En tredjedel af pædagogers uddannelse foregår på blå stue

Af: centerchef for uddannelse og pædagogik i Lyngby-Taarbæk Kirsten Balle, faglig sekretær i Socialpædagogerne Thomas Svendsen og dekan på Københavns Professionshøjskole Annegrete Juul

Den: 12.09.2018 kl. 09:07

Pædagogens arbejde og betydning for børn, unge og voksne er endelig kommet mere i fokus og højere op på den politiske dagsorden. Vi ved, at gode dagtilbud med dygtige pædagoger har stor betydning for børns chancer i livet senere hen. I skolen er omfanget og betydningen af pædagogens arbejde blevet udvidet med folkeskolereformen. Og på det special- og socialpædagogiske område ved vi også, at et solidt fagligt fundament er forudsætningen for at kunne bringe mennesker i udsatte positioner videre i deres liv.

Samtidig drøftes kvaliteten af pædagoguddannelsen både nationalt, i kommunerne, regionerne og på praktikstederne. Senest har repræsentanter fra professionshøjskolerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en ny handleplan med ni konkrete initiativer, der skal styrke pædagoguddannelsen. Handleplanen skal blandt andet være med til at styrke kontinuiteten og øge studieintensiteten, forbedre mulighederne for feedback og faglig fordybelse. 

Som de øvrige professionsuddannelser er pædagoguddannelsen en vekseluddannelse. En tredjedel af uddannelsen foregår som lønnet praktik i vuggestuer og børnehaver, på skoler eller på det socialpædagogiske arbejdsområde. En del af udfordringerne med at løfte kvaliteten i pædagoguddannelsen er derfor et fælles ansvar og kan kun løses i samarbejde med kommuner og regioner. Ifølge Pædagogstuderendes Landssammenslutning handler 80 procent af de henvendelser, de får fra medstuderende, om praktikken.  

Vi ved fra de studerende, at mange har gode og lærerige praktikperioder. Men desværre er der også eksempler på det modsatte. Vi har brug for at udvikle samarbejdet gennem øget dialog og fælles initiativer – det vil vi gerne opfordre til. Der er brug for flere uddannede praktikvejled-ere (tal viser, at under halvdelen af praktikvejlederne er uddannet til det), så alle studerende har en vejleder på deres praktiksted, som har kompetencerne og ressourcerne til at sikre, at praktikken bliver et læringsrum. 

Vi ved også fra de studerende, at mange oplever udbytterig og lærerig undervisning. Men også her er der eksempler på det modsatte. Derfor er vi på uddannelsen i gang med at implementere en ny studieordning, som for eksempel i højere grad tilgodeser lange læringsforløb frem for korte. Længere læringsforløb forbedrer mulighederne for feedback og faglig fordybelse samt for udvikling-en af stærkere relationer mellem underviser og studerende. Vi er optaget af, at de studerende bliver langt mere end arbejdskraft i deres praktik. For eksempel ved at de bliver en ressource for praktikstedet gennem den pædagogiske viden og nye metoder fra deres uddannelsessted til den pædagogiske praksis. 

På professionshøjskolerne bringer de studerende viden om hverdagen i vuggestuer, børnehaver, skoler eller specialtilbud med sig tilbage og beriger og befrugter studiemiljøet og undervisningen. I nogle tilfælde videnskabeliggør de deres viden i bachelorprojekter, som praktiksted og øvrige praktikere inden for feltet igen kan hente brugbar viden fra.

Som kommune, uddannelsessted og faglig organisation har vi et fælles fokus på, at stærke faglige miljøer skal bidrage til udvikling og omsætning af ny viden, så vi får et kvalitetsløft af pædagoguddannelsen. Stærke faglige miljøer bygger på en tæt tilknyt-ning mellem professionshøjskoler og praksis og på en vidensbaseret forståelse af pædagogprofessionens udvikling og udfordringer. Derfor skal vi øge samarbejdet, så vi bliver bedre – på alle niveauer. 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: En tredjedel af pædagogers uddannelse foregår på blå stue Felter med * skal udfyldes
 
Af: Elsi Busk Odderup
Den 02.10.2018 kl. 18:04

Faglig fordybelse, feedback og en stærkere kobling mellem skole og praktik

svar på: En tredjedel af pædagogers uddannelse foregår på blå stue

Det er i høj grad gennem samspillet mellem studerende, skole og praktik at vi kan løfte den enkelte studerendes faglige udbytte. Omdrejningspunktet er faglig fordybelse og feedback, sådan at alle parter arbejder hen mod samme mål: at uddanne pædagoger med høj faglighed, der kan løfte opgaverne med omsorg, læring og dannelse i vores velfærdsinstitutioner.

Skriv hvad du søger