Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Specialklasser på skolen giver gode muligheder for vellykket inklusion

Af Grethe Andersen, tirsdag den 11. juni 2013 kl. 12.00

En ny undersøgelse fra EVA viser, at det er nemmere at skabe inkluderende læringsmiljøer, når specialklasser og almenklasser ligger fysisk tæt på hinanden på skolen. Undersøgelsen er gennemført på foranledning af formandskabet for Skolerådet og har til formål at undersøge, hvorledes folkeskoler med specialklasser arbejder med inklusion. Specialklasserne rummer elever med forskellige typer af vanskeligheder, fx elever med indlæringsvanskeligheder, fysiske handicap og opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD). 

Undersøgelsen har to centrale fokusområder: Hvordan kan skolerne skabe fælles undervisning og andre fleksible læringsmuligheder for eleverne på tværs af almen- og specialklasser? Samt hvordan kan lærerne på skoler med specialklasser videndele og samarbejde bedst muligt om inklusion?

Arbejdet med inklusion kan have gode vilkår på skoler, der har en specialklasse, men de positive effekter kommer bedst i spil, hvis tilrettelæggelsen af undervisningen inddrager fælles undervisning og prioriterer, at de samme lærere underviser både i almen- og specialklassen. Endvidere kan udslusning af elever fra specialklassen til almenklassen fungere hensigtsmæssig, såfremt der tages de rette hensyn undervejs. Kapacitetsopbygning og gradvis overgang af elever fra specialklasser til almenundervisningen er centrale elementer i inklusionsprocessen, hvis den skal blive en succes. 

Hovedparten af skolelederne mener, at tilstedeværelsen af specialklasser gavner det positive samspil på skolen. Dette udmønter sig blandt andet ved bedre muligheder for fælles undervisning på tværs af klasserne og specialklasselærernes kompetencer kan bedre udnyttes i hverdagen. De specialpædagogiske kompetencer drejer sig især om relationskompetencen, om en høj grad af struktur i undervisningen samt en god situeret professionalisme.

Det er værd at notere, at der kan være synergier både på elev- og læreniveau ved at se undervisningen på tværs af klasserne. Der er elementer fra specialundervisningen såsom brugen af struktur og målstyringstankegangen, der også er hensigtsmæssig for almenundervisningen at få øget fokus på. Desuden bekræfter undersøgelsen – som så mange andre undersøgelser – vigtigheden af høje forventninger til alle elever.

Mere end halvdelen af skolerne med specialklasser tilkendegiver, at specialklasserne er placeret nær almenklasserne. Knap en tredjedel af skolerne gennemfører fælles undervisning. Halvdelen af skolerne praktiserer fuld udslusning af elever fra specialklassen over til almenundervisningen. Hovedparten af skolelederne er enige i, at videndeling mellem specialklasselærerne og almenklasselærerne finder sted – og delingen af viden går begge veje.

Det en fordel, hvis læreren underviser i begge typer af klasser, da det øger lærerens kendskab til eleverne, hvorved der er større chance for en succesfuld udslusning.  Erfaringerne viser, at praktiske/musiske fag er særlig velegnet til fælles undervisning. Ligeledes valgfag i udskolingen da specialklasseeleverne vælger efter interessere og derfor er særligt motiverede.

På landsplan viser undersøgelsen dog, at der er plads til forbedring. På 26 % af skolerne ligger specialklasserne i deres egen afdeling adskilt fra almenklasserne, og på 30 % af skolerne holder eleverne ikke frikvarter sammen. Jeg kan som skoleleder på en skole, der rummer en specialklasserække nikke genkendende til resultaterne. Samtidig oplever jeg, at vores elever oplever en skole præget af mangfoldighed og respekt for hinanden og forskelligheder.

Det giver et varmt og inkluderende læringsmiljø. Specialklasselærernes viden om differentieret tilgange til læring er ligeledes en gevinst i en skole, der lige som alle andre har brug for kapacitetsopbygning, så vi kan inkludere alle børn og give alle de rette ambitiøse udfordringer. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Specialklasser på skolen giver gode muligheder for vellykket inklusion Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger