdsgange, der har givet stor effekt for børn og familier.

Den svenske model - et godt fundament

Efter 4-5 års arbejde med implementering af den såkaldt ”svenske model” med øget fokus på tidlig forebyggelse og mere effektiv indsats kunne vi allerede fra 2012 til 2015 se et fald i antallet af anbragte børn. Vi har færre anbringelser på institution, flere i familie- eller netværkspleje, flere forebyggende indsatser med støtte tæt på børnenes hverdagsliv. Vores arbejde med at ændre arbejdsform og tilgang på hele børne- og familieområdet har givet et bedre børneliv, økonomisk overskud på børne-og familieområdet og et godt fundament for yderligere udvikling. 

Styrket tværfagligt arbejde

Oven på en årelang forandringsproces og tre års partnerskab med Socialstyrelsen fortsætter det gode arbejde med tidlige og forebyggende tiltag for børn, unge og familier i Hvidovre. Det har været både udfordrende og lærerigt, og medarbejdere fra dagtilbud, skoler, SFO, familierådgivning, sundhedspleje, tandpleje osv. har på tre år fået mange nye erfaringer, arbejdet sammen på nye måder og fået fælles fundament og fælles sprog. 

Det tværfaglige arbejde er styrket, så forbindelserne på kryds og tværs mellem fagpersoner og lokale institutioner er blevet tættere. Det giver en bedre føling med, hvad der sker med barnet, rundt om familien og i netværket, og det giver os en mulighed for at sætte klart tidligere ind, hvis der er behov for det. Vores tværfaglige netværk – eller sikkerhedsnet om man vil – er spændt ud under ALLE børn. Det betyder, at vi har nogle tiltag, som alle kommer i berøring med, mens andre tilbud er målrettet til de børn, der har det svært. Og endelig har vi særlige indsatser, som er tiltænkt de børn, der har behov for ekstra støtte.

Trivselsundersøgelse for alle småbørn

I Hvidovre bliver alle småbørns trivsel nu undersøgt to gange om året. Vi har implementeret en model for tidlig opsporing på 0-6 års området (TOPI - Tidlig Opsporing og Indsats), og vi udvikler arbejdsgange, så der bliver handlet relevant i forhold til de børn, som vurderes til ikke at være i trivsel eller i begyndende mistrivsel. 

TOPI-modellen bruges til børn fra ni-måneders alderen, og derfor supplerer vi i Sundhedsplejen med ADBB-metoden (Alarm Distress BaBy scale) til de helt små. ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene spædbørn fra to-månedersalderen for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt. Sundhedsplejen startede med at gennemføre trivselsundersøgelser pr. 1. marts 2017, da de første børn født i 2017 blev to måneder.
Tandplejen, SFO’er og skolernes 0. klasser har gennemført deres første trivselsundersøgelser i januar-februar 2018.

Familien er en vigtig medspiller

Den styrkede tværfaglige tilgang gør, at vi nemmere kan sætte tidligt ind, når der er behov for hjælp og støtte til børn og familier. Og netop familien er en vigtig medspiller.
Hvis medarbejderne i daginstitutionen eller i sundhedsplejen observerer noget, der bekymrer, bliver forældrene altid inddraget i dialogen om, hvad der skal til for at sikre barnet god trivsel og udvikling. Hvis et barns sprog fx ikke udvikler sig alderssvarende, vil man på et møde, hvor forældrene deltager, kunne beslutte at inddrage den audiologopæd, der er tilknyttet børnehaven. Herefter laves en handleplan, så den rigtige indsats kan blive sat i gang.

Løsningerne tager udgangspunkt i familiens ressourcer og muligheder, og i de tilfælde, hvor barnet ikke kan bo hjemme, bliver forældrene inviteret til at deltage i hverdagen på institutionen. De kan fx ringe om morgenen og hjælpe med at vække den unge eller være med til at planlægge og holde barnets fødselsdag. 

Vi følger familierne tæt

For at familierådgiverne kan følge godt med i barnets udvikling og se, om tiltagene har den ønskede effekt, følger vi hyppigt op. Mere hyppigt end loven faktisk foreskriver. Og både fagfolkene i vores tilbud og familierne selv er godt tilfredse med den tætte kontakt.

Vi holder opfølgningsmøder med barn, familie og netværk - både det private og det professionelle netværk. Ved mindre indgribende foranstaltninger følger vi op hver tredje måned, og hvis barnet er anbragt på en døgninstitution, følger vi op hver sjette uge frem for to gange årligt, som Serviceloven kræver. 

Konklusionen efter fuld implementering af den svenske model og tre års udviklingsarbejde i partnerskab med Socialstyrelsen er, at vi i Hvidovre Kommune har trådt nye gode stier i den retning, vi ønskede fra start. ”Lige Muligheder” har faktisk givet børn og unge i Hvidovre lidt mere lige muligheder for at vokse op i en helt almindelig hverdag med familie, venner, skole og fritidsinteresser i Hvidovre – det sted, de kender.
Vi håber, at vi både kan inspirere andre kommuner, og at vi med tiden kan høste endnu flere frugter af den omlægning, børne- og familieområdet har været igennem.
Inspiration kan bl.a. hentes i Socialstyrelsens film om partnerskabet og tankegangen bag "Lige Muligheder". Se dem på www.youtube.com/socialstyrelsendk

Fakta

Andelen af anbringelser i netværkspleje i Hvidovre Kommune er steget fra knap 10 pct. i januar 2015 til 12,7 pct. pr. 31. maj 2017. Der ses ligeledes en stigning i andelen af anbringelser i plejefamilie fra 49,4 pct. til 58,7 pct. i samme periode. Modsat falder andelen af institutionsanbringelser fra at være 40,7 pct. i januar 2015 til 28,6 pct. pr. 31. maj 2017. Tallene er Hvidovre Kommunes egne anbringelsestal.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Hvidovre forebygger sig til lige muligheder for alle børn Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger