Kommunal udvikling – til gavn for borgerne Jonatan Schloss blogger om alt det, der skal til for at klæde kommunerne på til fremtidens udfordringer

Truer den evige fortabelse kommunerne?

Af Jonatan Schloss, mandag den 6. september 2021 kl. 12.00

Kan du huske filmen Seven tilbage fra 90’erne med stjernebesætningen Morgan Freeman, Brad Pitt og Kevin Spacey? Så har du godt styr på de syv dødssynder. Historisk har visse kristne retninger været rejsende i truslen om evig fortabelse, hvis man begår en dødssynd. Modsat findes der syv dyder (som beskrevet hos Prudentius), som beskytter mod fristelser og dødssynder.

Dødssyndernes kommunale pendant

I 2021 bliver kommuner næsten hver uge truet med evig fortabelse i pressen og på de sociale medier, fordi der er begået administrative dødssynder. Når medierne og diverse Facebookgrupper er optagede af dårlige sager i kommunerne, kan sagerne ofte føres tilbage til manglende iagttagelse af de administrative dyder. Dokumenter er ikke blevet journaliseret, sagsbehandlingen har ikke fulgt de gældende principper og regler, medarbejderne har savnet viden om den kommunale beslutningsproces eller noget helt fjerde. Men hvorfor fortsætter vi med at se de dårlige sager, når alle ønsker at overholde loven og behandle borgerne korrekt?

Skyldes det for høj og for konstant udskiftning af medarbejdere og ledere – f.eks. på det sociale område? Eller er der kommet for mange nye fagligheder til blandt de traditionelle administrative medarbejdere (biologer, arkitekter, ingeniører, teologer, journalister, lærere, sygeplejersker), som ikke kender til de klassiske administrative dyder og ikke iagttager dem i tilstrækkelig grad?

De administrative dyder skal trænes og vedligeholdes

De grundlæggende forvaltningsretlige principper og tværgående regler for arbejdet i en kommune – det vi kalder de administrative dyder – kan være komplekse at arbejde med. De er imidlertid grundlaget for en velfungerende demokratisk retsstat, derfor er det helt essentielt, at kommunens medarbejdere kender dem og dermed undgår ’dødssynderne’.

En pædagogisk konsulent i en kommune har f.eks. svært ved at udfylde sin rolle, hvis han ikke kender til den kommunale ramme, han arbejder i eller ved, at han skal journalisere og hvordan.  Det er heller ikke godt, hvis han ikke har lært om kravet om hjemmel, hvis han er ansat til at idéudvikle. Og det er slet ikke godt, hvis han ikke fornemmer vigtigheden af de administrative dyder.

Det administrative arbejde i kommunen udføres både på ledelsesgangen, i borgerservice, i løn- og personaleafdelingen, i Teknik og Miljø og ude på skolerne. Alle steder har de ansatte pligt til at arbejde ud fra den samme grundlæggende myndighedsramme. Det kræver kompetencer og vedligeholdelse af færdigheder. Det årlige førstehjælpskursus holder vores evne til at redde liv opdateret. På samme måde er der behov for et vedholdende fokus på de administrative færdigheder. Det handler om træning i, hvad dyderne egentlig handler om, og hvorfor de er så vigtige.

Sæt fokus på syv kommunale dyder

I stedet for at dyrke dødssynderne, som pressen gør, kunne det måske være mere relevant og handlingsorienteret at dyrke dyderne på forvaltningsområdet. Hvilke dyder er det, som den kommunale medarbejder og leder bør udvikle, træne og vedligeholde? Det er der ikke noget autoritativt svar på, men med et meget praktisk blik på, hvor tingene ofte går galt, kunne et svar være følgende:

  1. Notatpligt: Kommunen har notatpligt i afgørelsessager, når den mundtligt eller på anden måde modtager oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse. Pligten til at tage notat gælder også i forhold til væsentlige sagsekspeditionsskridt.
  2. Journaliseringspligt: Kommunen har journaliseringspligt. Pligten gælder for dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en myndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed. Dette for at sikre nødvendig dokumentation.
  3. Partshøring: Når en kommune skal afgøre en sag, skal sagens parter ofte have mulighed for at fremkomme med en udtalelse, før sagen afgøres. Myndighedernes pligt til på eget initiativ at partshøre er ikke blot en ret for borgeren, men er også af betydning for tilliden til den offentlige forvaltning. Manglende partshøring kan føre til, at der træffes en forkert afgørelse, fordi grundlaget for afgørelsen er forkert eller utilstrækkeligt.
  4. Sagsbehandlingstid: Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. På bestemte områder, f.eks. aktindsigt, er der fastsat bestemte svarfrister.
  5. Databeskyttelsesforordningen (GDPR): Kommunen skal have styr på sikkerheden i forhold til de personoplysninger, som den behandler. Herunder hvorfor, hvor, hvordan og hvor længe den behandler personoplysningerne.
  6. Vejlednings- og oplysningspligt: Kommunen har pligt til at imødekomme borgernes informationsbehov og undgå, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab.
  7. Specifikke lovgivningskrav: En lang række love har specifikke krav til kommunens sagsbehandling, særligt på social- og beskæftigelsesområdet, typisk krav om bestemte undersøgelser inden afgørelse.

Jeg er helt med på, at disse syv kommunale dyder lyder meget mere kedelige, end dem Prudentius beskrev. Ikke desto mindre bliver den kommunale chefs liv meget nemmere og bedre, hvis ens medarbejdere besidder disse dyder. Man slipper for den evige fortabelse og for at blive trukket igennem en walk of shame i pressen.

Dyder kan – og skal – læres

Ingen er dog født som et dydsmønster. Dyder skal læres. De forvaltningsmæssige arbejdsmetoder og kompetencerne skal styrkes, udvikles og holdes ved lige. Det gælder på tværs af den offentlige sektor og særligt for administrative – og nye – faggrupper. Komponent har igennem de sidste 50 år tilbudt kommunerne uddannelser og læringsforløb i forvaltning og administration, og vi har en relevant og overskuelig palet af kompetenceudviklingstilbud på området. Samtidig har vi lanceret et nyt afklaringsværktøj til dig og dine kollegaer eller medarbejdere, hvor I kan afklare både den enkeltes og f.eks. hele afdelingens muligheder og udfordringer inden for de klassiske dyder. Prøv det her >>

Vi håber, at det kan være en vej til at undgå fortabelsen for dig og dine.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Truer den evige fortabelse kommunerne? Felter med * skal udfyldes
 

Dialog - og 7 dyder

Af:Kristian Herdal Molbech, AS3 - Den06.09.2021 kl. 15:18Anmeld kommentar

Spændende ide. Og vigtig.
Hvis man kunne supplere med reel dialog og opnå en slags refleksiv forvaltning, så ville det jo være fanrastisk

Skriv hvad du søger