Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2012

Nye skøn for overførselsudgifterne

Indberetninger fra kommunerne indikerer, at budgetgarantien for 2012 rammer aftaleniveauet, mens der forventes et væsentligt mindreforbrug ved øvrige overførsler. Budgettet for 2013 forventes at ligge knap en milliard kroner under aftaleniveauet. På det forsikrede område forventer kommunerne, at udgifterne ligger ret tæt på de foreløbigt udmeldte tilskud
tekst Ole Rejnhold Daugaard

ØKONOMISK PERSPEKTIV: KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes forventninger til regnskabet for 2012 og budgettet for 2013. Alle 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Indberetningerne for 2012 er fordelt ud på de enkelte områder på baggrund af kommunernes regnskab for 1. halvår af 2012. Der er ikke foretaget nogen opdeling af skønnet for budget 2013, da det vurderes til at være for usikkert på nuværende tidspunkt. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen ses i tabel 1.

Indberetningerne viser et forventet mindreforbrug på 494 millioner kroner for overførselsudgifterne under ét i 2012. De budgetgaranterede områder forventes dog stort set at gå i nul i forhold til aftalen for 2012.

Selv om de budgetgaranterede udgifter under ét ventes at flugte med aftaleniveauet, er der dog væsentlige forskydninger på tværs af de forskellige udgiftsområder i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for aftalen for 2012.

LÆS OGSÅ ØP: Overførselsudgifter i 2010 – gynger og karruseller

Det ses af tabellen, at der ventes en bevægelse fra aktivering til passiv kontanthjælp. En del af forklaringen er, at der i løbet af 2012 er gennemført en række forenklinger af beskæftigelsesindsatsen, som medfører kommunale mindreudgifter til aktivering og merudgifter til passiv kontanthjælp.

Dette gælder blandt andet en ændring af varighedskravet for unge ledige, således at unge under 30 år fremover har ret og pligt til et tilbud af fire ugers varighed frem for seks måneders varighed.

Endvidere forventes lavere udgifter til førtidspension end forudsat i økonomiaftalen for 2012. Omvendt forventes et betydeligt merforbrug på integrationsområdet. Det skyldes afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse med videre, der øger de kommunale udgifter med cirka 400 millioner kroner.

Øvrige udgifter i 2012

LÆS OGSÅ ØP: Udligningsdebatten er i gang

Ved de øvrige overførsler i 2012 forventes et mindreforbrug på 491 millioner kroner. Størstedelen af forklaringen er, at udgifterne omfattet af residualen forventes at blive betydeligt mindre end forudsat i aftalen for 2012.

Residualen omfatter en række forskellige udgifter, som er vanskelige at skønne over, enten fordi de varierer meget fra år til år, eller fordi de er relativt små. Det gælder for eksempel udgifter til sociale formål såsom udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

De øvrige overførsler efterreguleres ikke, så kommunerne skal ikke aflevere penge som følge af et eventuelt mindreforbrug.

Forventninger til budgettet for 2013

LÆS OGSÅ ØP: Kommunerne har penge til gode

I kommunernes indberettede budget for 2013 forventes overførselsudgifterne at lande på 61,2 milliard kroner. Det er godt 800 millioner kroner under aftalen for 2013.

I aftalen for 2013 indgik et skøn for antallet af overførselsmodtagere på cirka 585.000 helårspersoner. I den seneste økonomiske redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er dette skøn på cirka 590.000 helårspersoner. Kommunernes forventninger til 2013 er således mindre pessimistiske end statens.

Det er endnu for tidligt at sige noget om fordelingen mellem budgetgaranti og øvrige overførsler og dermed også for tidligt at sige noget om en eventuel midtvejsregulering af budgetgarantien.

Sammenhæng mellem budget og regnskab

LÆS OGSÅ ØP: 1,5 milliard kroner lukker hullet hos kommunerne

Ses der på den historiske sammenhæng mellem budget og regnskab for de samlede overførselsudgifter, har der været budgetoverskridelser i otte ud af de seneste ni år, og samme tendens ser ud til at gøre sig gældende i 2012.

I de senere år har dette naturligvis haft sammenhæng med konjunkturudviklingen, der har medført uventet store ledighedsstigninger, som ikke har kunnet forudses ved budgetlægningen. Dette afspejles også i, at der er gennemført midtvejsreguleringer af overførselsudgifterne i både 2009 og 2010.

Der var dog også tendens til budgetoverskridelser, da ledigheden var faldende frem mod 2008. Budgetoverskridelserne kan således også delvist være udtryk for, at kommunerne har en tendens til at budgettere for lavt på overførselsområdet.

Det forsikrede område

LÆS OGSÅ ØP: Det stigende sygefravær kan kureres med sundhed

På det forsikrede område forventer kommunerne udgifter i 2012 på cirka 15,0 milliarder kroner, hvilket er 76 millioner kroner mindre end det midtvejsregulerede tilskud fra juni.

Budgettet for 2013 forventes at lande på 14,7 milliarder kroner, hvilket er 123 millioner kroner højere end i aftalen for 2013.

Kommunernes forventninger til 2012 og 2013 ligger således på niveau med de foreløbigt udbetalte tilskud.

Der kan dog være en tendens til at mange kommuner budgetterer på baggrund af det udmeldte beskæftigelsestilskud, og at budgettet for 2013 derfor ikke nødvendigvis er den mest præcise indikator for de faktiske udgifter. KL’s prognosemodel for beskæftigelsestilskuddet baseres på de seneste ledighedsskøn for de forsikrede ledige fra Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse fra august 2012.

LÆS OGSÅ ØP: Overførselsudgifter i 2008 - pengene passer

Prognosemodellen for 2012 viser udgifter på 15,4 milliard kroner og er baseret på et ledighedsskøn på 135.000 helårspersoner, hvilket er cirka 1.000 højere end det skøn, der lå til grund for det midtvejsregulerede tilskud fra juni. Skønnet for 2013 er på 15,3 milliarder kroner og er baseret på et ledighedsskøn på 123.500 helårspersoner. Dette er cirka 5.000 helårspersoner højere end ved den foreløbige tilskudsudmelding i juni.

Prognosemodellen findes på KL’s hjemmeside under Økonomi og Dokumentation. <

Hvordan fungerer midtvejsreguleringen af budgetgarantien?

Mange kommuner har givet udtryk for, at de forventede en midtvejsregulering af budgetgarantien for 2012 blandt andet på grund af afskaffelsen af starthjælp og introduktionsydelse. Dette skete dog ikke.

For budgetgarantien gælder det særlige, at der ikke automatisk gennemføres en midtvejsregulering ved udgiftsdrivende lovændringer.

I økonomiaftalen fremgår det, at der foretages en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne, og at man vurderer behovet for at tilføre yderligere finansiering i sammenhæng med de øvrige forudsætninger i aftalen.

Processen er som følger: Man ser i første omgang på de samlede budgetgaranterede udgifter. Forventes der et merforbrug her, så ser man på de samlede overførselsudgifter. Forventes der fortsat et merforbrug, vil man se bredere på den samlede kommunale økonomi, blandt andet i forhold til kommunernes likviditet.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Nye skøn for overførselsudgifterne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger