Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Et ambitiøst undervisnings- og arbejdsmiljø

Af Grethe Andersen, fredag den 12. oktober 2018 kl. 16.00

Ved at udstikke retningslinjer og vejlede formår succesfulde ledere at skabe en overbevisende mening med arbejdet for medarbejderne i organisationen. Det sker ved at udvikle en fælles vision og skabe konsensus eller fælles forståelse omkring relevante kortsigtede mål og ved at udvise høje forventninger til medarbejdernes arbejde.

Ligeledes har lærerens forventninger til eleverne stor betydning for deres læring. Det gælder ikke bare forventningerne til elevernes faglige niveau, men også forventningerne til, hvordan eleverne lærer. Har læreren en forventning om, at eleverne lærer individuelt forskelligt, har det en positiv betydning for elevernes læringsfremgang. Samtidig skal læreren skabe vilkår for, at den enkelte kan udvikle sig i sin retning ud fra sit eget univers. Skolens opgave er at møde eleverne med de forskelligheder, som de hver især besidder. Det er en forudsætning, at at give alle elever de rette udfordringer – og dermed også medvirke til at bryde den negative sociale arv. 

Når opgaven er at bekæmpe den negative sociale arv, viser undersøgelser, at skolens virksomhed har en indvirkning på skolens evne til at afhjælpe negativ social arv og styrke kompetencerne hos børn fra socialt belastede familier. Skolen skal være kendetegnet ved målrettet og dialogpræget ledelse af lærerstaben, en synlig interesse for udvikling, trivsel og faglige fremskridt hos såvel elever som lærere samt konsekvens i forhold til værdier vedrørende skolegang, didaktisk undervisning og socialt samvær. Der skal opstilles nogle faste normer for adfærd og socialformer samtidig med, at der indføres aftaler imellem lærer-elev. Vejlederrollen er således central for såvel den enkelte lærer som for skoleledelsen.

Læreren skal fastsætte nogle rammer, som eleverne kan arbejde inden for, og som giver eleverne en vis frihed; ved intellektuel, udfordrende undervisning præget af planlægning og løbende evaluering. Lærerens evne til at lære fra sig via pædagogiske metoder - generelt og i det enkelte fag, der undervises i - har positiv effekt for elevernes læringsfremgang. 

International forskning viser, at der er videnskabeligt belæg for at konkludere, at inddragelse af flere undervisningsmetoder, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers individuelle måde at lære på, har positiv betydning for elevernes læring. Det er muligt at være en lærer med et humanistisk menneskesyn, med de bedste intentioner om at give tid og rum til det enkelte barns udvikling i fællesskabet og samtidig være resultatorienteret. Derudover har det betydning, om læreren kan se et formål og hensigt med det fag, som læreren underviser i. Endelig har det betydning for elevernes læringsfremgang, om læreren mener, at faget og undervisningen er i udvikling. 

Forskning viser, at effektive professionelle fællesskaber giver læreren mulighed for at lære og opdage nye læringspotentialer hos eleverne og giver læreren mulighed for at implementere ny undervisningspraksis i klasseværelset. Det understreges således, at de professionelle fællesskaber skal understøtte en læringskultur, der ikke kun fokuserer på eleverne, men også på læreren selv. Læreren skal med andre ord være villig til fortsat at udvikle sig og lære igennem hele arbejdslivet. 

Tilbundsgående forståelse af teori hos læreren har positiv effekt for elevernes faglige færdigheder, men kun i de tilfælde, hvor teorien også efterprøves i praksis. Et anerkendende klima, som skabers af lærerne for eleverne og af skoleledelsen for lærerne, er det vigtigt aspekt i en skoles effektivitet. Desuden fremhæves forældrenes rolle og engagement såvel som det generelle sociale klima som væsentlige faktorer. 

Forældrenes forventninger til barnets skolegang, og deres holdning til skolegang i det hele taget har effekt på barnets resultater i skolen. Forældrenes kulturelle og sociale baggrunds betydning for barnets skolegang er så markant, at det er afgørende, at skolens initiativer for at styrke elevernes faglige og alsidige udvikling sker parallelt med en indsats i forhold til forældrene. Samtidig viser flere forskningsresultater, at det er afgørende, at skole-hjem-samarbejdet tilrettelægges målrettet i forhold til den enkelte elevs sociale og kulturelle baggrund. Forældrene skal i højere grad se sig som medansvarlige for opstilling af mål for og med eget barn samt følge op på dem i hjemmet. Endelig viser det sig, at ledelsen på effektive skoler oftest betegnes som åbne og imødekommende for forældrene.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Et ambitiøst undervisnings- og arbejdsmiljø Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger