Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Alsidig udvikling fremmes med skolereformen

Af Grethe Andersen, fredag den 29. august 2014 kl. 08.00

Undervis elever på alle klassetrin i positiv adfærd og involvér hele skolens personale og forældrene i arbejdet. Det kan nemlig udvikle elevernes sociale kompetencer og formindske uønsket adfærd, viser en ny forskningskortlægning fra Undervisningsministeriet om børns alsidige udvikling og sociale kompetencer.

Flere af indsatserne fokuserer på at skabe et positivt skolefællesskab og understøtte elevernes følelse af tilhørsforhold til skolen, blandt andet gennem venskabsordninger på tværs af aldersgrupper. Kortlægningen peger desuden på at en varieret undervisning, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig og træne andre evner end dem, de typisk bruger i den almindelige klasseundervisning, også kan fremme deres sociale kompetencer, eksempelvis et 5-dages naturundervisningsprogram uden for skolen.

Den alsidige udvikling kan også foregå i klasselokalet, så længe klasseundervisningen har fokus på at udfordre børnene i forhold til social adfærd og give dem konkrete værktøjer til at deltage aktivt i det sociale og læringsmæssige miljø i klassen. 

Alsidig udvikling rummer elementer som: Social udvikling/evne til samarbejde, kreativitet-innovation, praktisk-musiske udtryksformer, digitale/it-baserede kompetencer og fysisk udfoldelse – bevægelse i skolen.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viste, at skoleledere og lærere vurderer, at elevens alsidige udvikling er et af folkeskolens vigtigste mål. Lærere og skoleledere har dog svært ved at sætte ord på, hvad begrebet indeholder og hvordan målene for den alsidige udvikling føres ind i klasseværelset.

Med ordene alsidig udvikling menes ”alle sider af elevens personlighedsudvikling, dvs. den åndelige, intellektuelle, musiske, fysiske og sociale udvikling”. Vejledningen for elevens alsidige udvikling beskriver, at der er tre forudsætninger for alsidig udvikling i skolen:

Elevens lyst til at lære mere, elevens mulighed for at lære på forskellige måder og elevens mulighed for at lære sammen med andre. Den største pædagogiske succes opnås, når de optræder sammen. Desuden vil arbejdet med at fremme den alsidige udvikling få størst værdi, hvis den ikke kun rettes mod eleverne, men også gælder lærere og pædagoger, som er elevernes vigtigste rollemodeller.

Elever, der møder relationskompetente fagligt dygtige klasserumsledere får de bedste forudsætninger for at lære så meget som muligt – og ikke mindst bevare lysten og motivationen for at lære, fordybes sig og gøre sig umage. 

Indførelse af nye læringsmål, vil givet bidrage til at løfte det faglige niveau på skolerne. I formandskabet for skolerådet anbefalede vi i 2010, at der indføres læringsmål for elevens alsidige udvikling, således at målene for progressionen på bestemte tidspunkter i skolegangen bliver tydelige.

Det vil være hensigtsmæssigt at indføre trinmål på 3., 6., og 8. klassetrin. Skolerne vil hermed få et værdifuldt grundlag for at tilrettelægge og evaluere arbejdet med elevernes alsidige udvikling. Evalueringerne kan med fordel kobles til projektopgaveforløb, hvor både proces og resultat indgår i vurderingen.

I dag er det i høj grad op til den enkelte skole, hvor meget der arbejdes med projektarbejdsformen, og først ved den obligatoriske projektopgave i 9. klasse skal det evalueres systematisk, hvordan eleven arbejder projektorienteret og sammen med andre. 

Mange af de alsidige kompetencer, folkeskolen skal give eleverne, fremmes gennem projektarbejdsformen.

Evalueringen af den alsidige udvikling kan derfor med fordel bygge på projektopgaver. Ved at knytte evalueringer og feedback til proces og resultat opnås dels en løbende prioritering af arbejdet med at fremme de kompetencer, der udvikles ved denne arbejdsform, dels et sikkert grundlag for at vurdere elevernes alsidige udvikling.

Understøttende undervisning giver særdeles gode muligheder for at tænke skolens læringsstrategiers bredt, såvel fagligt, trivselsmæssigt – som i relation til elevens alsidige udvikling.

Her er samarbejdet mellem det pædagogiske personale omdrejningspunktet. Der er ikke er nogen modsætning mellem faglighed og alsidig udvikling – tværtimod er skolens bidrag til elevernes alsidige udvikling uløseligt forbundet med god undervisning i skolens fag. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Alsidig udvikling fremmes med skolereformen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger