Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2016

Fra modstands- til medspilsdemokrati

Mange kommuner arbejder målrettet på at ændre de politiske organiserings- og arbejdsformer for at skabe bedre rammer for samskabt politik. Hermed ændres det lokale demokrati fra et modstands- til et medspilsdemokrati, hvor politikere, borgere og private interessenter arbejder tæt sammen om at løse de komplekse problemer, som kommunerne står overfor.
tekst Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC og Jacob Torfing, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Samfundet står over for en lang række store og komplekse problemer i form af integration af flygtninge, lokal klimatilpasning, unge med angstproblemer, ulige adgang til sundhed, trafikal trængsel i de store byer og behov for øget vækst i udkantsområderne. Det er alt sammen problemer, som kalder på politisk ledelse. Politisk ledelse der kan sætte dagsordenen, definere problemer og udfordringer, give retning og bidrage til problemløsningen, og mobilisere støtte og opbakning til gennemførelse af nye og vovede løsninger.

Behovet for politisk ledelse matches imidlertid ikke fuldt ud af den måde, det politiske arbejde er organiseret i de danske kommuner. Mange steder bruger kommunalpolitikerne hovedparten af deres tid på administrative sager i stående udvalg, behandling af klager og henvendelser fra borgerne, implementering af ny national lovgivning og stillingtagen til den stadige strøm af strategi-, handlingsplaner og beslutningsforlag fra deres dygtige og kompetente direktioner. Politikerne ender således ofte med at handle reaktivt på andres initiativer frem for at handle proaktivt i forhold til deres egne og lokalsamfundets politiske dagsordener.

Når politikerne endelig bringes i situationer, hvor de har tid og mulighed for at udvikle nye politiske løsninger, så mangler de ofte input i form af erfaringer, viden, ideer og vurderinger, som kan kvalificere og inspirere deres politiske diskussioner. Kontakten til borgere, foreninger, virksomheder og andre lokale interessenter varetages nemlig ofte af administrationen, som agerer som ”gatekeepere” i forhold til politikerne. Administrationen arbejder således meget mere ud af huset end politikerne, som ofte kun kommer ud af byrådssalen og udvalgslokalet, når der afholdes borgermøder eller institutionsbesøg.

Gentoftes model

Skriv hvad du søger