Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2011

KKR Klumme: Visioner for den nære sundhed

En stor del af svaret på de kommende års udfordringer i sundhedsvæsenet er at få udbygget de sundhedstilbud, der er tæt på borgernes hverdag. KKR har en vigtig rolle at spille, når visionerne om det nære sundhedsvæsen skal virkeliggøres
tekst

af formand for KKR Hovedstaden, Steen Christiansen (S), Albertslund Kommune formand for KKR Sjælland, Henrik Holmer (S), Vordingborg Kommune formand for KKR Syddanmark, Egon Fræhr (V), Vejen Kommune formand for KKR Midtjylland, Anders G. Christensen (V), Favrskov Kommune formand for KKR Nordjylland, H.C. Maarup (S), Mariagerfjord Kommune

Der sker markante ændringer i sundhedsvæsenet i disse år. Ingen er vist i tvivl om, at sygehusene bliver færre, større og mere specialiserede – det viser engagementet i debatten omkring placeringen af de nye supersygehuse med al tydelighed.

Den stigende specialisering fører langt hen ad vejen til både bedre og hurtigere behandling på sygehusene. Det er som udgangspunkt godt for borgerne og for samfundet. Men det har også store konsekvenser. For når borgerne får længere til sygehusene, bliver behandlet hurtigere – måske endda samme dag – og når sygehusene ikke længere tager sig af de mere almindelige opgaver, er der en stor og vigtig opgave at løse for kommunerne og det nære sundhedsvæsen.

Samtidig sker der i disse år en udvikling i demografien, så vi får flere borgere med en kronisk sygdom og flere ældre medicinske patienter. Typisk er det patienter, der ikke behøver specialiseret behandling på et sygehus, men som ofte har bedre gavn af et sundheds- og plejetilbud, der er tæt på borgernes hverdag. Alt i alt betyder det, at langt flere opgaver fremover skal løses i det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Et centralt område for KKR

I KKR har sundhed helt fra starten været et centralt område, som vi samarbejder tæt med hinanden og med regionen om. Indtil nu har omdrejningspunktet især været de sundhedsaftaler, som kommunerne i hver valgperiode indgår med regionen. Her aftaler vi, hvordan det daglige samarbejde om indlægning og udskrivning, varsling af hjemmeplejen, genoptræning og så videre skal foregå.

I denne valgperiode har sundhedsaftalerne haft en politisk overligger, hvor de overordnede rammer og ønsker for samarbejdet om borgerne er sat. Generelt fungerer sundhedsaftalerne fint som en ramme for det daglige samarbejde. Alligevel er der en oplevelse af, at udviklingen i kommunernes rolle og opgaver på sundhedsområdet sker uplanlagt og ofte også ufinansieret. Det gør det vanskeligt for kommunerne at planlægge, udvikle og udbygge egne sundhedstilbud. Der er derfor en bred erkendelse af, at sundhedsaftalerne ikke er tilstrækkelige som værktøj til at kunne håndtere de kommende års udfordringer i sundhedsvæsenet.

Derfor lægger vi vægt på og vil bidrage til, at KL og kommunerne formulerer en fælles vision og strategi for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, der kan sætte retning og mål for kommunernes rolle i det nære sundhedsvæsen, og som alle kommuner kan stå bag. Udspillet skal give et bud på, hvordan vi får skabt en god arbejdsdeling og finde konkrete svar på, hvordan det nære sundhedsvæsen kan styrkes til gavn for den enkelte borger.

Udfordringer og muligheder

I alle fem KKR er vi gået aktivt ind i arbejdet og har taget en bred og indledende drøftelse af de udfordringer og muligheder, vi ser for kommunerne for at kunne styrke sundhedstilbuddene lokalt, tæt på borgerne. Det handler for eksempel om at få skabt et lokalt tilbud om behandling og pleje til de kroniske patienter, der ellers regelmæssigt skal køre langt til det nærmeste sygehus.

Vi har i kommunerne allerede gjort os mange forskellige erfaringer de senere år. Nogle kommuner har for eksempel oplevet, at deres lokale sygehus er lukket og har derfor tænkt nyt og etableret sundhedshuse, mens andre kommuner har gode erfaringer med at gå sammen om etableringen af patientskoler. Drøftelserne i KKR giver under alle omstændigheder gode muligheder for at få inspiration og skabe erfaringsudveksling på tværs.

Lige nu er vi i alle fem KKR i fuld gang med at indsamle de mange konkrete erfaringer, der er rundt om i kommunerne og som kan spille ind til det fælles arbejde med udspillet i KL.

Vi glæder os til at få fastlagt visionerne om det nære sundhedsvæsen og til at skulle realisere dem. <

Skriv hvad du søger