Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Hvordan går det med elevens alsidige udvikling?

Af Grethe Andersen, tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 13.00

Med ordene alsidig udvikling menes alle sider af elevens personlighedsudvikling, dvs. den åndelige, intellektuelle, musiske, fysiske og sociale udvikling. 

Alsidig udvikling er noget der sker i relation mellem lærer og elev og lærerens kendskab til eleven, og alsidig udvikling sker gennem arbejdet med de faglige mål. Alsidig udvikling sker gennem en tæt relation og et solidt kendskab til den enkelte elev En tidligere rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er stadig relevant at forholde sig til.

Når lærerne ifølge EVAs rapport henviser til at arbejdet med alsidig udvikling handler om at tage hånd om den enkelte elevs udvikling ud fra et indgående, personligt og alsidigt kendskab til eleven, kobler de arbejdet til deres lærerpersonlighed. Lærerpersonligheden bliver en afgørende faktor for om undervisningen lykkes, forstået på den måde at lærerne konkluderer at de gør med deres elever som de gør, fordi de er de personer de er.

Der er tale om, at lærerne har svært ved at beskrive hvordan de arbejder med den alsidige udvikling fordi opgaven kan synes enten åbenlys eller ukonkret.

I et kritisk lys bliver lærerpersonligheden en ”black box”, en uforklarlig, men afgørende faktor for om undervisningen lykkes, forstået på den måde at lærerne henviser til at de gør med deres elever som de gør, fordi de er de personer de er. I stedet for at handle som de gør på baggrund af refleksion, et kritisk forhold til egen praksis og dermed viden om hvad der virker i undervisningen.

Børn og unge er i dag sensitive over for lærerens optræden. I det senmoderne samfund, hvor individualisme er nøgleordet, er det tydeligt at eleven har brug for relationen til læreren - ikke blot som underviser, men også som omsorgsperson, opdrager og ”dannelsesekspert”. Identitetsarbejdet er op til den enkelte. Vi har de børn vi har som produkt af det samfund og den tid vi lever i. Et samfund der i høj grad er præget af værdipluralisme og mange muligheder.

Tiden er præget af frisættelsen, som for alvor slår sig igennem også inden for folkeskolens mure. Frisættelsen kan resultere i orienteringsbesvær og kaos på grund af manglende holdepunkter, men på den anden side, giver frisættelsen også det enkelte individ større frihed og øget fleksibilitet. Ole Tyssen taler om dannelse som en variabel Kapital, der må plejes og fornyes. Den enkelte bliver dannet i kraft af egne iagttagelser af såvel egne som andres iagttagelser.

Dannelsen sker gennem hele livet i de fire refleksive dimensioner: Kultur, arbejde, fortælling og etik. Med frisættelsen bliver mennesket mere og mere individualiserede, og det er op til den enkelte ud fra dobbeltheden omkring frisættelse og belastning at konstruere, hvem man vil være, og hvor man vil hen. Lærerens professionalitet handler om relationsarbejde. Læreren må skabe nogle rammer, som er med til at give eleverne et større overblik og struktur i hverdagen.

Herved kan eleverne hvile fra den manglende rodfæstethed, som i hverdagen kan synes altoverskyggende. Dette sker ved at stille klare forventninger og krav. Samtidig skal læreren skabe vilkår for, at den enkelte kan udvikle sig i sin retning ud fra egen forforståelse og egenverden, hvor skolens opgave er at møde eleverne med de forskelligheder, som de hver især besidder. Eleverne skal opdrages og undervises ved at lære om forskellighed. Relationen mellem lærer og elev sigter ikke kun på ren lærdom, men også på stillingtagen og kundskaber. Folkeskoleloven siger hvad lærerens ”pligt” er – men også at eleven skal have mulighed for… Med denne dobbelthed er relationen mellem lærer og elev kommet mere i fokus.

Lærerens sociale interaktion med eleverne har baggrund i en væsentlig relationskompetence. Det gode forhold mellem lærer og elev er baseret på, at læreren udviser respekt, tolerance, empati og interesse for eleverne. Synet på eleverne er præget af, at alle har potentiale for at lære, og at hver elev har sin individuelle måde at lære på. Elevernes alsidige udvikling handler i sidste ende om udvikling af identitet:

Hvem er jeg, og hvem bør jeg være?

Menneskets selvopfattelse og identitet påvirkes og udvikles af de relationer, det får fra andre på sine handlinger og sin væremåde. Vi er påvirkelige liv igennem, men mest i barndommen, hvor fundamentet lægges. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Hvordan går det med elevens alsidige udvikling? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger