Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Elevens læring er kerneydelsen

Af Grethe Andersen, mandag den 10. december 2012 kl. 10.00

Læring opbygges gennem hele opvæksten, skolegangen og uddannelsen. Kvaliteten af dagtilbud har betydning for fagligheden i folkeskolen, og de faglige resultater i folkeskolen har betydning for, hvor mange der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Elevernes faglige niveau er naturligvis først og fremmest påvirket af den undervisning, de modtager i skolen. Men det er ikke nok med god undervisning ved enkelte lærere i enkelte fag.

Den langsigtede virkning heraf fortager sig. Derimod er effekten af gode skoler langt mere vedholdende. Derfor er det så afgørende, at der sikres en samlet indsats fra både stat, kommune og skoleledelse med en ambition om, at udbyttet af undervisningen ikke afgøres af, om man tilfældigvis får en god eller en mindre god lærer. Alle elever skal have en god undervisning.

Mange internationale undersøgelser viser, at det har en selvstændig betydning for elevernes læring, hvis der stilles høje forventninger til deres læring, og at skolelederen har stor indflydelse på, at det sker.

Klare og tydelige forventninger til undervisningen og til eleverne er afgørende for folkeskolernes kvalitet. Derfor anbefaler formandskabet, at alle skoleledere opstiller ambitiøse målbare mål for elevernes læring og overgang til ungdomsuddannelse.

Der må dog ikke opstilles mål uden systematisk opfølgning. Der bør derfor være opfølgning i et samarbejde med både lærerne på skolen (kollektivt såvel som individuelt), skolebestyrelsen og den kommunale forvaltning. Samtidig er det vigtig viden, at jo mere undervisningstid, jo bedre er de faglige resultater.

Der er også fundet sammenhænge mellem elevernes faglige resultater og et godt og støttende undervisningsmiljø uden forstyrrelser, hvor eleverne følger lærernes anvisninger i undervisningen.

En faglig og samarbejdende kultur ser ud til at være afgørende for skolernes succes. Jo bedre samarbejdet er mellem lærerne på skolen, jo højere er elevernes faglige resultater. Lærernes samarbejde har endvidere en positiv sammenhæng med lærernes trivsel.

Undersøgelsen viser også, at skoler, hvor eleverne præsterer godt, oftere anvender flere teamorganisationsformer. Navnlig brug af klasseteam – gerne over en årrække – hænger sammen med gode faglige resultater, særligt for elever med svag socioøkonomisk baggrund.

Det er vigtigt, at lærerne deltager i drøftelser om konkrete elevers læring, overværer andre læreres undervisning og giver feedback, drøfter og udvælger undervisningsmateriale, deltager i fælles aktiviteter på tværs af forskellige klasser og aldersgrupper (for eksempel projekter), indgår i et undervisningsteam om en klasse, har deltaget i faglige undervisningsaktiviteter som for eksempel teamsupervision, om lærerne drøfter og koordinerer hjemmearbejde på tværs af fag, og om lærerne sikres fælles evalueringskriterier for vurdering af elevernes fremskridt.

Elevernes trivsel er først og fremmest påvirket af den enkelte elevs specifikke situation på et givent tidspunkt. Derfor kan elevens trivsel forholdsvis hurtigt skifte karakter. I overensstemmelse hermed viser de seneste års undersøgelser, at mistrivsel kan være vanskelig at forebygge.

Det understreger vigtigheden af en hurtig indsats i forhold til elever, der mistrives. Derfor anbefaler formandskabet for Skolerådet, at skolerne mindst en gang årligt gennemfører en trivselsundersøgelse af alle klassetrin på skolen.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Elevens læring er kerneydelsen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger