Min uforbeholdne mening Morten Dreyer blogger om kommunen og den omgivende verden

Brev til FOA

Af Morten Dreyer, torsdag den 20. august 2015 kl. 08.00

Har Jeres kommune også oplevet at få et brev med tvivlsom indhold fra FOA?

Jeg svarede som udvalgsformand på denne måde:

Til FOA

Tak for jeres brev til Dragør Kommunalbestyrelse.

Som Socialudvalgs formand vil jeg gerne fjerne nogle misforståelser i dit brev. Det er altid en god idé, at fastholde andres løfter, som du gør. Men det er lovlig friskt at skrive til Dragør:

"Op til folketingsvalget den 18. juni blev der lovet mere velfærd til de ældre, som er afhængige af den kommunale ældrepleje. Men allerede nu kort efter valget må vi desværre konstatere, at de mange garantier er glemt."

Det er ikke kommunen, som har lovet noget i forbindelse med Folketingsvalget. Så Hus forbi.

Hvordan Folketinget vil indfri de løfter som partier har udstedt vil sommergruppemøderne give en strømpil for. Og endelig beslutning træffes ved budgettet.

DF er i skrivende stund eneste parti, som har holdt sommergruppemøde, og har her nævnt:

”Vi vil bruge efterårets finanslovforhandlinger til at få indført en ægte ældremilliard. Og vi vil gerne have, at den kommer oven i det, regeringen har aftalt med kommunerne. Det vil også betyde, at man får en beskeden vækst i kommunerne."

Hvorvidt vi kommer i land med dette ønske er det vel tidligt at spå om.

Dragør Kommunalbestyrelse har i de sidste år i enighed friholdt ældreområdet for besparelser. Vi er endog øget det en smule de sidste par år. Dragør er først nu ved at drøfte det kommende budget. Hvordan det vil ende kan ingen komme med et kvalificeret gæt på. Men det er min forventning, at byrådet tager det voksende antal ældre i betragtning, når budgettet endelig vedtages. Samt har øje for de opgaver som kommunen overtager fra Regionen.

Det er der tradition for her i byen.

Du nævner:

"Ønsker I yderligere oplysninger om forholdene i jeres kommune, er I velkomne til at kontakte undertegnede på nedenstående kontaktoplysninger."

Jeg mener at tro, at især forvaltning, men også byråd, har en rimelig grad af indsigt i Dragørs forhold. Men det kunne være interessant at se hvilke oplysninger som FOA har om Dragør. Muligvis er der ting, som er lidt diffuse. Og så vil det være rart med et faktacheck.

Du bedes sende det til mortend@dragoer.dk.

Med venlig hilsen 

Morten Dreyer DF

Formand for Social og Sundheds Udvalget i Dragør

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Brev til FOA Felter med * skal udfyldes
 

Værdig Ældrepleje

Af:Mari-Ann Petersen (næstformand), FOA Social- og Sundhedsafdelingen - Den21.08.2015 kl. 11:11Anmeld kommentar

Morten Dreyer henviser i ovenstående indlæg til et brev, som vi i fagforeningen har sendt til vores 18 kommuner den 6. august. Du kan læse brevet her: http://www.foa.dk/~/media/Afdelinger/SOSU/PDF/Breve/En%20værdig%20ældrepleje%20-%20Dragør%20pdf.ashx

Morten Dreyer har ganske rigtig sendt ovenstående til os pba. brevet. Da Morten Dreyer har valgt ikke også at bringe vores svar, lægger vi det ind her:

Kære Morten Dreyer,

Tak for din mail og din interesse i vores henvendelse.
Vi er naturligvis helt med på, at kommunerne hverken kan eller skal stå inde for de initiativer, der bliver rejst i en valgkamp til Folketinget. Det har heller ikke været vores hensigt at pege fingre på den baggrund. Vores ønske har været at sætte fokus på en udvikling, hvor de besparelser, der årligt bliver pålagt kommunerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, desværre ofte bliver fundet på kernevelfærdsområderne. Netop derfor skriver vi også, at de mange løfter, der blev givet i valgkampen ser ud til at være glemt, da der skulle forhandles økonomiaftale. Nu står kommunerne med en regning, der skal betales. Her vil vi gerne med vores henvendelse henstille til, at det ikke igen bliver de svageste ældre, der kommer til at skulle betale den regning.

Vi skriver også, at kommunerne igen 2014 har ”underforbrugt” ift. de af jer politikere vedtagne budgetter. Konkret har Dragør i 2014 brugt over 20 mio. kr. eller 3,4 procent færre penge, end man havde budgetteret med i 2014. Igen er vi naturligvis klar over, at en del af skylden for denne situation er Budgetloven, som er vedtaget på Christiansborg og ikke i kommunerne. Her håber vi dog, at kommunerne i de kommende år i højere grad vil bruge de penge, som bliver afsat i budgetterne, så de penge, politikerne afsætter, bliver brugt på den velfærd, de er tiltænkt. Dette gælder ikke mindst på ældreområdet, hvor Dragør Kommune i 2014 har brugt 4,4 procent mindre, end I aftalte i budgetterne.

Når det kommer til yderligere oplysninger om Dragør Kommune har jeg her fundet lidt forskelligt frem, som er tilgængeligt via Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

- Du skriver ganske rigtigt, at Dragør Kommune de seneste år har friholdt ældreområdet for besparelser og endog tilført penge til området. Det er vi naturligvis glade for, og det afspejles også i tallene fra Social- og Indenrigsministeriet. Her har Dragør kommune i budgettet for 2015 afsat 35.458 kr. pr. ældre på 65 år eller derover. Det er næsten 1.000 kr. mere end året før. Siden 2011 har dette beløb været nogenlunde konstant. Det er positivt! Når vi alligevel er bekymrede, er det fordi Dragør Kommune i sammenligning med de øvrige kommuner i københavnsområdet bruger ganske markant færre penge pr. ældre borger. Gennemsnitligt bruger kommunerne i Region Hovedstaden 46.295 kr. på udgifter til ældre pr. ældre over 65 år. Altså en ganske stor forskel.

- Du skriver også, at du forventer, at I vil tage det voksende antal ældre med i betragtning i budgetforhandlingerne. Det lyder godt. Frem mod 2025 stiger antallet af ældre borgere i Dragør Kommune med ca. 10. pct. Det er i sig selv ikke alverden, men når man ser på, hvilke ældre, der bliver flere af, ser man behovet for flere midler til området. Alene for de ældre på 90 år eller derover viser befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik, at der vil blive over 50 procent flere ældre. Omtrent samme stigning ses i gruppen af 85-89-årige. Stigningen er endnu større i gruppen af 80-84-årige. De ældste borgere kræver som oftest også mest pleje. Derfor er der bestemt brug for de midler, I forhåbentlig afsætter.

- Værdighedsalliancens 10 bud på en værdig ældrepleje forudsætter, at man får hjælp til en række områder, når man ikke længere er i stand til at klare sig selv. Derfor finder vi det bekymrende, at det øjensynligt bliver stadig ”sværere” at få tilkendt hjemmepleje i Dragør Kommune. På fire år – fra 2010 til 2014 – er antallet af hjemmehjælpsmodtagere på 65 år eller derover i Dragør Kommune faldet fra 475 borgere til 360 borgere. Altså et fald på næsten en fjerdedel. I den samme periode er antallet af ældre steget betydeligt – over 500 ældre borgere eller næsten 20 procent. En del af den stigning har ligget blandt de ældre på under 75 år, hvor kun få modtager hjemmepleje. Men også i gruppen på over 75 år er der sket en stor stigning på over 20 procent. Selvom det er blevet et mantra i mange kommuner, at de ældre får det stadigt bedre, synes vi, at denne udvikling er bekymrende – også selvom der i samme periode er blevet oprettet flere plejeboliger i kommunen.

- Det lavere antal ældre, der bliver visiteret til hjemmehjælp gør sig også udslag i antallet af visiterede timer pr. uge. Her er antallet efter en del udsving de senere år helt nede på 1.359 timers hjemmepleje om ugen i 2014. I 2010 var det tal oppe på 2.221 timer pr. uge.

Disse elementer gjorde, at vi også i Dragør – såvel som i de øvrige 17 kommuner, som vores fagforening dækker – gerne ville rejse en bekymring og henstille til, at man i budgetterne for 2016 har fokus på værdigheden i ældreplejen.

Skriv hvad du søger