Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Distribueret ledelse

Af Grethe Andersen, torsdag den 26. februar 2015 kl. 08.00

Distribueret ledelse kan ifølge forskningen bidrage til løsningen, idet delegering af ledelsesopgaver og ansvar øger skolers effektivitet. Faktisk viser forskningen, at de forskellige elementer, der kendetegner effektiv skoleledelse, bedst udfoldes ved distribueret ledelse, hvor ledelsen er distribueret mellem forskellige individer eller er uddelt på teams. Ved distribueret ledelse forstås således, at ledelse ikke er begrænset til én skoleleder eller én gruppe af ledere, men et ansvar, der ligger hos alle, der har fået delegeret ledelseskompetence, fx mellemledere, teamledere eller lærere/pædagoger med en særlig ekspertise. 

Undersøgelser påpeger, at hvis flere personer på skolen har ledelsesansvar, sikres et godt undervisningsmiljø og engagerede lærere, som i sidste ende har en positiv effekt på elevernes udbytte af undervisningen. En vigtig kompetence bliver derfor, at skolelederen skal være i stand til at give ansvar fra sig, skabe et velfungerende ledelsesteam og støtte de medarbejdere, som får ledelsesansvar. Skolelederens opgave bliver så at distribuere ledelse – altså at uddelegere beslutninger til teams eller til de eksperterter der måtte findes på skolen. Undersøgelser viser, at distribueret ledelse bedst udvikles, hvis:

  • Skolelederen tilskynder til, at flere får ledelsesopgaver
  • Der holdes klar fokus på at distribuere
  • Der er muligheder for professionel udvikling
  • Medarbejderne udviser ansvar over for eleverne
  • Der er muligheder for, at den enkelte handler i overensstemmelse med sine værdier

Ved fokus på distribueret ledelse er det ikke nødvendigt, at alle vigtige kompetencer besiddes af skolelederen. Det er dog essentielt, at kompetencerne indgår i ledelsen på et eller andet niveau på skolen. Dermed skabes også et behov for, at der i mindre grad fokuseres på skolelederen og i stedet sættes fokus på skoleledelsen, som ideelt set består af ledelsesteam og medarbejdere med særlige kompetencer. 

Distribueret ledelse er ikke alene et spørgsmål om at delegere formelle beslutningskompetencer, men indbefatter en kombination af formel og uformel ledelsesadfærd i organisationen. Skolelederopgaver kan omfordeles formelt ved blandt andet at oprette teamstrukturer og andre organiseringer, men kan også omfordeles mere uformelt ved at basere ledelse på ekspertise snarere end den formelle position. Derfor må lederudvikling også omfatte mellemledere og potentielle ledere på skolen. Distribueret ledelse er ikke modsætningen til traditionel, hierarkisk ledelse, men er i højere grad et supplement, der bidrager med flere kompetencer og større kapacitet til ledelsesopgaverne. En udenlandsk undersøgelse påpeger, at bl.a. følgende kendte positive effekter tilkommer skolen, idet distribueret ledelse:

  • Skaber deltagelse og ansvarlighed omkring skolens fælles mål
  • Forbedrer de negative effekter, der er ved udskiftninger i ledelsen
  • Medvirker til at fastholde lærerne på skolen i længere tid
  • Medvirker til at eleverne opnår bedre resultater

Samtidigt med at der er øgede krav til skolelederen med hensyn til strategisk og administrativ ledelse, har der været et stigende ønske fra de pædagogiske medarbejderes side om at påtage sig ledelsesopgaver i forhold til den pædagogiske udvikling og personaleledelse. Hvis de får mulighed for – og gennem lederudviklingsprogrammer støttes i – at påtage sig ledelsesopgaver, får skolen ikke alene dækket nogle af de ledelsesbehov, den har. Den distribuerede ledelse fremmes også, idet ledelsesopgaverne delegeres til flere personer, og medarbejderne får mulighed for at indgå i en lærende organisation som i dialog mellem ledelse og medarbejdere indretter sig løbende og fleksibelt ud fra de behov, organisationen skal dække. 

Folkeskolen rummer mange dygtige pædagogiske medarbejdere, som kan blive særdeles dygtige ledere i fremtiden. Skoler og kommuner bør anlægge en offensiv strategi i forhold til at løse de fremtidige rekrutteringsudfordringer og igangsætter lederudviklingsprogrammer for medarbejdere med lederpotentiale. Med distribueret ledelse i skolen som organisation får vi skabt nye veje til formel ledelse – ligeledes er det vigtigt at støtte lederudviklingsprogrammer i kommunerne. Nogle kommuner har mange ansøgere til lederstillinger, hvilket netop hænger sammen med vilkår for ledelse og ledelsesudvikling (mentorordning, løn er også afgørende, uddannelse og kompetenceudvikling, netværksordninger, mesterlæring, lærer til leder – programmer kombineret med diplomuddannelse).

Udviklingen af sådanne programmer vil ikke alene være medvirkende til at løse de rekrutteringsudfordringer, folkeskolen står over for. Programmerne vil dels bidrage til at fremme ønsket om den lærende organisation og dels være en attraktiv mulighed for lærere med fokus på karriereudvikling. Desuden vil programmerne medvirke til at styrke den distribuerede ledelse, som kan gøre skolen mere effektiv. Så på den måde ”slår vi mange fluer med et smæk”.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Distribueret ledelse Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger