Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Vi bygger på det vi har – og forandrer skolen på mange felter

Af Grethe Andersen, onsdag den 2. april 2014 kl. 12.00

I Aalborg kommune er der ikke indgået aftale om lærernes arbejdstid. Jeg vil rigtig gerne være med til at vise omverden, det behøver vi faktisk ikke. Vi har nogle vigtige værdier fx vedrørende social kapital, som vi alle må leve op til som ansatte i min kommune. Samtidig har vores nye skoleudvalg prioriteret vilkår for elevens læring højt på mange områder.

Som skoleleder på Vester Mariendal skole, kan jeg glæder mig over, at vi har rigtig meget ”at stå på”. Andet år med udvikling af vores overbygning fortæller lærerne, at vores elever i 7. årgang er lige så dygtige som elever tidligere var i 8. årgang. Et af målene i folkeskolereformen er, at elever skal kunne det i 8. årgang, som de i dag kan i 9. årgang. Vi kan således konstatere, at vi er på rette spor!

Skoleudvalget prioriterer, at skolerne i Aalborg Kommune sikrer en ”varieret og anderledes skoledag”. Det traditionelle skoleskema bliver ikke styrende for undervisningen. Indholdet er det vigtigste – så må skoledagens struktur indrettes, så den matcher indholdet. Skolen vil blive langt mere projektorienteret. Elevernes interesse og motivation går ikke forud, men sker i undervisningen. Stoffet skal give anledning til fascination og refleksion. Det lærte skal med understøttende undervisning anvendes i direkte forlængelse af læringssituationen med tydelige læringsmål. Samtidig er der forventning om meget høj grad af holddeling på skolen. Så eleverne vil fremover i langt højere grad opleve undervisning i årgange, i hold med kammerater fra andre klasser, ligesom de vil blive undervist af gæstelærere. Lærere og pædagoger vil samarbejde om forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Pædagogerne vil være en del af hele skoleforløbet. 

I og med at skoleugen for de yngste bliver på 30 timer, vil tiden i SFO blive reduceret. SFO-tid er rigtig god tid for børnene, hvor de kan lege, hygge sig og udvikle sig med god leg og læring. Der er dygtige pædagoger, der kan bidrage til kvalitetstid for børnene. I den gamle Hals Kommune oplevede man, da man indførte 30 timers skoledag for alle elever, at nogle forældre valgte at tage deres børn ud af SFO’en for at spare penge til fritidsordning. Der var forældre, der købte en hund og en playstation for de sparede penge. Men børnene kedede sig og savnede legekammerater. Vi ved fra skolebørnsundersøgelsen, at hvert 7. skolebarn i Danmark er alene hjemme i op til 4 timer om dagen, mange af dem føler sig ensomme. Jeg vil klart opfordre forældre til fortsat at have børnene i DUSSEN (SFO Aalborg)

Lærerne har fået nye vilkår med nye arbejdstidsregler. Som udgangspunkt skal lærerne nu være til stede på skolen, hvor de forbereder sig sammen med hinanden og pædagogerne. Fra august vil der således være helt nye vilkår for skole/hjem-samarbejdet. Den nye skolebestyrelse har udsigt til at skulle formulere mange nye principper. Forældremøder vil fortsat være om aftenen. I og med at lærerne har fast arbejdstid, kan man ikke kontakte dem før og efter arbejdstid. Det er en forringet service, når vi sammenligner med i dag, men nødvendigt.

Næste skoleår skal vi også sikre, at vore elever får en skoledag med bevægelse. Når man sammenholder forskningen med undersøgelsen af skolebørns dagligdag, der viser at skolebørn på en gennemsnitlig skoledag bruger godt seks timer i skolen, næsten tre timer foran skærmen med computerspil og TV og kun en halv time på motion – giver det god mening med en ny skolereform at tænke skolen anderledes. Jeg har holdt oplæg for elevrådet. Vi har brug for alle elevernes gode forslag til en mere spændende og varieret skoledag med bevægelse. Eleverne er meget opfindsomme.

Skolereformen kan, hvis den bliver omsat gennemtænkt til ny skolepraksis, skabe en skole, der giver alle børn optimale vilkår for læring. Skolebestyrelsen har en vigtig rolle i at bidrage dertil. 

§ 1 i Folkeskoleloven forholder sig aktivt til forældrene som læringsressource. Den angiver: 

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere…”. 

Med andre ord er intentionen i Folkeskoleloven, at der skal være tale om et især fagligt skole/hjem-samarbejde. Hjemmet udgør en markant ressource og påvirkningsmulighed for børn og unges motivation for læring og for hvor langt i uddannelsessystemet, de kommer. Umiddelbart er det ikke overraskende, da forældrene er børnenes rollemodeller langt op i livet og forældrenes aktive engagement og kompetencer i forhold til at hjælpe og påvirke barnet positivt til at lære og uddanne sig har stor betydning. 

Hvordan kan vi anvende den store uudnyttede læringsmæssige ressource, som ligger i hjemmet til at udvikle og skærpe børns motivation for læring og skolen, så børnene får lyst til livslang læring og til at blive fagligt endnu dygtigere og derved øge antallet af unge som tager en ungdoms- og videregående uddannelse? 

Hvordan kan skolen giver forældrene konkret viden om læring og læringsaktiviteter som man kan lave i hjemmet? 

Hvordan bidrager skolen til at skabe aktiv familiekultur om børn og unges faglige læring og uddannelse, hvor hjemmet i større grad bliver en mere aktiv medspiller og læring sker som et samarbejde mellem skolen og hjemmet/forældrene? 

Hvordan giver skolen forældre en større mulighed for at tage et aktivt medansvar for og få indflydelse på deres eget barns læring og uddannelse baseret på viden, vejledning og praktiske ideer og aktiviteter som nemt kan anvendes i familiernes hverdag?

Det er nogle vigtige spørgsmål, som en ny skolebestyrelsen kan hjælpe med at udvikle svar på. Vi håber på meget stor interesse for valg til skolebestyrelsen i år. 

 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Vi bygger på det vi har – og forandrer skolen på mange felter Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger