Illustration: Mai-Britt Amsler
Illustration: Mai-Britt Amsler
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2016

Hvad betyder omprioriteringsbidraget i din kommune?

Over de kommende sider fortæller 68 borgmestre om, hvad omprioriteringsbidraget betyder i lige netop deres kommune. Ord som ”usikkerhed” og ”utryghed” går igen og igen, og der lægges ikke skjul på, at omprioriteringsbidraget skaber vanskelige og utilfredsstillende arbejdsvilkår for byrådene i forbindelse med de årlige budgetlægninger.
tekst Rudi Holm

Albertslund – Steen Christiansen (S):

Omprioriteringsbidraget vil ramme Albertslund med 15 millioner kroner om året de næste tre år. Fordeler vi besparelsen ligeligt på sektorområderne, betyder det, at vi hvert år nedlægger seks lærerstillinger i vores folkeskoler. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt.

Allerød – Jørgen Johansen (K):

Vi skal spare bredt i kommunen, og det vil få konsekvenser for serviceniveauet.

Assens – Søren Steen Andersen (V):

Usikkerhed, ustyrbarhed, utryghed. Kort sagt fuldstændigt nyttesløst. Selv om der indgår et element af udligning heri mellem stærke og svage kommuner, vil jeg hellere undvære det. Hellere end gerne. Omprioriteringsbidraget er et monster.

Ballerup – Jesper Würtzen (S):

Det vil betyde besparelser på velfærdsområderne: børn, skoler, handicappede og ældre. I alt 25 millioner kroner i 2017. Hvordan besparelserne bliver fordelt på de forskellige områder, ved vi først ved budgettet i oktober.

Billund – Ib Kristensen (V):

Det er svært at sige på nuværende tidspunkt.

Brøndby – Kent Max Magelund (S):

Brøndby Kommune er i gang med den nye budgetproces, og det er derfor ikke muligt at svare på spørgsmålet endnu.

Brønderslev – Mikael Klitgaard (V):

Alle pengene kommer som sagt af Hjort tilbage til kommunerne. Regeringen vil ikke have minusvækst, men ændre løsningsmetoderne. Vi skal trække fra og lægge til. Det giver ekstra arbejde, men i budgetterne må vi finde ting, der skal udgå, og så kommer der nye tiltag, der kan løse opgaverne på en anden måde.

Egedal – Willy R. Eliasen (V):

Her i kommunen forudser jeg, at budgetlægningen for 2017 bliver ganske besværlig og vanskelig at forklare borgerne. Der er kommet en usikkerhed for den fremtidige budgetlægning, når det ikke er afklaret, hvad der sker. Vi tror ikke, vi får penge tilbage. Vi har effektiviseret i betydelig grad og har således svært ved at ”skrabe mere fedt af benet”. 

Esbjerg – Johnny Søtrup (V):

Esbjerg har allerede forsøgt at indstille sig på en fremtid, hvor kommunernes servicerammer qua omprioriteringsbidraget reduceres med én procent om året frem mod 2019, velvidende at omprioriteringsbidraget vil være et centralt tema i de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Budget 2016-2019 indeholder således en række markante besparelser. Konkret er der budgetlagt med store besparelser på ældreområdet, området for voksne handicappede, kultur og fritidsområdet og på det administrative område. 

Favrskov – Nils Borring (S):

Det afhænger af, hvordan omprioriteringsbidraget kommer retur til de enkelte kommuner. Som udgangspunkt har vi budgetteret med, at vi får halvdelen retur, og det betyder generelle serviceforringelser. En statslig styring af anvendelsen forringer det kommunale selvstyre.

Faxe – Knud Erik Hansen (S):

Besparelser på de store serviceområder, dagtilbud, skoler og ældrepleje. Det kan for eksempel være: 1. fritidstilbud til de større børn (4.-7. klasse), som benyttes af rigtig mange pendlende forældre. 2. Tilbud om profillinjer, dobbeltlærerdækning og lejrskoler i skolerne. 3. Dagcentertilbud til de ældre.

Fredensborg – Thomas Lykke Pedersen (S):

Fastholdes omprioriteringsbidraget, vil det betyde besparelser og dermed lavere service på de store serviceområder. Omprioriteringsbidraget giver usikkerhed om betingelserne for kommunernes budgetlægning for 2017. Usikkerheden knytter sig både til, hvornår kommunerne kender deres rammer. Det kan tidligst forventes med den kommende økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne eller måske først endeligt i efteråret med finanslovsaftalen for 2017. Desuden er der usikkerhed om, i hvilken grad omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne, herunder om der vil ske en omfordeling af omprioriteringsbidraget mellem kommunerne, samt om den eventuelle tilbageførsel er øremærket til særlige tiltag.

Frederikshavn – Birgit Stenbak Hansen (S):

Det er alt for tidligt at snakke om, hvilke konsekvenser reduktionen vedrørende omprioriteringsbidraget konkret vil få. At det vil få konsekvenser, er der ikke tvivl om. Vi har i Frederikshavn Kommune valgt at fordele reduktionen vedrørende omprioriteringsbidraget bredt på serviceudgifterne. Her er de store bidragsydere selvsagt de store områder – ældre, skole og dagpasning. Det kan ikke udelukkes, at det vil påvirke borgerne som for eksempel færre institutioner, strukturændringer eller reduktion af hjemmehjælpstimer. Men det står først klart efter sommerferien. Det er en usikkerhedsfaktor, at vi ikke kender vores andel af tilbagebetalingen – og med hvilken binding de tilbageføres. Den sene udmelding er ikke forenelig med den kommunale budgetproces.

Frederikssund – John Schmidt Andersen (V):

Helt konkret betyder det, at vi mangler én procent af budgettet hvert år de følgende fire år. Pengene bliver taget med rund hånd over alle konti, hvor vi har mulighed herfor. Det betyder selvfølgelig, at der bliver skåret i den borgernære velfærd.

Gladsaxe – Karin Søjberg Holst (S):

Gladsaxe Kommune kommer til at stå over for en væsentlig prioriterings- og effektviseringsindsats for at tilpasse udgifterne til den nye ramme for 2017. Hvor stor udfordringen bliver, vil afhænge af, hvordan pengene fra omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne. Men kommunen er dog vant til løbende at effektivisere og justere opgaveløsningen.

Glostrup – John Engelhardt (V):

Vides ikke. Det afhænger af forhandlingerne mellem KL og regeringen samt finansloven.

Greve – Pernille Beckmann (V):

Nedskæringer på kerneydelser.

Gribskov – Kim Valentin (V):

Vi sidder p.t. og behandler idékataloger for disse ting, så på nuværende tidspunkt har jeg ikke et klart svar.

Guldborgsund – John Brædder (Lokal):

For Guldborgsund Kommune betyder det 28 millioner kroner, som skal findes ved besparelser – på kerneområderne. Nogle vil selvfølgelig påstå, at det er småting i forhold til vores store budget. Udfordringen er bare, at det kommer oven i de meget store sparerunder, vi har gennemført de seneste seks år. Vi har i vores konstitueringsaftale for denne valgperiode aftalt besparelser på 330 millioner kroner. Dem er vi i gang med at implementere, og det gør meget ondt på kerneområderne. Derfor er bægeret fuldt. Vi politikere i Guldborgsund kan ikke forsvare flere reduktioner i servicen over for vores borgere. Det må være Christiansborg, som tager ansvaret for dette. Det pudsige er bare, at man dikterer mere velfærd, samtidig med at man udsulter kommunerne. Dette hænger ganske enkelt ikke sammen.

Haderslev – Hans Peter Geil (V):

Reduktion på 24 millioner kroner, hvis ikke vi får nogen penge retur.

Hedensted – Kirsten Terkilsen (V):

Det ved vi, når vi kender præmissen i kommuneaftalen.

Helsingør – Benedikte Kiær (K):

Vi effektiviserer i forvejen et sted mellem en og to procent af servicerammen for at finde penge til de områder, der er opdrift på – for eksempel ældre og sundhedsområdet samt flygtningeområdet. Omprioriteringsbidraget betyder derfor årligt servicereduktioner svarende til én procent af servicerammen – cirka 30 millioner kroner om året.

Hillerød – Dorte Meldgaard (K):

Ikke hele omprioriteringsbidraget ville kunne dækkes af effektiviseringer, hvorfor det ganske givet også vil betyde serviceforringelser.

Hjørring – Arne Boelt (S):

I Hjørring arbejder vi i forvejen med effektiviseringstiltag for at imødegå de økonomiske udfordringer, som den demografiske udvikling giver. Ud over befolkningsfald oplever vi et fald i andelen af borgere mellem 18 og 64 år, hvilket giver et generelt udgiftspres. Hertil kommer et stigende behov på specialområderne, især voksen-handicap-området. Såfremt Hjørring Kommune skal finde penge til at dække omprioriteringsbidraget eller som følge af et lavere ekstraordinært finansieringstilskud, er det derfor vurderingen, at det kun kan ske ved egentlige serviceforringelser.

Holbæk – Søren Kjærsgaard (V):

Det afhænger af det samlede resultat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt finanslovsaftalen senere på året. Ved sidste års forhandlinger lykkedes det flot KL’s formandskab og bestyrelse at få forhandlet en række styrkelser ind i økonomiaftalen, der betød, at de umiddelbare negative konsekvenser af omprioriteringsbidraget blev neutraliseret og faktisk medførte den bedste aftale i fem år for Holbæk Kommune.

Horsens – Peter Sørensen (S):

Et flerårigt omprioriteringsbidrag vil kun kunne findes ved servicereduktioner på de store udgifts- og serviceområder: børn og ældre. For 2017 er givet et løfte om, at omprioriteringsbidraget kanaliseres tilbage til de kommunale velfærdsområder. Hvis pengene kommer i forbindelse med økonomiforhandlingerne, vil de ekstra servicereduktioner kunne formindskes. Kommer pengene først ved finansloven, eller er kravene for at anvende pengene meget konkrete, vil man først gennemgå en smertelig spareproces med tilhørende bekymringer og afskedigelsesvarsler. Herefter vil nogle af skaderne måske kunne repareres med finanslovmidler. En sådan proces øger ikke opbakningen til de ansvarlige.

Hvidovre – Helle Adelborg (S):

Det er endnu for tidligt at udtale sig om, da vi tror på, at vi får noget retur igen og vil kende aftalen, inden vi går aktivt til værks.

Hørsholm – Morten Slotved (K):

At vi skal spare én procent årligt de næste år.

Ishøj – Ole Bjørstorp (S): 

Det kan betyde, at der skal spares på de borgernære velfærdsområder.

Jammerbugt – Mogens Gade (V):

Samlet set betyder det, at vores serviceudgifter skal nedsættes med 17 millioner kroner. På ældreområdet er dette konkret 5,5 millioner kroner svarende til cirka 12-13 medarbejdere. Besparelsen svarer stort set til det tilskud, staten lige har bevilget i værdighedspuljen. På skoleområdet svarer det til, at vi skal reducere udgifterne med knap fire millioner kroner (cirka otte lærerstillinger) samtidig med øget statslig opmærksomhed på elevernes færdigheder og parathed til ungdomsuddannelse. For at sikre et lokalpolitisk råderum og effektiv styring vil jeg klart foretrække, at staten alene fastlægger de økonomiske rammer og overlader prioritering til os, der er folkevalgte på det kommunale niveau. Det er utilfredsstillende arbejdsvilkår, at staten tager med den ene hånd og giver tilbage med den anden.

Kalundborg – Martin Damm (V):

Omprioriteringsbidraget betyder helt grundlæggende en nedprioritering af den kommunale sektor. En sektor, der beskæftiger sig med danskernes kernevelfærd. Sådan vil det også være i Kalundborg Kommune, hvor én procent reduktion vil udmønte sig i én procent færre ansatte. Det kan ikke være meget anderledes.

Kerteminde – Hans Luunbjerg (V):

Det vil betyde reduktion i kernevelfærdsydelserne, da vi via denne reduktion i budgetterne skal finde besparelser.

Kolding – Jørn Pedersen (V):

Alt andet lige vil udgifterne skulle reduceres svarende til det, indtægterne reduceres. Den endelige prioritering foretages af det samlede byråd.

København – Frank Jensen (S):

Det vil medføre en effektivisering svarende til det beløb, der fratages kommunen i omprioritering. Konkret kan det ikke undgå at medføre færre ansatte til den borgernære velfærd.

Køge – Flemming Christensen (K):

Besparelser i budgetperioden 2017-2020 på 100 millioner kroner.

Langeland – Bjarne Nielsen (V):

Det betyder en ekstra besparelse på 5,3 millioner kroner. Vi håber at få dem alle tilbage, og at vi selv bestemmer, hvordan pengene skal bruges.

Lolland – Holger Schou Rasmussen (S):

Hvis omprioriteringsbidraget var Lollands eneste udfordring, ville jeg tage det helt roligt. Virkeligheden er, at vi skal finde en løsning på, at vores indtægter er faldet med næsten 10 procent på grund af befolkningsudvikling og et udligningssystem, der forstærker uligheden. Konkret om omprioriteringsbidraget finder jeg det problematisk, at Folketinget giver sig selv et råderum til prioritering, men overlader til byrådene at tage ansvaret for de besparelser, der skal tilvejebringe økonomien. For det andet er der spørgsmålet om anvendelsen af omprioriteringsbidraget. Set fra byrådet er det en lodseddel, vi har købt. Lolland Kommune afleverer 18 millioner kroner til Folketinget, og så må vi se, om der er gevinst på vores lod. 

Lyngby-Taarbæk – Sofia Osmani (K):

Besparelser på alle områder.

Læsø – Tobias Birch Johansen (V):

Serviceforringelser.

Mariagerfjord – Mogens Jespersen (V):

Alle udvalg må (igen) se på besparelser/lukninger. Der er dog enighed om, at serviceniveauet ikke skal sænkes.

Middelfart – Steen Dahlstrøm (S):

Serviceforringelser.

Morsø – Hans Ejner Bertelsen (V):

Generelle besparelser.

Nyborg – Kenneth Muhs (V):

I Nyborg udgør omprioriteringsbidraget 27 millioner kroner i 2017 stigende til 67 millioner kroner i 2020. Hertil kommer et stigende udgiftspres inden for det specialiserede socialområde, sundhed, integration og offentlig forsørgelse, som i den grad kommer til at presse vores økonomi i de kommende år. Desuden er der usikkerhed om, hvorvidt Nyborg Kommunes andel af det særlige finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner bliver videreført i 2017 og fremover, hvilket i givet fald kan betyde, at kommunen mister 30 millioner kroner årligt.

Næstved – Carsten Rasmussen (S):

Vi er gået i gang med at finde besparelser på alle områder.

Odder – Uffe Jensen (V):

Svært at svare på lige nu. Vi har i indregnet én procent i reduktion, men vi aner jo intet om, hvordan pengene kommer retur. Bliver der skæv fordeling? Kommer pengene øremærket? Eller måske først til finansloven. Der er lagt op til, at 2,4 milliarder kommer retur, men intet om, hvilket omfang eller hvordan. Absolut dark horse. Vi har sat gang i udarbejdelse af effektivisering- og besparelseskatalog. Hvor meget vi får brug for i det katalog, må tiden og forhandlingerne vise.

Odense – Anker Boye (S):

Odense Kommune har foreløbig indlagt omprioriteringsbidraget i kommunens samlede effektiviserings- og besparelseskrav i rammeudmeldingen til Budget 2017. Konkret betyder det, at der skal findes besparelser for 72 millioner kroner i 2017 stigende til 144 millioner kroner i 2018 og frem. Besparelserne rammer bredt og alle steder i kommunen, men især på kernevelfærden, da det er de store områder i kommunen. Besparelsesforslagene, som fagudvalgene arbejder med, skal være færdige i juni og indgår herefter i den videre politiske prioritering. Foreløbig betyder det, at hvis der genudmøntes midler til kommunerne fra omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen uden bindinger i juni, vil disse midler blive kanaliseret tilbage til udvalgene, som dermed kan reducere i spareforslagene.

Randers – Claus Osmann Jensen (V):

Der er i budgettet 2016-2019 forudsat stigende reduktioner på 1,1 pct. af kommunens serviceudgifter i hvert af årene 2017-2019. I 2017 forventes de 1,1 pct. udmøntet som udgangspunkt via rammereduktioner på tværs af alle serviceområderne.

Rebild – Leon Sebbelin (R):

Omprioriteringsbidraget har allerede betydet en meget betydelig usikkerhed. Hvad mon vi får tilbage? Bliver det bundne midler, altså penge sammen med en seddel, hvor der står på, hvad pengene skal bruges til? Usikkerheden bliver ikke mindre af, at vi formentlig først kender svarene, efter vi har vedtaget budget 2017. Det betyder, at forsøg på at tænke lidt længere end et år frem virker helt omsonst. En reduktion på én procent om året i tre år i ”frie” midler vil betyde servicereduktioner. Og al snak om selvlysende bænke, og hvad der ellers er bragt til torvs i debatten, kan for os lokalpolitikere kun betragtes som en yderligere provokation.

Ringsted – Henrik Hvidesten (V):

Vi har gennem de seneste mange år løbende gennemført effektiviseringer i administrationen. De penge, der er frigivet ved den øvelse, har vi brugt til skattelettelser og til forbedret velfærd. Vi kan derfor ikke finde yderligere én procent af servicerammen, uden at det vil betyde forringet service nogle steder. Byrådet drøfter i øjeblikket, hvilke ændringer der vil gøre mindst ondt.

Roskilde – Joy Mogensen (S):

Omprioriteringsbidraget kommer til at koste på kernevelfærden, for vi har allerede skåret ind til benet. Nu skærer finansministeren i knoglen. Det er og bliver en spareøvelse. Fra 2015 til 2018 har vi besluttet at effektivisere for 100 millioner kroner. Men oveni kommer omprioriteringsbidraget ind fra højre. Selv om vi får penge retur fra staten, ved vi ikke, hvilke øremærker vores egne penge har fået, når millionerne har været forbi Finansministeriet. Eller om pengene bliver sendt til andre kommuner – eller til skattelettelser.

Rudersdal – Jens Ive (V): 

Reduktion af driftsudgifterne med 25 millioner kroner i hvert af årene. Således 25 millioner kroner i 2017, 50 millioner kroner i 2018 og 75 millioner kroner i 2019.

Silkeborg – Steen Vindum (V):

Først og fremmest medfører omprioriteringsbidraget usikkerhed, fordi vi ikke ved, hvor stor en del af omprioriteringsbidraget vi får tilbage, eller om der er bindinger på det, vi får tilbage. Og derudover er det usikkert, hvornår vi får en endelig afklaring på, hvad vi får tilbage. Det skaber usikkerhed både i forhold til den konkrete budgetlægning, men nok så meget rundt omkring i organisationen, hvor det kan skabe usikkerhed om økonomien i enheder og på institutioner. Når det er sagt, er der mange andre problemstillinger, der presser kommunens økonomi, og det er den samlede mængde af problemstillinger, der giver udfordringer. Omprioriteringsbidraget i sig selv kan vi håndtere.

Skanderborg – Jørgen Gaarde (S):

Det vil betyde reduktion i budgetterne på velfærdsområderne. Ikke kun som effektivisering, men også som serviceforringelse.

Slagelse – Stén Knuth (V):

Byrådet i Slagelse Kommune besluttede allerede i forbindelse med budgetlægningen for budget 2016-2019, at der også skulle tages hånd om omprioriteringsbidraget i 2017. Derfor har byrådet vedtaget at reducere i anlægsinvesteringer samt spare på både administration og de borgernære velfærdsområder for at imødekomme omprioriteringsbidraget. I alt har vi måttet spare cirka 32 millioner kroner mere, end det ellers var nødvendigt. Nogle af besparelserne er klaret med effektiviseringer, men besparelserne får også direkte konsekvenser for borgerne, fordi vi har måttet reducere vores service og droppe anlægsinvesteringer. 

Solrød – Niels Hörup (V):

Hvis omprioriteringsbidraget skal tages ud af den kommunale økonomi, så vil det betyde serviceforringelser inden for den kommunale drift, idet Solrød Kommunes økonomi allerede er udfordret af demografisk vækst på børn før skolealderen, der skal i dagtilbud, og ældre over 80 år, der skal have den fornødne hjælp, samt stigende udgifter til flygtninge.

Sorø – Gert Jørgensen (K):

Omprioriteringsbidraget betyder, at vi årligt skal finde besparelser på 12 millioner kroner bredt på velfærdsbudgetterne.

Struer – Mads Jakobsen (V):

Vi har et sparekatalog i størrelsesordenen 20 millioner kroner på vej gennem systemet, som skal præsenteres for byrådet ved budgettemadagen den 30. maj. De 20 millioner kroner skal findes i et budget på cirka 1.250 millioner kroner og kommer oven i de cirka 50 millioner kroner, som Struer Kommunes budget netto er blevet reduceret med i de to foregående år. 

Svendborg – Lars Erik Hornemann (V):

Det bidrager til en usikkerhed om den økonomiske ramme i forbindelse med budgetlægningen. Jeg glæder mig selvfølgelig over, at et flertal på Christiansborg har besluttet, at det samlede beløb tilbageføres til kommunerne, men det er en uskik og en udhuling af det kommunale selvstyre på samme måde som de tidligere afsatte puljer til dit og dat i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Syddjurs – Claus Wistoft (V):

Mindre service jævnt fordelt på de tunge velfærdsområder.

Sønderborg – Erik Lauritzen (S):

Gennemføres det fuldt ud, vil det selvsagt betyde et lavere udgiftsniveau. Hvorvidt det vil få betydning for den leverede service, afhænger sikkert lidt af politisk observans og tilhørsforhold, men den generelle lokale opfattelse vil nok være, at det har en eller anden betydning.

Varde – Erik Buhl Nielsen (V):

Ved fuld gennemførelse vil det betyde, at borgerne vil mærke det på mange områder.

Vejen – Egon Fræhr (V):

I forhold til borgerne intet.

Vesthimmerland – Knud Kristensen (K):

Dette spørgsmål kan besvares kort, da det er umuligt at finde 16 millioner kroner i budgettet for Vesthimmerland. Vi har nedlagt tre skoler og et plejehjem i 2016, og min fantasi rækker ikke til mere af den slags. Det er der ganske enkelt ikke politisk flertal for. For mig at se kan der kun spares yderligere på børn, ældre eller ved at reducere kassebeholdningen, men her skal vi huske, at der er krav fra ministeriet, som skal overholdes.

Viborg – Torsten Nielsen (K):

Det vil fjerne svømning i skolerne. Det bliver sværere at få tabt arbejdsfortjeneste for udsatte familier. Der vil være mindre støtte til børn med sproglige udfordringer. Der vil blive færre handicaphjælpere til borgere med behov for personlig assistance. Og så vil en halv prisfremskrivning betyde et generelt lavere serviceniveau på institutionerne.

Vordingborg – Knud Larsen (V):

Helt konkret betyder det, at det kan være svært at komme i gang med budgetlægningen. Jeg ser dog positivt på omprioriteringsbidraget, hvis det bliver brugt til at få Danmark i bedre balance. Bliver det derimod brugt til at skabe et råderum for, at Folketinget kan øremærke pengene, er det ikke godt.

Aabenraa – Thomas Andresen (V):

Det er for øjeblikket ikke muligt at påpege præcist, hvordan konsekvenserne af omprioriteringsbidraget kommer til at indvirke på Aabenraa Kommunes drift. På grund af tilbageløbet samt den sene udmelding om finansieringstilskud udarbejder vi et beredskabskatalog for at imødegå eventuel ubalance i økonomien.

Aalborg – Thomas Kastrup-Larsen (S):

Omprioriteringsbidraget vil betyde, at vi kommer til at skære ned på kernevelfærden. Det vil komme til at ramme bredt inden for alle områder. Omprioriteringsbidraget bør tages af bordet. Med både et demografisk udgiftspres og store økonomiske udfordringer med de mange flygtninge virker det helt skudt ved siden af, at kommunerne samlet over tre år skal aflevere 7,2 mia. kr. til staten. 

Aarhus – Jacob Bundsgaard (S):

I Aarhus Kommune er konsekvenserne i 2016 til 2018 indarbejdet i budget 2016. Det indebærer, at der i budgettet er vedtaget konkrete besparelser for 52 mio. kr. i 2016, 191 mio. kr. i 2017 og 334 mio. kr. i 2018. Dette svarer til kommunens andel af omprioriteringsbidraget. Til trods for at besparelserne er søgt fundet via effektiviseringer, har det ikke været muligt at spare så store beløb uden at spare på den borgernære service på de store serviceområder.

 • ruh@kl.dk 

Skriv hvad du søger