Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2016

Øget råderum gennem bedre brug af hjælpemidler

Godt 2 ud af 5 kommuner forventer øgede udgifter til hjælpemidler i 2016. Men kommunerne gør det af forskellige årsager - nogle gør det som en strategisk prioritering i den rehabiliterende indsats, mens andre gør det som en direkte følge af et stigende antal ældre borgere.
tekst Morten Ejlersen, konsulent i KL’s Center for social og sundhed og Christian Hejlesen, specialkonsulent i KL’s økonomiske sekretariat

KL har foretaget en undersøgelse, der viser, at flere og flere kommuner prioriterer hjælpemiddelområdet som en strategisk satsning og derfor hæver hjælpemiddelbudgettet. Det sker i forlængelse af og som et led i kommunernes rehabiliteringsindsats. De investerer i hjælpemidlerne, da det fører til et reduceret behov for hjemmehjælp. Dermed skabes et øget råderum. 

Øget brug af hjælpemidler er en af de mindre økonomisk tunge indsatser, som kan være medvirkende til at understøtte, at mennesker kan klare flere af hverdagens praktiske opgaver selv. De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv ved blandt andet at gøre de ting, de ønsker, når de ønsker det, uden at være afhængige af hjælp fra den kommunale hjemmepleje.

Synliggør og realiser gevinsten

Det er vigtigt at lade resultatet og gevinsten være styrende for, om det er en god ide at investere i hjælpemidler, der eventuelt bevilliges som almindelige forbrugsgoder. 

Gevinsten er i en lang række tilfælde mange gange større end investeringen. Medarbejderne er den dyreste ressource i hjemmeplejen, og selv små forandringer kan give betydelige gevinster. 5 minutters pleje, én gang dagligt, løber op i en udgift på over 10.000 kr. om året. Det er derfor vigtigt, at det er helt tydeligt for visitatorerne, hvor stor en økonomisk forskel selv få minutters reduktion i hjemmehjælp gør. En måde det kan gøres på er ved, at den enkelte kommune udarbejder et skema, hvor visiterede minutter er omsat til den konkrete medarbejderudgift.

LÆS OGSÅ Høst frugten af rehabilitering

Velfærdsteknologi viser, at det kræver et vedvarende ledelsesmæssigt fokus. Den gamle kultur bor fortsat i mange arbejdsgange og i organiseringen af de borgernære indsatser. Som kommunal leder er det derfor helt afgørende at sætte og kommunikere tydelige mål med Bedre brug af hjælpemidler. Tydelige mål medvirker til at skabe en organisation, hvor fagchefer, visitatorer og hjælpemiddelafdelingen offensivt og konstruktivt afsøger alle muligheder for at opnå de ønskede resultater.

I de kommuner, hvor decentrale ledere arbejder med indsatsen som en selvfølge, er der skabt fælles kultur og værdigrundlag i organisationen, hvor decentrale ledere bliver anerkendt for at reducere behovet for hjælp. Man kan derfor med fordel kigge på organiseringen af indsatsen, hvormed eksempelvis myndighed og udfører både fysisk og organisatorisk ”flyttes” tættere på hinanden og derved skaber bedre sammenhæng i indsatsen og økonomien bag den.

Vis sammenhængen

Linjeledere og de øvrige medarbejdere har som alle andre brug for at se sammenhængen mellem de skibe, der sættes i søen. Flere og flere kommuner arbejder flittigt med at skabe den vigtige strategiske sammenhæng mellem hjælpemiddelområdet og rehabiliteringsindsatsen.

Hjælpemidler er ikke noget nyt, men blot endnu et redskab, der kan understøtte kommunerne i at nå de strategiske mål og fremtidssikre velfærdsydelser. Øget brug af hjælpemidler erstatter ikke – men understøtter -  hverdagsrehabilitering. 

Eksempelvis kan støttestrømpe på- og aftagere gøre borgere selvhjulpne. Det er et hjælpemiddel, der gør borgeren mere selvhjulpen og reducerer behovet for hjælp. Det er dog en forudsætning, at indsatsen sammentænkes med borgerens øvrige behov. Har borgeren samtidig brug for hjælp til toiletbesøg, kan et vasketoilet – sammen med støttestrømpe på – og aftageren - potentielt føre til, at hele besøget kan undværes. Dermed sparer kommunen ikke blot den konkrete ydelse, men hele besøget inklusiv vejtid. Forudsætningerne for, at det lykkes, ligger i et tæt samarbejde mellem visitator, trænende terapeut, hjemmeplejen og borgeren.

Der er forsat brug for at blive klogere på effekten af den indsats, kommunerne leverer og ikke mindst at synliggøre de økonomiske gevinster. Udfordringen er ofte den, at gevinsterne skal synliggøres i eksisterende driftssammenhænge, og ikke lader sig indfange i én særskilt budgetpost. Her kan det være en god ide at udarbejde en model, der på baggrund af konkrete sager kan generalisere og derved synliggøre de økonomiske gevinster eller søge råd og inspiration hos andre kommuner med erfaringer for at blive klogere på, hvilken værdi øget brug af hjælpemidler har i den enkelte kommune. •

Indrapportering inden 12. februar

KL har som led i at følge og dokumentere udbredelsen af bedre brug af hjælpemidler udsendt et spørgeskema. Dataindsamlingen afsluttes d. 12. februar 2016. En samlet status på det fælleskommunale program for udbredelse
af velfærdsteknologi forventes offentliggjort i maj 2016.

Bedre brug af hjælpemidler

Bedre brug af hjælpemidler er en del af det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi. Bedre brug af hjælpemidler er en metode til at skabe øget samarbejde og effektive arbejdsgange mellem visitator, trænende terapeut og hjemmeplejen og borgeren, hvor der fokuseres på rehabilitering og træning af borgeren ved brug af hjælpemidler. 

En øget anvendelse af Bedre brug af hjælpemidler kan frigøre medarbejderressourcer ved en systematisk tilgang til tildeling af hjælpemidler og en målrettet indsats for ibrugtagning. Anvendes metoden over for borgere med et begrænset behov for pleje og praktisk hjælp, er det muligt at udskyde tidspunkter for, hvornår borgeren får brug for hjemmehjælp, og derved bevare borgerens evne til at hjælpe sig selv i længere tid. Borgere, der allerede modtager personlig pleje eller praktisk hjælp, vil være i stand til helt eller delvist at hjælpe sig selv og derved blive mere eller helt uafhængige af hjemmehjælp.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øget råderum gennem bedre brug af hjælpemidler Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger