Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2018

Sæsonvariation i bygge- og anlægssektorens tilbudspriser

For kommunerne kan der være mulighed for at opnå økonomiske fordele og mindske presset på anlægsudgifterne ved at søge at placere bygge- og anlægsarbejder uden for forårs- og sommersæsonen.
tekst Søren Lindemann Aagesen, kontorchef i KL's Økonomiske Sekretariat

Anlægsrammen har gennem en årrække været et af de helt store stridspunkter mellem forskellige regeringer og KL i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Fra regeringens side er udgangspunktet i forhandlingerne ofte, at kommunerne skal holde igen med anlægsudgifterne næsten uanset kommunernes behov for at bygge og renovere.

I dårlige tider skal der holdes igen for at begrænse underskuddet på den offentlige saldo. I de gode tider er argumentet for at holde igen, at man ikke vil sætte pres på bygge- og anlægssektoren for at forebygge risiko for mangel på arbejdskraft og risiko for overophedning. Regeringen hæftede sig i den aktuelle situation især ved, at mere end hver fjerde bygge- og anlægsvirksomhed meldte om mangel på arbejdskraft, og at der over flere år havde været en stigning i byggebeskæftigelsen, jf. figur 1.

KL kunne dog med en række makroøkonomiske analyser blandt andet dokumentere, at:

- Danmark endnu er langt fra den situation med overophedning, som indtraf forud for finanskrisen, for eksempel er byggebeskæftigelsen fortsat væsentligt lavere end toppunktet forud for finanskrisen.

- Overophedningen forud for sidste finanskrise var ikke forårsaget af offentlig bygge- og anlægsaktivitet.

- Hovedårsagerne var aktivitet i den private sektor, herunder eksportsektoren. 

- Ændringer i kommunernes anlægsramme ville betyde relativt lidt i forhold til den samlede aktivitet i bygge- og anlægssektoren.

Dette sammenholdt med kommunernes store behov for at bygge og renovere bidrog til, at det i sidste ende efter benhårde forhandlinger lykkedes for KL’s forhandlere at overbevise regeringen om, at kommunerne i 2019 skulle have en større anlægsramme end i aftalen for 2018. 

LÆS OGSÅ Er det tid til at give fritids- og klubtilbud et eftersyn?

Svære forhandlinger venter

Selvom anlægsrammen blev forhøjet i forhold til aftalen for 2018, har budgetlægningsprocessen her i efteråret dog vist store udfordringer. Efter en stor og flot kraftanstrengelse både lokalt og i fællesskab mellem kommunerne lykkedes det lige nøjagtig at nå i mål for service og anlæg set under ét. Kommunernes behov for at bygge og renovere er dog så stort, at det i budgetterne for 2019 har været nødvendigt med en omprioritering fra service til anlæg sammenlignet med økonomiaftalens tal. Der er derfor ingen tvivl om, at anlægsrammen også vil blive et stort tema i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 næste forår, og at disse forhandlinger vil blive om muligt endnu sværere. 

Der ligger en stor opgave for kommunerne i at bidrage til, at økonomiaftalens økonomiske rammer overholdes. Med et så stort pres på anlægsudgifterne, som budgetlægningsprocessen her i efteråret har vist, er der grund til at holde særlig opmærksomhed på anlægsudgift-ernes niveau og på, hvordan kommunerne får mest muligt ud af det afsatte budget. 

Hold øje med prisudviklingen

Det betyder også, at det kan være relevant at se nærmere på udviklingen i bygge- og anlægsbranchen, herunder særligt bygge- og anlægsvirksomhedernes forventninger til tilbudspriserne ved licitationer. 

I figur 2 viser den ikke-sæsonkorrigerede kurve den faktiske forskel på, hvor stor en procentdel af bygge- og anlægsvirksomhederne, der forventer øgede henholdsvis faldende tilbudspriser i de kommende tre måneder. Det er tydeligt, at der er et ret kraftigt sæsonmønster i kurven. Figur 2 indeholder også en kurve, hvor tallene er sæsonkorrigerede, så man kan se udviklingen uden påvirkning af sæsonmæssig variation. 

Det kan være et fingerpeg om snarligt stigende priser, som kan mindske den reale værdi af anlægsbudgettet, hvis virksomhedernes forventninger til tilbudspriserne ved licitationer øges. Heldigvis viser tal fra september i år, at virksomhederne har omtrent neutrale forventninger til udviklingen i de kommende tre måneders tilbudspriser ved licitationer. 

Samtidig viser den sæsonkorrigerede kurve, at virksomhedernes vurdering af de faktiske tilbudspriser samt forventningerne ikke er øget nævneværdigt over det seneste år. Det skulle man ellers forvente, hvis man bevægede sig ind i en situation med overophedning. Overordnet set er det gode nyheder set for kommunerne og for samfundsøkonomien.

Megen sæsonvariation i priserne

Tilbudspriserne ved licitationer viser et tydeligt sæsonmønster, hvor der i marts og april er de stærkeste forventninger til de kommende tre måneders udvikling i tilbudspriser, jf. figur 2 og 3. I figur 3 sammenholdes virksomhedernes forventninger til de kommende tre måned-ers tilbudspriser med virksomhedernes vurdering af de faktiske tilbudspriser de foregående tre måneder. Tallene er interessante, fordi de fortæller os noget om henholdsvis den faktiske og forventede retning af prisudsvingene. Desværre kan tallene dog ikke sige noget om den absolutte størrelse af prisudsvingene. 

Rigtig timing = mulige besparelser

Af figur 3 ses tydeligt, at virksomhedernes forventninger om øgede tilbudspriser nogle måneder senere afspejler sig, om end ikke fuldt ud, i virksomhedernes vurderinger af de faktiske tilbudspriser for de foregående tre måneder. Disse udsving indikerer, at der for kommunerne kan være mulighed for at opnå visse økonomiske fordele og mindske presset på anlægsudgifterne ved at søge at placere bygge- og anlægsarbejder uden for forårs- og sommersæsonen, hvis det er praktisk muligt og kan ske uden væsentlige gener for borgerne.  

LÆS OGSÅ Digitalisering af administrationen giver bedre prioritering af ressourcer

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2018_DK-19___Side-44-1-bunden_645.jpg

Anm.: Nettotallet angiver forskellen mellem den procentdel af bygge- og anlægsvirksomhederne, der angiver (forventning om) øgede tilbudspriser, og den procentdel, der angiver (forventning om) faldende tilbudspriser.


Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Sæsonvariation i bygge- og anlægssektorens tilbudspriser Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger