Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2017

En sammenhængende indsats for de unge er afgørende

Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Udviklingen er i en årrække gået i den forkerte retning. Samtidig har vi et arbejdsmarked, der i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft. Derfor er der behov for at gentænke indsatsen over for de unge.
tekst Marie Stub Bager, fuldmægtig i KL’s Økonomiske Sekretariat

Regeringen indgik i oktober en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af det forberedende område. Aftalen indebærer en ny ambitiøs politisk målsætning og erstatter den nuværende 95 procent målsætning. Den nye målsætning er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse. 

I aftalen omlægges en række forberedende tilbud og uddannelser til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU’en skal hovedsageligt forberede de unge til en erhvervsuddannelse, men de unge skal også kunne opnå kompetencer, der kan kvalificere dem til hf og andre gymnasiale uddannelser. Derudover skal uddannelsen kunne give de unge et kompetencebevis i hånden, så de får et kvalificeret udgangspunkt til at opnå beskæftigelse. 

Men hvad betyder den nye reform for kommunerne? Konkret er der både en indholdsmæssig del (ny målsætning) og en opgavemæssig del.

Centralt i aftalen står en ny uddannelsespolitisk målsætning, der erstatter den eksisterende 95 procent målsætning, en ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser, hvor det er kommunerne (KKR), der stiller forslag til de nye dækningsområder og placering samt krav om én sammenhængende ungeindsats i hver kommune. 

Entydigt kommunalt ansvar

Kommunerne får med aftalen et entydigt ansvar for at få de unge godt videre i job eller uddannelse. Der sættes med aftalen klare og høje forventninger til en tværgående kommunal opgaveløsning såvel som til en klar politisk målsætning for området. Kommunernes ansvar med den nye reform er følgende:

 • Gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
 • Koordinere den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
 • Lade den unges uddannelsesplan være omdrejningspunktet for indsatsen.

Kommunerne får ligeledes et stort finansieringsansvar, hvor de skal afholde 65 procent af de faktiske udgifter. Derudover skal kommunerne betale 65 procent af skoleydelsen til elever indskrevet på FGU’en. Finansieringsmodellen skal dermed understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0-25-årige. 

Kommunerne arbejder allerede i dag helhedsorienteret, og i en lang række kommuner har man erfaring med at koordinere og samtænke ungeindsatser. I Odsherred Kommune arbejder medarbejdere i en tværgående enhed for at sikre en helhedsorienteret indsats, og resultaterne er positive. (Læs mere i boksen til højre).

Kom godt i gang

Et samlet kommunalt ansvar for unge uden uddannelse og job skal sikre, at de unge ikke sendes rundt mellem forskellige myndigheder og institutioner. Det kræver en koordinerende indsats på tværs af mange fagligheder. Det er en stor opgave at tage hul på. KL har derfor, i samarbejde med en række kommuner i projektet ”Flere unge i uddannelse og job”, udviklet 10 anbefalinger til en helhedsorienteret ungeindsats i kommunerne: 

 1. Helhedsorienteret indsats gennem en samlet organisering i en ungeenhed eller et ungehus.
 2. Sikre høj faglighed blandt medarbejderne, så de kan håndtere udfordringer på alle relevante lovområder.
 3. Arbejde med kultur, fælles sprog og faglighed blandt medarbejdere på tværs af sektorområder.
 4. Have et ressourcefokus på de unge.
 5. Skabe hurtig afklaring for de unge og træffe hurtige beslutninger om iværksættelse af tilbud.
 6. Tænke langsigtet, begynde med en tidlig indsats i grundskolen og have fokus på, hvad der skal ske efter et forberedende forløb.
 7. Etablere en ledelseskoordinering af de særligt udfordrende og dyre sager.
 8. Arbejde med en fælles uddannelsesplan for den unge på tværs af områder.
 9. Håndtere datadeling i kommunens egne systemer på tværs af områder.
 10. Benytte de muligheder der er for at sammenligne sig med andre kommuner – for eksempel gennem nøgletal – og skabe udvikling gennem erfaringsudveksling.

Læs mere om projektet ”Flere unge i uddannelse og job” og de 10 anbefalinger på KL’s hjemmeside. På KL’s uddannelsestræf den 22. november kan du høre mere om den nye politiske aftale, og du kan få både national og international inspiration og erfaringer om helhedsorienteret ungeindsats. •

Succes med unge indsats i Odsherred

I Odsherred Kommune arbejder man med den sammenhængende indsats i kommunens ungeenhed. Ungeenhedens primære mål er at hjælpe udsatte unge med at blive klar til, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Organisering

Enheden er organiseret på tværs af kommunes relevante forvaltninger. Medarbejdere og økonomi er indskudt af forvaltningerne sammen med en del af disses opgaver. Alle medarbejderne er flyttet fysisk sammen, og samtidig er ansvaret for både koordinering af enkeltsager og tværgående indsatser samt udvikling og handling placeret i en fælles ”task force.” Ungeenheden er stort set udgiftsneutral i forhold til den tidligere organisering.

Opgaver

Udover opgaver specifikt knyttet til den unge løser enheden en række opgaver, der går på tværs af systemer og fagligheder. I ungeenheden har man med samtykke adgang til alle kommunale fagsystemer, og dermed al den information der findes om den unge i kommunen, herunder skolevæsenet, PPR, UU, Familieafdelingen og Jobcenteret. Dette gør det nemmere at udarbejde planer og indsatser på tværs i systemet. 

Guider

Når en ung tilknyttes Ungeenheden, tildeles den unge en guide. Guidens opgave er, sammen med den unge, at skabe en samlet plan med et klart mål. Guiden sikrer, at planen følges, og at både den unge, den unges netværk og de forskellige myndighedsindehavere inddrages. Planen skal virke på tværs af lovgivninger og forvaltninger, og guiden bliver den gennemgående person for den unge. De enkelte guider har forskellig baggrund, og er organiseret i et team, hvor de kan trække på hinandens fagligheder og erfaringer.

Resultater

Ungeenhedens resultater er positive. Resultaterne er dokumenteret gennem både en slutrapport og gennem systematisk dataopsamling. Derudover har de unge evalueret indsatsen. Det er i Odsherred Kommune i høj grad lykkedes at flytte på de unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus. I evalueringen af indsatsen peges der på organisering omkring modellen, konsekvente brug af metoden og ikke mindst de muligheder, man i Odsherred Kommune sideløbende har udviklet for at kunne handle på de mål, der blev sat, og de planer, der blev lagt med og for de unge som værende succesfulde. 

Hvis I vil høre mere, kan Anders Vedberg Hjortlund Jensen kontaktes: anvhj@odsherred.dk 

 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: En sammenhængende indsats for de unge er afgørende Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger