Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Forskning kvalificerer skolereformen

Af Grethe Andersen, onsdag den 28. august 2013 kl. 08.00

Skoleledelsen har en særdeles vigtig opgave i at omtænke strategier og tilgange til ledelse, så skolereformens intentioner reelt bliver omsat til ny skolepraksis. Skolelederen har afgørende betydning for kvalitetsudviklingen af undervisningen med høje ambitioner og mål gennem rollen som pædagogisk leder. 

SFI’s undersøgelse om skoleledelse viser, at elever lærer mere på folkeskoler hvor ledelsen fokuserer på at skabe et stærkt fagligt miljø. Det gavner eleverne, når lederen får skabt et stærkt fagligt miljø blandt lærerne.

Det kommunale niveau – såvel den politiske ledelse som embedsværket – kan også lære af forskning, idet samme undersøgelse viser, at det er relevant at se nærmere på de rammer og ressourcer.

Kommunen bør have fokus på at få deres skoleledere til i endnu højere grad at spille den rolle, der ser ud til at give pote – nemlig at skabe et stærkt fagligt miljø. De skal støtte det, og ikke lave alle mulige andre opgaver og krav til skolelederen, der kan komme på tværs af kerneydelsen eller flytte fokus fra kerneydelsen.

På alle niveauer må fokus være på kerneydelsen. AKF’s undersøgelse Den højtpræsterende skole påpeger følgende som kan fremme en skole i at løfte elever med en svag social baggrund:

  • En klar og tydelig ledelse på forvaltningsniveau med klare krav og forventninger til skolerne, og som indgår i en tæt og løbende dialog med skolerne om deres arbejde.
  • En klar og tydelig ledelse på skoleniveau med tilsvarende klare og tydelige faglige og pædagogiske forventninger og krav til deres lærere. Ledelseskulturen på skolerne synes at afspejle de tilsvarende forvaltningers ledelseskultur. 
  • En afdelingsopdelt skole med selvstyrende team i afdelinger, hvilket giver øget mulighed for holddeling, på tværs af årgange og på samme årgang, samt rum til en faglig pædagogisk ledelse.
  • En vægtning af skolernes faglige profil uafhængig af andelen af socialt svage elever.
  • Lærere, der underviser i deres linjefag, og som er parat til at indtage ledelsesrollen i undervisningen, og som har høje faglige forventninger til deres elever.
  • Lærere, der er vel forberedte og har brugt god tid på at forberede lektionen.
  • Skolen er tilstrækkelig stor til at kunne sikre en høj grad af linjefagsdækning i centrale fag.
  • Skolen prioriterer den forebyggende læseindsats og hjælp til elevernes lektielæsning.

International forskningslitteraturs resultater på området kan samles i tre overordnede konklusioner:

Ledelsen har primært en indirekte betydning for eleverne. Skoleledelsens direkte betydning for elevernes læring er forholdsvis beskeden. Til gengæld er betydningen for medarbejderne på skolen markant, hvilket medfører en betydelig indflydelse på elevernes udbytte af skolegangen.

Flere undersøgelser viser endvidere, at skoleledelsen har betydning for elevernes motivation og engagement.

Skoleledelsen er afgørende for skoler i betydelige vanskeligheder og spiller en vital rolle for højtpræsterende skoler. Et stort antal caseundersøgelser af skoler, hvor eleverne præsterer gode faglige resultater, eller hvor skolerne har vendt en stærk negativ udvikling, udpeger skoleledelsen som helt afgørende for disse skolers resultater.

Dårlig og uplanlagt ledelse er fatal for skolerne. Skoleledere uden en strategi eller plan for skolens kvalitetsudvikling har stor negativ betydning for skolens udvikling. Det er uanset lærernes kompetencer, og hvad lærerne foretager sig i undervisningen. En skole uden en tydelig og planlagt ledelse medfører store fald i elevernes faglige resultater.

Skolelederen kan altså øge sin positive betydning for elevernes læring, hvis skolelederen netop fokuserer på lærernes kompetencer og færdigheder samt motivation og engagement ved at skabe en kultur for professionelt fagligt samarbejde. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Forskning kvalificerer skolereformen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger