Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

En innovativ skole

Af Grethe Andersen, onsdag den 13. marts 2013 kl. 08.00

I dag er offentlig innovation sat på dagsordenen – en del af den offentlige services DNA. Arbejdet med menneskers udvikling og velfærd i kritisk refleksion og borgerdialog er en demokratisk forpligtelse.

En god skolekultur kan karakteriseres som en iværksætterkultur præget af kreativitet, innovation og en stor lyst til at samarbejde om nye tiltag. Alle fag er kreative fag. Kreativitet er at tænke kontraintuitivt. Idealet om at gøre en forskel – være ”original” og unik. Innovation er kompetence appliceret på kreativitet.

Værdier var tidligere præget af ensartethed og stabilitet. I dag må vi se værdien i forskelligheden og mangfoldigheden. Vi er overordnet set på vej væk fra en forståelse af skolekulturen som en ensartethedkultur, hvor vi går ind og underviser en klasse som om de var ens – og holder møder med det formål at nå til mindste mulige fællesnævner til en forskellighedskultur.

Det handler ikke om ensartethed men forskellighed. Lighedsbegrebet er flyttet fra ens-lighed til forskel-lighed. Forskelligheden og mangfoldigheden skal ses som en styrke, hvor vi får langt flere strenge at spille på. Et nyt motto hvor ”alt kan lade sig gøre” slipper kreativiteten løs.

Med de krav og forventninger, der i dag er til skolen som organisation, bør kulturen netop være kendetegnet af, at medarbejderne er nysgerrige, hurtige og initiativrige, er parate til ændringer, tager ansvar, lytter til og udfordrer hinanden, deler ideer og viden, samarbejder på tværs for at nå fælles mål.

En skole, som udvikler sig i retning af øget professionalitet, bevæger sig fra stereotype rutiner i retning af organisationer, der giver plads til deltagernes kreativitet – både som medlemmer og aktører. Lærernes deltagelse, som medlem – henviser til deres professionelle ansvar. Lærernes selvrespekt, som aktører – knyttes til realisering af fælles mål. At sætte mål i fællesskab er en beslutningsproces, som tjener til på en gang at fastholde og styrke bevaringsværdige traditioner og gøre værdiorienterede visioner til fremtidens traditioner. 

Nyere forskning tyder på, at innovationer i team bl.a. påvirkes af andelen af kreative og innovative enkeltpersoner i teamet. Innovation handler om at omsætte gode ideer til positiv forandring. Innovation er en kreativ ny ide, der – når den er gennemført – skaber værdi.

Kreativitet er udvikling af og frembringelse af idéer til nye og forbedrede måder at gøre tingene på i organisationen, mens innovation er den proces, hvor man faktisk fører dem ud i livet – den praktiske implementering. Det sker når vi tager noget velkendt, og ser det fra en ny vinkel eller kombinerer det med noget uvant.

Man kan også definere kreativitet som et ”værktøj” til at bryde vanetænkning og innovation kan ses som en systematik, der accelerer processen fra idé til succes. Kreativitet er det specifikke menneskelige træk, der for alvor adskiller os for andre levende væsener.

Bruner "1" mener at kreativitet og narrativer er tæt forbundet med identitetsudvikling. Skolen bør derfor kultivere, pleje og passe det narrative og holde op med at tro, at elevernes identitet kommer af sig selv eller er entydig fastlagt på baggrund af socioøkonomiske forhold i elevens hjem.

Bruner mener, at det er vigtigt at vi bliver i stand til at se og konstruere os selv i alternative fortællinger. At vi lærer at bruge vores kreativitet, fantasi og forestillingsevne til at se os selv som medspillere i en vifte af mulige fortællinger.

Hans forskning viser generelt, at kreative personer er gode til at løse problemer og bruge det forhåndenværende til at komme videre. Psykologisk forskning peger på at kreative mennesker er særlig motiverede.

De er dygtige til at danne synteser der går ud over det givne og ser nye sammenhænge. De er gode til at analysere, kan undersøge og vurdere idéer, og udvælge det mest frugtbare, uddrage konsekvenser og måske også afprøve disse. Profil for en kreativ og innovativ person er en afbalanceret personlighed, der kan tåle modstridende elementer og har tilstrækkelig selvtillid til at vove at tage chancer.

En person der kan arbejde hårdt og målrettet mod at tilegne sig en domænespecifik viden; orientere sig mod – gerne i samarbejde med andre – at finde problemer eller at løse problemer i et anerkendende miljø, der også anerkender og tillægger de kreative forsøg værdi.

Endelig evner de at se praktiske realiseringsmuligheder, som at omsætte idéer i handlinger og vurdere, hvilke der kan få gennemslagskraft.
De har ofte en kompleks personlighed, der kan rumme modsatrettede træk, de er så at sige ikke individualister, men snarere multidualister. Kreative mennesker kan have op til ti af følgende modsætningstræk:

 • Kan selv styre energien: kan være meget energiske, utrættelige og ”på”, men også periodisk hvile og sove meget
 • Har både intelligente og naive træk i personligheden
 • Både konvergente og divergente: på én gang disciplinerede og legende
 • Fantasifulde og visionære på den ene side og samtidig realistiske og jordbundne på den anden
 • Både udad- og indadvendte
 • Både stolte og ydmyge
 • Har kontakt til både de feminine og de maskuline sider i psyken, uanset deres køn
 • Både revolutionære og konservative
 • Både lidenskabelig og objektive
 • Både åbne og følsomme – og dermed udsat for store op- og nedture.

Lærings- og arbejdsmiljøet er af afgørende betydning for læringsudbyttet – og her refereres til både totaliteten af fysiske forhold, organisering af undervisningen, sociale relationer og holdninger til læring (Skaalvik og Skaalvik, 2005, s. 157 "2"). En kreativ arbejds- eller læreproces kan beskrives som følgende:

 1. Inspiration. Interessen vækkes, den første forberedelse
 2. Inkubation. Ideerne slumrer og næres i de tubevidste
 3. Aha-fasen. En innovativ og indsigtsfuld fase
 4. Evaluering. Virkeligheden sammenlignes med idéerne. ”Realisme”
 5. Gennemførelse. Ideerne gennemarbejdes og udføres "3"

Læreren er rollemodel. Kreative lærere underviser kreativt og innovativt. Det er sjovest, mest lærerigt, og mest kreativt, når det er tilpas svært. Der ligger en væsentlig meget positiv skjult læreplan i lærerens måde at være lærer på. Ofte forstås kreativ undervisning som alternativ undervisning præget af mange hurtige input.

Fordybelse er vigtig i et undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor man belønner risikovillighed ved at støtte og forstærke uventede idéer. Man skal se fejl som positive aspekter af en læringsproces, tage udgangspunkt i interesser og give tid – kreativitet kan ikke forceres. Undervisningsklimaet skal være præget af gensidig respekt, hvor man anerkender, lytter, griner og i det hele taget skaber et klima med høj grad af humor.

Undervisningen skal være godt forberedt fx med redskaber og materialer til rådighed for eksperimenter og udforskning. Kreativitet befordres af stor grad af rammesætning. Det skal være ok – eller nærmere en forventning at eksperimentere samtidig med at undervisningen rummer relevant teori og praksis.

Feedback vil præcisere de mål, som eleven skal gå efter og de opøves i at vurdere andres arbejde – man lærer mest af at undervise andre. Samtidig er daglig evaluering af arbejdet vigtigt for forbedring af praksis – meget gerne i form af en positiv form for evaluering – anerkendende.

Det er muligt at kvalificere skolens indsats bredt set ved at give rum og plads til den enkeltes kreativitet og gå på mod samtidig med, at man oplever teamsamhørighed, fællesskab og et godt arbejdsklima, hvor forskelligheden og mangfoldigheden er en gevinst, og det kræver innovativ ledelse.

”Man kan være i flow uden at være kreativ – men man kan ikke være kreativ uden at være i flow” citat Csikszentmihalyi

"1": Bruner, J: Uddannelseskulturen. København: Socialpædagogisk Bibliotek. Hans Reitzels Forlag

"2": Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S 2005: skolen som læringsarrena: Selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo Universitetsforlaget

"3": Csikszentmihalyi 1996 Creativity, Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: HaperCollins Publishers

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: En innovativ skole Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger