Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Elevfeedback – et element i en inkluderende skole

Af Grethe Andersen, tirsdag den 29. april 2014 kl. 09.30

Rammer og vilkår for reformen er ved at tage form. Fagfordelingen er på plads i de store linjer, der er dannet stærke lærer-pædagogteam og det pædagogiske personale er i gang med planlægning af næste spændende skoleår.

Jeg har lavet forslag til helt anderledes skema i indskolingen, hvor a og b klasser har samme skema. Der er tænkt fælles forberedelse af undervisning for lærere og pædagoger – som jeg nu benævner det pædagogiske personale – når jeg husker det. Det har været et stort ryk.

Det er 18. gang, jeg planlægger et skoleår – og jeg må konstatere, at i år har det været den største udfordring af alle. Det er hårdt arbejde – og faktisk også rigtig spændende og sjovt. Man skal sørge for at holde fri, når man holder fri – ellers æder jobbet én.

Jeg har nu tid til at fordybe mig i temaerne inklusion og specialundervisning. Jeg læser med stor interesse om det europæiske samarbejde om kvalificering af inklusionsindsatsen. Jeg er optaget af, hvordan den politiske økonomiske logik og den ideologiske pædagogiske logik kan spille sammen. Politikkerne søger systematisk data, der viser hvordan skatteborgernes penge – og dermed også ressourcer fra tidligere specialundervisning bliver anvendt i den inkluderende undervisning – og det jeg læser ud af konklusioner peger mere i retning af at flytte fokus fra ressourcer til en helt ny skolekultur med nye forventninger til det pædagogiske personale og ledelsen deraf.

Faktisk viser nogle af de europæiske undersøgelser, at ekstra ressourcer slet ikke har betydning! Skræmmende tænker jeg, når jeg faktisk har stor glæde af, at Aalborg kommune har flyttet ca. 50 mio. fra specialundervisning til inklusion.

Jeg er nemlig blevet bedt om at deltage som ekspert i et europæiske udviklingsprojekt. I Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver har de et nært samarbejde med The European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Agenturet er en uafhængig, selvstyrende organisation, støttet af medlemslandene, og agerer som landenes platform for samarbejde om udvikling af støtte til elever med særlige undervisningsmæssige behov. 

Ud over en række surveys af medlemslandenes specialundervisning, har Agenturet flere udviklingsprojekter inden for inklusionsområdet. Agenturet står for at skulle igangsætte et nyt projekt, hvor Danmark har valgt at deltage. Det er projektet Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education (RA4AL). 

Projektet bygger på et tidligere projekt i agenturet, hvor det blev besluttet at prioritere aktiviteter inden for emnerne ’forskningsbaseret viden om inkluderende pædagogik’ og ’skolelederes rolle i at støtte strategier for øget faglig og social udvikling’ fx via fokus på samarbejdskulturen på skolen, involvering af forældre, fokus på læring for både lærere og elever m.v. Til det nye projekt nedsættes en project  advisory group i regi af Agenturet. Hvert land kan desuden deltage med to eksperter: En forsker inden for området skoleledelse og en skoleleder – og det er så mig. 

Det er jeg ganske glad for. Jeg har efterhånden fået stor viden og indsigt som medlem af Skolerådets formandskab – og jeg er fortsat medlem af bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut året ud. 

Eksperternes opgaver vil være at bidrage med national forsknings- og praksisbaseret viden om ’raising achievement for all learners in inclusive settings’, og at bistå i videndeling af projektets resultater undervejs og ved afslutningen af projektet. Projektet igangsættes nu, og der afholdes kick-off møde i juni i Athen. Så jeg skal til Athen et par dage i juni. Projektet løber frem til 2016. 

På min egen skole vil jeg sammen med mit ledelsesteam have fokus  på input, ressourcer, processer og output – i relation til læringsmål. Konkret kan vi som skoler notere os omfang af: 

 • Inklusionsvejledning – mål, indsats, effekt via feedback og evaluering
 • Særlige veje til elev-feedback – eleven styrkes i at sætte ord på egen læring – eller mangel på samme 
 • ”Eksklusion” i enkelte lektioner – hvor eleven er i ”Oase” med såvel fokus på fagligindlæring som ro dertil.
 • Intervention i klasserummet – eks. struktur, organisering, nye former for struktur, klasserumsledelse
 • Ekstra ressourceperson – pædagog, to-lærerordning, trivselslærer
 • Faglige indsatser – der er ikke altid vi når langt med sociale tiltag, høje faglige ambitioner gør også en forskel
 • Differentieret skole- hjem-samarbejde
 • Hvad er forudsætningerne for inklusion med en anerkendende relationel tilgang? 
 • Hvilken form for didaktik anvendes med succes?
 • Vejledning – læse-, matematik-, naturfagsvejledning.
 • Ledelsesintervention
 • Aktionslæring – inklusion internt på skolen. Lærere videndeler og inspirerer hinanden
 • Coaching – supervision, optagelser af video af undervisningen
 • IT – særlig indsats med digitale læremidler
 • Enkelt-mands undervisning (tidligere nød undervisning) – i nogle lektioner
 • Relationsarbejde med grupper af elever – eleven, der inkluderes indgår i deltagelsesfællesskaber
 • Mv.

Et vigtigt aspekt, er at få fokus på vores succeser med såvel faglig som social inklusion. Ser vi ud i verden, er flere lande lykkedes med en langt mere inkluderende tilgang - og har samtidig haft succes med at opnå særdeles flotte resultater for den samlede elevgruppe.

Forskellen mellem de stærkeste og svageste elever er således blevet mindre de seneste ti år i eksempelvis Finland og Canada, uden at ambitionerne for de dygtigste elever er blevet mindre. Vi har mulighed for at realisere de politiske mål om øget inklusion og give elever med særlige behov mere udbytte af skolegangen, samtidig med at der sker en bedre resurseudnyttelse i folkeskolen.

Men det kræver, at vi investerer i lærernes kompetencer. Elevfeedback er faktisk rigtig set som fælles kommunal kompetenceudvikling i min egen kommune.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Elevfeedback – et element i en inkluderende skole Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger