Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Faglig progression og trivsel

Af Grethe Andersen, onsdag den 29. maj 2013 kl. 14.00

Flere undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem elevernes faglige resultater og deres trivsel. Der er således intet, der tyder på, at bedre indlæring går ud over elevernes trivsel eller omvendt. Men de seneste undersøgelsesresultater tyder omvendt på, at det er vigtigt, at medarbejdere i folkeskolen er opmærksomme på forskellige risikofaktorer, når det gælder henholdsvis elevernes læring og elevernes trivsel. 

Socioøkonomiske forhold har betydning for både elevernes læring og trivsel. Men det kommer ikke nødvendigvis til udtryk på samme måde. Elevernes trivsel er således særligt afhængig af familietype (om eleven er samboende med både far og mor) og forældrenes uddannelseslængde.  Til gengæld har økonomiske forhold, etnicitet og elevsammensætningen på skolen ikke betydning for elevernes trivsel. 

Det er bemærkelsesværdigt fordi disse tre forhold har betydning for elevernes faglige resultater – særligt elevens etnicitet. 

Kvaliteten af dagtilbuddet har betydning for elevernes faglige resultater i folkeskolen. 

Undersøgelsen viser, at en række forhold i dagtilbuddet har betydning for barnets karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver. Når der tages højde for barnets socioøkonomiske baggrund, ses der således en sammenhæng mellem antal pædagogiske medarbejdere per barn, antallet af mandlige medarbejdere, medarbejdere med pædagogisk uddannelse samt antallet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk på dagtilbuddet og karaktergennemsnittet i 9. klasse. 

Undersøgelsen viser endvidere, at det særligt er drenge og elever med anden etnisk baggrund end dansk, som har gavn af et højere antal medarbejdere på dagtilbuddet. Til gengæld er effekten mindre for børn med svag socioøkonomisk baggrund. Resultaterne er ikke mindst interessante fordi flere undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem elevernes faglige resultater i folkeskolen, og hvorvidt de efterfølgende påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Der er selvfølgelig også en række forhold på folkeskolerne, der har betydning for elevernes læring, men resultaterne understreger, at læring er noget, der opbygges gennem hele opvæksten og skolegangen. Det understreger samtidig nødvendigheden af en sammenhængende indsats i forhold til faglighed helt fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

I forhold til elevernes faglige resultater er det vigtigt, at læring tidligt bliver en del af barnets hverdag, at der løbende systematisk følges op på elevens resultater, og at der hurtigt sættes ind med målrettede undervisning, hvis en elev viser væsentlige faglige vanskeligheder. Forskningen viser således, at resultaterne af en undervisning af en god lærer forholdsvis hurtigt forsvinder, mens effekten af gode skoler er betydeligt mere vedholdende. Det er således væsentligt, at progressionen i elevernes faglige indlæring fastholdes fra dagtilbud til folkeskole til ungdomsuddannelse, hvilket kræver en samlet indsats fra institutionens eller skolernes medarbejdere. 

Til forskel fra elevernes faglige niveau ser dagtilbud ikke ud til at have betydning for elevernes trivsel i folkeskolen. Elevens trivsel er fortrinsvis påvirket af den enkelte elevs specifikke situation på det tidspunkt undersøgelsen gennemføres. Der er dog en mindre gruppe af elever, der oplever langvarig mistrivsel, hvilket i høj grad hænger sammen med disse elevers socioøkonomiske baggrund. Der er grund til at have særlig opmærksomhed på disse elever, da de har stor risiko for marginalisering, ligesom deres lyst til videre uddannelse formentlig også i høj grad vil påvirkes af den langvarige mistrivsel. 

Der er noget, der tyder på, at de pædagogiske indsatser i forhold til trivsel er anderledes end indsatser i forhold til faglighed. Trivselsudfordringerne er ikke bare mere kontekstafhængige, men løsningerne synes ligeledes mere kontekstafhængige. Det ser for eksempel ud til, at det er noget sværere at forebygge mistrivsel. Til gengæld er det vigtigt, at der gribes målrettet ind, hvis en elev viser tegn på mistrivsel. 

Samlet viser forskningsresultaterne således, at der skal følges løbende op på både elevernes faglige resultater og elevernes trivsel. Undersøgelser og test i forhold til faglighed er vigtige med henblik på at tilrettelægge undervisning, der giver progression i elevens læring, mens undersøgelserne af elevens trivsel skal bruges til at sætte ind i forhold til elever, der viser tegn på mistrivsel. I forhold til trivsel skal der særligt være opmærksomhed på elever, der viser vedvarende mistrivsel og marginalisering. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Faglig progression og trivsel Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger