Kommunal udvikling – til gavn for borgerne Jonatan Schloss blogger om alt det, der skal til for at klæde kommunerne på til fremtidens udfordringer

Det specielle – det ustyrlige?

Af Jonatan Schloss, torsdag den 14. oktober 2021 kl. 13.00

En af et velfærdssamfunds fornemmeste opgaver er at hjælpe de svage borgere i samfundet. Uden på nogen måde at argumentere for noget parti, så formulerer f.eks. Det Konservative Folkeparti det sådan her: ”staten skal have en størrelse, så den støtter den svage uden at knække den stærkeste”. SF taler om, at alle kan blive ramt af sygdom, ulykker, handicap eller på anden måde få brug for samfundets sikkerhedsnet, og tilsvarende findes der i de fleste andre politiske partiers programerklæringer. Med andre ord er der bred enighed om, at den danske velfærdsmodel skal hjælpe dem, der har behov for hjælp.

På den anden side står det klart, at et stort og stabilt flertal i Folketinget i det store hele er enige om, at velfærdssamfundet har nået den størrelse, som velfærdssamfundet skal have. Kun ganske få partier argumenterer i hvert fald for mærkbart højere skatter og dermed en mærkbart større offentlig sektor.

Nærmest ustyrligt – og med hvilken effekt?

Dykker man ned i den kommunale virkelighed, så ser man igen og igen en bekymrende udgiftsudvikling på voksenhandicapområdet, på området for børn og unge med særlige behov og på specialundervisningsområdet. Alle tre områder udfordrer de kommunale budgetter og beslutninger, også når der opstår forventninger hos borgerne, som ikke matcher de faglige indsatser, kommunerne vil og kan tilbyde. Begrebet ”næsten ustyrbart” bliver hvisket i de kommunale direktioner, selv om begrebet er tabu i en verden, hvor det er kommunalbestyrelsen – og dermed de lokale borgeres repræsentanter – som beslutter service- og skatteniveauet.

En anden gennemtrængende hvisken, som jeg hører i kommunale direktioner og blandt ledende kommunale politikere, er bekymringer for fagligheden på områderne: Hjælper vi borgerne på en god måde med de tilbud, vi har? Er vores specialtilbud i virkeligheden den direkte vej til førtidspension? Er vores sagsbehandling god nok? Overholder vi loven? Hvordan er vores ledelses- og styringstænkning her?

Hos Komponent kombinerer vi vores fokus på den enkelte kommune med faglig indsigt, data og viden om, hvad der virker i andre kommuner. Nedenfor kan du blive klogere på, hvordan vi sammen med en række danske kommuner har arbejdet med at få mere styr på de (nærmest) ustyrlige områder.

Mere nuancerede tilbud, transparent styring og mere samarbejde på specialundervisningsområdet

På skoleområdet ser vi lige nu flere børn, der bliver henvist til specialtilbud og flere unge, der går ud af folkeskolen uden at have de nødvendige kompetencer til job eller uddannelse. Samtidig ser vi budgetter, der løber løbsk, til stor frustration for både de ansvarlige politikere og de medarbejdere og borgere, der oplever, hvordan det ekstra fokus på specialundervisningsområdet udhuler almenområdet.

Hos Komponent har vi gode erfaringer med – sammen med kommunerne – at sætte bredt ind, når udfordringerne på specialundervisningsområdet skal imødegås. Vi har bl.a. bidraget til at sikre:

 • tydelige politisk forankrede visioner og strategier for stærke almene børnefællesskaber.
 • styrkede visitationsprocesser, hvor skoleledere, PPR og forvaltning samarbejder om løsningerne.
 • mere nuancerede tilbudsvifter, som indeholder mellemformer og dermed større matchmulighed på de forskellige trin nederst på indsatstrappen.
 • PPR en mere fremskudt rolle på skolerne og i klasserne.
 • en styrket professionel, relationel koordinering mellem skoler, dagtilbud og familieområdet (f.eks. fremskudte sagsbehandlere og udbygget vidensopbygning).
 • transparente og gennemtænkte styrings- og tildelingsmodeller, som bevidst understøtter udøvelsen af stærk ledelse og faglighed på området.
 • tidlig, struktureret og professionel dialog med forældre.

Stærkere styring og nye metoder på det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde ser vi ofte problemer med den økonomiske styring og i faglig praksis. Vi ser blandt andet manglende styringsoverblik og -indblik og underbudgettering, samt at den dobbelte bundlinje med både økonomiske og sociale mål ikke er tydeligt forstået og svær at navigere i. Området er specialiseret, komplekst og meget forskelligartet, både hvad angår borgeren og lovgivningen, hvilket kræver en høj grad af faglighed – uden at der nødvendigvis er afsat penge til, planlagt eller iværksat (strategisk) kompetenceudvikling. Samtidig ser vi ind i udfordringer med f.eks. for få langsigtede og målrettede planer for borgeren, manglende tværgående koordinering, manglende agile tilbud og mellemformer og et utilstrækkeligt datagrundlag, der gør området svært at styre økonomisk og fagligt.

Når vi i Komponent har haft mulighed for at bistå kommunerne på det specialiserede voksenområde, så ser det ud til at være effektivt, når kommunen:

 • skaber indsigt, overblik og sammenhæng mellem den politiske, den socialfaglige og den økonomiske styring.
 • arbejder med metodeudvikling af faglig praksis herunder f.eks. handleplansarbejdet, så planerne bliver langsigtede, konkrete og ikke mindst borgernes egne.
 • sikrer strategisk og helt konkret kompetence- og metodeudvikling i både sagsbehandlingen og i tilbuddene.
 • anvender databaseret viden om modtagerne og tilbuddene i tilrettelæggelse og udvikling af den faglige styring og socialfaglige praksis og tilbud.
 • tydeliggør behovet, styrker og understøtter både den strukturelle og relationelle sammenhæng på tværs af aktører på området.
 • arbejder med frivillige sociale aktører som supplement til kommunale foranstaltninger.

Tydelige mål, viden om bæredygtige indsatser og effektivt og inddragende samarbejde på området for børn og unge med særlige behov

På området for børn og unge med særlige behov er antallet af nul til 17-årige, der får en psykiatrisk diagnose, steget med 45 procent i løbet af de sidste ti år, og de såkaldte diagnosebørn kommer ikke længere nødvendigvis fra en svag socioøkonomisk baggrund. Samtidig ser vi fra politisk side et stærkt fokus på bedre og tidligere indsatser for udsatte børn og familier, mere kvalitet i anbringelserne, flere rettigheder til børnene, højere kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed.

Hos Komponent er det vores erfaring, at kommunerne – og i sidste ende børnene – oplever positiv effekt, når vi sammen arbejder med:

 • en skarphed på, hvilke bekymringer og udfordringer vi skal reagere på.
 • tydelige mål og beskrivelse af målopfyldelsen. Hvornår er den kommunale opgave håndteret og barnet på rettet vej?
 • effektivt samarbejde mellem myndighed og de medarbejdere, som skal arbejde med familien og barnet.
 • et godt og inddragende samarbejde med familien.
 • indsatser, som matcher de behov, familierne har.
 • viden om, hvordan vi kan skabe mere bæredygtige løsninger for familien ved f.eks. at gøre brug af netværk og civilsamfund.
 • stærke børnefællesskaber og mellemformer i skolerne.

Det særlige ved at indgå i et samarbejde med Komponent om udvikling af styring af de specialiserede områder er, at vi har et skarpt blik for sammenhængen mellem den faglige praksis og styringen af tilbud og økonomi. Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder, er du altid velkommen til at tage fat i mig eller en af mine dygtige kolleger.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Det specielle – det ustyrlige? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger