Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Offentlig Leadership Pipeline i en skolekontekst

Af Grethe Andersen, onsdag den 26. august 2015 kl. 09.00

Skoleledelser er bredt set udfordret som aldrig før. I Aalborg er et af svarene på udfordringerne Offentlig Leadership Pipeline. Målet er at skabe klarhed i konteksten med funktionsbeskrivelser for ledere på alle niveauer samt medarbejdere som vej til at lykkes som ledere ind i den opgave vi står med.

Som skoleleder bliver rollen klart defineret som leder af ledere med medleder på forvaltningsniveau. Så når læreren siger, at du er her aldrig – så kan svaret være, at det også er meningen. På den måde er antagelsen, at det bliver nemmere for skolens leder, at håndtere den eksterne og interne legitimitet. 

Det skal også gerne blive sjovere med gode rammer for, hvornår vi lykkes ud fra de parameter, der er i Aalborg kommune. Endelig skal det blive bedre med en forventning om øget værdi i forhold til eleverne. Når vi ved, hvilken opgave vi skal løse bliver det bedre at afstemme i relation til alle led med spørgsmålet: Har det her medvirket til en bedre skole for eleverne? På den måde flettes styrings- og læringskæde sammen fra den enkelte elev til politisk ansvarlige niveau.

Konceptet knytter ligeledes an til værdibaseret ledelse med god inddragende anerkendende ledelse. Visionen er ”Noget at have det i”. Vi skal spille dagligdagens praksis med fagprofessionelles didaktiske og pædagogiske skøn op mod forskning om, hvad der virker samtidig med, at vi skal stille skarp på de resultater, vi vil nå.

Tre elementer skal spille sammen: Elementer fra den Offentlige Leadership Pibeline, viden om, hvad der kendetegner god skoleledelse samt vision for Aalborg skolevæsen. Jobbet er dermed for mange nyt, men stillingen er den samme. Vi ved, at organisationer kan producere god eller dårlig ledelse. Målet er her ud over en lærings- og styringskæde at sikre en værdikæde af god ledelse på alle plan. Anerkendelse er den postmoderne valuta, der bidrager til at løse konflikter og skabe rammer. Relationsopbygning – for organisationens skyld – betinger tid til meningsskabende læringssamtaler på alle niveauer – samt handlinger der forbedrer praksis. Et spørgsmål ind i teamledelserne kan være: Hvordan sikrer vi et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde samtidig med at vi er ambitiøse og samskabende med borgerne? 

Det er et helt nyt strategiarbejde, der rykker ved komfortzonen for alle samtidig med at vi har op til 70 – 80 konkurrerende initiativer. Det kræver højt til loftet og mod i modsætning til ledelsesfaglige jordfaldshuller, som nemt sluger dagligdagen. 

”At gøre hinanden gode” er en nøglesætning, der ofte anvendes i processen. Hvordan gør man bedst dig god som leder?” er en sætning, der givet skal reflekteres en del over i en ny kontekst. Ledelsesteam skal som rollemodel for skolens mange team formå at berige hinanden med god energi, så det bliver klogere, bedre og sjover.

Der har været mange modefænomener i offentlig ledelse gennem tiden. Her taler vi ikke kun ord – vi skal praktisere nye veje, så ord kan blive til handlinger. Intentionen med forløbet er både dialoger om god ledelse og praksis, der viser god ledelse på alle niveauer, både udarbejdelse af profiler og profiler i konkret ledelsespraksis, både beskrivelse af god ledelse og lederuddannelse med fokus på stærke forbindelser i ledelseskæden samt både mulighed for bred inddragelse og fokuseret deltagelse af centrale aktører. I praksis arbejder vi således også med intentionerne i OLP på Vesterkærets skole. Når der kommer en ny leder ind i et ledelsesteam – er ledelsesteamet et nyt team, der må samspille om ny fælles forståelse af ledelse. Vi har så samtidig en helt ny ledelseskontekst at tage udgangspunkt i som beskrevet. Lakmusprøven bliver elevens læring – virker det?

Det er en interessant tilgang, som udfordrer på alle plan. Der er meget plejer, der er slut med skolereform og lockout. Vi skal såvel på de forskellige ledelsesniveauer skrue op for praksisbaseret prøvehandlinger - nye ledelsespraksisser for at skabe synlig læring med fokus på nye færdigheder,  prioriteter og værdier. Ligesom det pædagogiske personale har arbejdet med prototyper for god undervisning, skal vi i ledelsen udvikle prototyper for god pædagogisk ledelse. Lederskab med vægt på koordination, stringens, følgeskab og vedholdenhed er nødvendig vej frem, hvor vi skal sørge for via medarbejderinddragelse at alle ved, hvad det går ud på og kan se nytteværdien i det.  Alle skal vide, hvad der er deres opgave. Ledelseskæde – styringskæde – læringskæde og værdikæde skal flettes til en helhed i den ledelsesrejse, vi nu begiver os på. En spændende rejse.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Offentlig Leadership Pipeline i en skolekontekst Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger