Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Coaching som ledelsesstil

Af Grethe Andersen, tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 08.00

En coachende ledelsesstil støtter og løfter medarbejderne til medansvar for løsninger på udfordringer og opgaver i hverdagen, og gør dem mere fokuserede på at nå de mest optimale mål for disse. Lederen som den støttende coach giver medarbejdere og kolleger redskaber til selv at håndtere de udfordringer, de støder på i deres arbejde og samarbejde, og derved kan lederen koncentrere sig om de vigtige opgaver i virksomheden så som at motivere og udvikle medarbejderne til altid at yde deres bedste.En leders job er at få arbejdet gjort og at udvikle medarbejderne. Medarbejdere der tager ansvar frigiver tid til lederen.

Coaching rummer mange forskellige veje, hvor man som leder må finde den stil, der passer bedst til at få det bedste frem i folk. Dels er der ikke to organisationer, der er ens, præferencer for adfærd, sprog, kommunikation mv. er så vidt forskellige, dels er der ikke to medarbejdere der er ens. Forskellighed og mangfoldighed fordrer, at man som leder møder den enkelte forskelligt. Coaching som ledelsesstil understøtter selvrefleksiviteten. Det er endnu en vej til personlig og faglig selvudvikling som leder. Ledelse er en konstant bevægelse i og med opgaven – der igen ændrer sig kontekstafhængigt. Der er mange faldgruber og meget der skal aflæres i kommunikationsformen.

Kulturforståelse, kulturforandringsprocesser og ønsket om at implementere værdier i en organisationskultur bygger på anvendelsen af kommunikation og dialog som redskab. Ligeledes er teamenes evne til at reflektere over egen praksis meget vigtig i forbindelse læringsprocesser i teamene. Kulturbevidstheden skabes ud fra den enkeltes tolkning af de værdimæssige diskussioner og kommunikationer der finder sted i organisationen. Derfor er indsigt og forståelse for kommunikationens væsen en vigtig brik i ledelse, eller mere præcist: Ledelse er kommunikation. At tænke systemisk og agere ude fra de principper, der ligger bag frem for en kausalitetstænkning tror jeg grundlæggende vil være det mest afgørende for hvorvidt disse kommunikationsprocesser fungerer godt. Da forandringsprocesser er meget komplekse og ofte modsætningsfyldte, stiller det store krav til lederen om faglig og menneskelig ballast. I proceshåndteringen skal man samtænke det indholdsmæssige under hensyntagen til den organisatoriske kontekst og samtidig etablere legitimitet for forandringen. Det kræver at man arbejder meget metarefleksivt og retter sin opmærksomhed på den eksisterende kultur og dennes betydning. Af fordele ved coaching kan derudover nævnes, lederen ved, hvad der foregår, medarbejderen vælger at tage ansvar, det forbedrer proces og resultat, skaber medarbejderudvikling, forbedret læring, bedre relationer, forbedret livskvalitet på arbejdspladsen, lederen får mere tid, flere kreative idéer samt talenter og potentialer kommer til udtryk.

Når man er coach, er man én, der med sin bevidste kommunikation og holdning stimulerer andre til at udvikle sig, overskride sine begrænsninger og blive endnu bedre på faglige områder, end de selv troede var muligt. Gerne bedre end coachen selv! En god leder formår at bringe alle medarbejderens talenter i spil og dermed skabe lyst og motivation for udvikling. Det væsentligste bidrag man som leder kan give den organisation man er leder for, er at udvikle sig selv og andre. Coaching er i sin yderste konsekvens en ledelsesstil – i mindre omfang et redskab til udvikling. Coaching er at åbne for en medarbejders eller et teams potentiale til at maksimere egne præstationer. Det er at hjælpe til at lære, frem for at undervise, vejlede eller rådgive dem. Coachen er den katalysator, som igangsætter og understøtter processen uden at gå direkte ind i den. Eller på jævnt dansk ”At få det bedste frem i folk”. 

Alle beslutninger og praktiske handlinger foretages af den coachede selv. Som coachende leder hjælper man udelukkende ved at stille afklarende spørgsmål og opmuntre til at sætte nogle ambitiøse mål for en opgaves løsning. Med et stigende behov for læring og aflæring opstår et behov for tidssvarende ledelsesformer. Ved at lære at forstå og at anvende coaching, føjer man som leder og teamleder en overordentlig effektfuld dimension til den kommunikative del af ens kompetence. Samtidig øges evnen til nytænkning og selvudfordring.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Coaching som ledelsesstil Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger