Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Mange faktorer har betydning for god skoleudvikling

Af Grethe Andersen, mandag den 27. marts 2017 kl. 10.30

En skoleudviklingsmodel er en model for tolkning af verden, hvor al erkendelse er hårdt arbejde – og tager tid. Skoleudvikling skal ses som forandring af eksisterende praksis for at forbedre den. Det pædagogiske personale er forandringsagenter i en flad struktur, der i overensstemmelse med folkeskolens formål, idet en hierarkisk model uden tvivl vil give modstand i folkeskolen. 

En såkaldt skolebaseret udvikling på skolens egne præmisser med eget personale uden assistance vil ikke synliggøre skolens blinde plet. Med en skolefokuseret tilgang kan man tage højde for den risiko ved at arbejde ud fra et fremadrettet perspektiv med tilknyttede eksterne eksperter, der er i stand til at perspektivere og kvalificere udviklingsprocessen. Ligesom det kan være hensigtsmæssigt at etablere netværk med andre skoler, der arbejder med tilsvarende udviklingsarbejde. Ved ekstern involvering af ekspert overføres erfaringer som grundlag for at orientere sig, og der er tilmed større mulighed for opmærksomhed på skolens ”blinde pletter”. Med udgangspunkt i situationsbeskrivelse, systematisering og kategorisering af denne, kan eksperterne gå ind i perspektiveringsfasen og påpege ”blinde pletter”, hvorved beslutningsgrundlaget bliver udfoldet og udbygget. 

Ekspertise kan være i form af at overføre erfaringer som grundlag for at orientere sig.  En skolefokuseret skoleudvikling bygger på et asymmetrisk forhold – gensidigt behersker såvel ekspert som ansat en indsigt som den anden kan have fornøjelse af. Dertil kommer at den ansatte har handlingstvang, hvorimod ekstern ekspert kan trække sig ud af funktionen. Pointen er at asymmetrien anerkendes gensidigt (ellers indbygget modstand). Det asymmetriske forhold skal forventningsafklares. Hvad kan man gensidigt bidrage med? Det vil dybest set være en afvejning af om man gensidigt styrkes af relationen. Skolefokusere udvikling sikrer fremskridt og progression med tilknyttet ekstern ekspert er der givet større bevidsthed om aktualiteten – selvfølgelig afhængig af valg af ekspert (baggrund, kvalifikationer, kompetencer m.v.).

I en professionel opgaveorienteret kultur er tilgangen at fokusere, strukturere og indholdsbestemme. Hvad er det for en opgave vi skal løse med samarbejdet som instrument? 

Skoleudvikling er en lokal proces. Skolen er selv centrum i sin egen forandring. Skolen bestemmer graden af succes. Den kan blokere for iværksættelse af udviklingsprojekter, afspore dem eller bringe dem til effektivt liv. For at skoler skal kunne fordre deres kvalitet effektivt, er det nødvendigt, at de selv spiller en aktiv og kreativ rolle. Støtte fra central hold er af vital betydning. I og med decentralisering og udvikling i retning af selvforvaltning på vitale områder er forvaltningens opgave først og fremmest at servicere skolerne ikke omvendt. Opgaven for centrale myndigheder er at lære, hvorledes de kan støtte lokale skoler i udviklingsbestræbelser. Effektive netværk er nødvendige. Det er en nødvendig strategi i komplekse systemer at lade effektive, ikke-bureaukratiske netværk mellem det centrale og det lokale niveau opstå. Udviklingsprocessen er en læreproces. Processen er kontinuerligt fremadskridende og bygger videre på det i forvejen opbyggede. Nøglen til succes er at få gode data fra alle niveauer i systemet og få disse kontinuerligt bearbejdet både på den enkelte skole og hos de centrale myndigheder. 

Tænk systematisk og stort. En udviklingsvision, der gennemgribende sigter mod hele skolens liv, har større effekt end et afgrænset delprojekt. Enhver betydende reform i komplekse systemer må danne nye strukturer og nye muligheder i hele organisationen. Kun organisationsudvikling baseret på et vedvarende engagement har effekt. Fokusér på det, der foregår i klasseværelset. Sporet, der fører til succes, går gennem det enkelte klasseværelse på den enkelte skole. Det er dynamikken her, som i vid udstrækning er grundlaget for succes, og det er her, graden af succes skal måles. Det er vigtigt, at det undervisningsmateriale, som indgår i udviklingsprocessen, er kvalitet, uanset om det drejer sig om forlagsmateriale, tillempede materiale eller materiale, som fra starten er udviklet lokalt. 

Tag udgangspunkt i, at læreren selv er i en læreproces. Gode undervisningsmateriale og gode bygningsfaciliteter er nødvendige, men utilstrækkelige forudsætninger for succes. Lærerpersonens indflydelse på eleverne er den afgørende faktor – en udviklingsproces, der ikke tager sigte på at udvikle læreren, falder til jorden. Lærerpersonen bliver bedst udviklet gennem systematisk selvlæring, der består i læring i fagprofessionelle læringsfællesskaber, aktionslæring, lederens supervision og gensidig træning i en kollegial atmosfære. Engagement på alle niveauer er nødvendigt. Det centrale niveaus engagement – politisk og administrativt – er nødvendigt, hvis udviklingen skal være vedvarende, og det er vigtigt at vedligeholde det nødvendige beredskab til støtte af udviklingen. Dette engagement er af væsentlig betydning for den enkelte skole, selv om engagementet på det centrale niveau ikke kan overføres direkte til skolerne. Fra engagement på den enkelte skole stammer evnen til succesfuld handling. Den enkelte lærers oplevelse af sig selv som ”god håndværker” kommer altid fra praksis. Den gode cirkel i udviklingen opbygger såvel administrative og problemløsende potentialer som emotionel kapacitet hos deltagerne. Læreren som teoretiker og forsker. Såvel centrale som lokale initiativer virker. Innovative idéer kan få succes, hvis de opfylder kriterierne: engagement, systematisk opbygning af lokale kapaciteter og netværk i en konstruktion, der matcher. Hvis forældre og lokalsamfund engageres, bidrager det til succes. Effektiv forældreinddragelse indebærer, at forældrene må have en reel rolle at spille i beslutningsprocessen om den enkelte skole.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Mange faktorer har betydning for god skoleudvikling Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger