Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Områdeledelse i dagtilbud

Af Grethe Andersen, fredag den 18. januar 2013 kl. 08.00

Som medlem af bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut har jeg med interesse læst ny undersøgelse af områdeledelse i daginstitutioner. En stor del af landets kommuner har de seneste 5-10 år omstruktureret ledelsen af dagtilbudsområdet for at opnå en bedre pædagogisk ledelse.

Hensigten er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse af daginstitutionerne. Den mest udbredte, nye ledelsesmodel er områdeledelse. Sammenlignet med den traditionelle ledelsesstruktur, hvor hver enkelt daginstitution har en leder og en souschef, introduceres et nyt ledelseslag – områdelederne. Samtidig afvikles et ledelseslag – souschefen – typisk.

Rapporten er en evaluering af de rammer, som områdeledelse som struktur giver for at udøve ledelse på daginstitutionsområdet. Evalueringen ser også på ledelsesstrukturens betydning for den pædagogiske praksis. Desuden sætter evalueringen fokus på lederes og pædagogers forståelse af og tilgang til ledelse og analyserer de forskellige ledelseslags funktioner, ansvarsområder og samarbejdsrelationer.

Områdeledere har typisk 5-6 institutioner, under sig og er løbende i dialog med institutionerne – især med de daglige ledere om pædagogisk og ledelsesmæssig udvikling. Områdeledernes faglige ledelse opleves af deltagerne i undersøgelsen som særligt effektfuld i forhold til de fagligt svageste institutioner. Det fordrer imidlertid, at områdelederen har en proaktiv tilgang til samarbejdet med de daglige ledere, og at der blandt lederne er en opfattelse af ledelses som et ”plus-sum-spil”.

Områdeledere med en proaktiv tilgang opsøger i højere grad dialog med de daglige ledere om ledelse af institutionerne og stiller krav til og opsætter retningslinjer for, hvordan opgaverne gribes an i institutionerne i området. Den faglige sparring fokuserer bl.a. på arbejdet med de pædagogiske læreplaner og hvordan leder og pædagoger kan følge bedre op på de aktiviteter, der fungerer godt og giver børnene den læring, fx om sprog eller sociale kompetencer, som de var tiltænkt.

Områdeledere, der modsat praktiserer en reaktiv tilgang til ledelse af de daglige ledere, er tilbageholdende med at involvere sig direkte i den enkelte daglige leders praksis. Disse områdeledere støtter de daglige ledere ved at aflaste dem med hensyn til administrative opgaver, bidrage til et kompetenceløft og/eller give sparring på faglige og personalemæssige problemstillinger, hvis den daglige leder efterspørger det.

Undersøgelsen peger på, at det i høj grad er op til den enkelte områdeleder at vælge sin egen tilgang til ledelse af de daglige ledere. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at pædagogerne generelt ikke har en tilsvarende positiv opfattelse af, hvad områdeledelse betyder for den faglige ledelse og den pædagogiske praksis i daginstitutionen, de mener ikke, at den pædagogiske og faglige linje er blevet tydeligere og praksis forbedret efter, at der er kommet områdeledelse til.

Desuden opleves det som et problem, at der ikke er en souschef i institutionen, når lederen er indkaldt til centrale møder. Ledelsestomrummet bidrager negativt til konfliktniveauet kolleger imellem og udgør en tidsmæssig belastning.

En ledelsesopfattelse, som gør sig gældende blandt de interviewede, er, at én leders udøvelse af ledelse begrænser de øvrige lederes muligheder for at udøve ledelse, dvs., at ledelse er et ”nul-sums-spil” i den forstand, at områdelederens udøvelse af ledelse gør den daglige leders ledelsesrum mindre. For daglige ledere, der har denne opfattelse, kan områdelederens udøvelse af ledelse være problematisk, idet udøvelsen opfattes som en indskrænkning af den daglige leders ledelsesrum.

Områdelederens indblanding ses som et pres på og en begrænsning af den daglige leder.
En anden opfattelse af ledelse er, at én leders udøvelse af ledelse ikke nødvendigvis begrænser de øvrige lederes muligheder for at lede, dvs., at ledelse er et ”plus-sums-spil” i den forstand, at områdelederens og den daglige leders involvering kan være gensidigt understøttende og betyde, at ledernes samlede ledelsesrum udvides.

Dialogen mellem områdelederen og de daglige ledere og udøvelsen af ledelse bibringer både områdeleder og daglige ledere nye perspektiver, refleksioner og handlemuligheder. Det er vigtigt at fokus er på kerneydelsen med forbedring af pædagogisk praksis med fokus på børnenes læring og udvikling.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Områdeledelse i dagtilbud Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger