Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

skolereform med fokus på undervisningens kvalitet ønskes

Af Grethe Andersen, mandag den 6. maj 2013 kl. 09.30

Viden om god undervisning og betydningen heraf er relevant for alle aktører i og omkring folkeskolen. Ud fra den forskningsmæssige viden om, hvad der kendetegner en undervisning, som eleverne lærer meget af, kan der peges på en række forhold, som kan øge elevernes læring. 

Klasserumsledelse, struktur i undervisningen, målstyret undervisning, feedback og formativ evaluering er alle centrale elementer i forhold til at udvikle tilgangen til undervisningsdifferentiering. 

Forskningsresultaterne tyder på, at lærerne skal være meget bevidst om den faglige rammesætning og anvendelsen af sin tid, og at en undervisningsstrategi med fokus på stærk, konsekvent klasserums-ledelse og tydelig faglig rammesætning kan have en positiv betydning for alle elever. Det er gennem læring, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, og at de udvikler alle sider af deres personlighed. Særligt lærernes undervisning har stor betydning for elevernes læring. 

En ny folkeskolereform kan derfor med fordel tage udgangspunkt i en viden om god undervisning og have målrettet fokus på at udvikle undervisningen. Forskningen viser, hvilke undervisningsmetoder og -tilgange der kan forventes at have positive effekter, og som lærere bør gøre sig indgående overvejelser om, når de planlægger, gennemfører, evaluerer og udvikler deres undervisning. Undervisningen har stor sandsynlighed for at lykkes, hvis undervisningen er præget af gennemført klasseledelse. Lærerens brug af konsekvens, evne til at skabe ro i klassen og håndhævelse af aftaler øger sandsynligheden for, at eleverne lærer noget. 

Strukturen i undervisningen har ligeledes stor betydning for elevernes læring. Der er bedre mulighed for, at eleverne får et udbytte af høj kvalitet, hvis lærerne er til stede, når timerne begynder, og klart definerer og formidler målene med undervisningen, og hvad der skal foregå, herunder opsummerer og afslutter timerne.Udfordrende, tydelige og forpligtende læringsmål kan understøtte elevernes læring ved at udtrykke forventninger og gøre det muligt for eleverne at følge med i deres egen læringsfremgang. Evaluering og feedback kan reducere kløften mellem det sted, hvor eleven er, og det sted, hvor det er meningen, at eleven skal være. Test kan være med til at øge elevernes læring ved blandt andet at give læreren, eleven og forældrene informationer om elevens faglige niveau.

Men det er især det forhold, at lærerne arbejder systematisk med at følge elevernes læring og anvender evaluering til at give løbende feedback, sætte mål og tilpasse undervisningen, der synes at øge sandsynligheden for, at eleverne lærer noget. Der er således især stærk evidens for virkningen af formativ evaluering. Et fællestræk ved de tilgange, der har stor effekt på elevernes læring, er, at de er lærerstyrede, og at lærernes tilrettelæggelse af undervisningen er tilrettelagt ud fra mål om og evalueringer af elevernes læring. Den internationale forskning viser desuden, at undervisningsdifferentiering, som den hidtil er blevet opfattet, har en beskeden betydning for elevernes læring. Danske undersøgelser viser, at lærere synes, at det er vanskeligt, og at de kun i beskedent omfang praktiserer undervisningsdifferentiering.

Skolelederne skal sætte sig i spidsen for skolens organisatoriske, pædagogiske og faglige udvikling. Der er behov for en målstyrings- og evalueringskultur, hvor lærerne bliver dygtigere til at begrunde, analysere og reflektere over valget af metoder mv. som del af et fagprofessionelt fællesskab. 

Kommunerne skal i deres politikker og indsatser have fokus på at udvikle og understøtte den gode undervisning. Det kan være gennem kommunale fagkonsulenter, prioritering af ressourcer til kompetenceudvikling og ved at fastholde og støtte skolelederne i at varetage det pædagogiske lederskab og ansvar for kvaliteten af skolens undervisning. 

Ministeriet for Børn og Undervisning skal sørge for, at nye initiativer har fokus på at udvikle kvaliteten af undervisningen, herunder initiativer som igangsættes som led i en folkeskolereform

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Skolereform med fokus på undervisningens kvalitet ønskes Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger