Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Der er behov for at udvikle en ny tilgang til undervisningsdifferentiering

Af Grethe Andersen, torsdag den 16. maj 2013 kl. 08.15

Virkningsfuld undervisning, som eleverne lærer meget af, er kendetegnet ved, at lærerne leder og sætter faste rammer for undervisningen, og at lærernes tilrettelæggelse af undervisningen sker ud fra mål for og evalueringer af elevernes læring. 

Der er tegn på fremgang i de faglige resultater i folkeskolen, men en for stor andel af eleverne forlader stadig skolen uden grundlæggende kompetencer. Fokus skal være på en samlet indsats byggende på viden om, hvilken undervisning der kan forventes at have størst effekt på forskellige elevers læring. 

En vigtig del af arbejdet med at udvikle undervisningen er at forholde sig til de tilgange, metoder og strategier, som forskningen viser, med en vis sandsynlighed vil virke bedre end andre i en given situation. Det handler ikke om at opstille en opskrift eller manual for god undervisning, men om at forholde sig systematisk til, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver så stort som muligt.

Den internationale forskning viser, at undervisningsdifferentiering, som den hidtil er blevet opfattet, har en beskeden betydning for elevernes læring. 

En række evalueringer fra EVA indikerer, at lærerne oplever, at de har vanskeligt ved at undervisningsdifferentiere. Tilsvarende viser SFI’s kvalitative forskningsrapport, at det kun er få lærere, der praktiserer undervisningsdifferentiering. EVAs casestudier viser, at lærerne i højere grad tilrettelægger undervisningen ud fra, hvilke konkrete aktiviteter der skal foregå i undervisningen, end ud fra mål for elevernes læring. At arbejde med aktiviteter og ”aktivitetstid” er således almindeligt i folkeskolen, til gengæld er der plads til forbedringer, når der er fokus på målstyret undervisning. Meget tyder nemlig på, at lærerne ikke sætter mål for, hvad eleverne skal lære, hvilket kan gøre det vanskeligt at vurdere, om eleverne har lært det, de skal. 

Princippet om undervisningsdifferentiering består af mange dimensioner og stiller krav til lærerens didaktiske kompetencer. Læreren bør planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen ud fra de elever, der er i klassen, og med øje for det potentiale, de kan opnå. Til dette arbejde er læringsmål, succeskriterier, forventninger, motivation, test og feedback alle centrale elementer, som kan hjælpe lærere og elever med at lykkes med en differentieret undervisning. 

Der er flere indikationer på, at der er behov for en nytænkning af tilgangen til differentieret undervisning, hvis folkeskolen skal lykkes med at give alle elever mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

Udviklingen af undervisningen skal også være omdrejningspunktet for en fremtidig folkeskolereform. I den sammenhæng retter vi fra Skolerådets formandskab opmærksomheden mod, at implementeringen er afgørende for et succesfuldt udfald. Det er helt centralt, at der udarbejdes en realistisk plan for implementeringen, som sikrer, at de udførende led har viden og kompetencer til at løfte den opgave, de er ansvarlige for (se Skolerådets formandskabs beretning på www.skoleraadet.dk).

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Der er behov for at udvikle en ny tilgang til undervisningsdifferentiering Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger