Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2010

Ja, styring er mulig

De allerfleste børn i Faxe Kommune trives og har det godt, men der er også en gruppe børn og unge i kommunen, der har behov for støtte. Faxe Kommune har fundet en model, der både udvikler og styrer den specialiserede indsats
tekst borgmester Knud Erik Hansen (S) og formand for børne- og familieudvalget Steen Klintø Gunnarson (V), Faxe Kommune

Gennem de seneste år har der været talt og skrevet meget om, hvordan vi som kommune kan give den rette hjælp til børn og unge i problemer, og hvordan vi samtidig kan styre økonomien til den specialiserede indsats.

Vores bidrag til denne debat er – baseret på en politisk, administrativ samt praktisk virkelighed – at vise, at styring er mulig.

I første byrådssamling efter kommunesammenlægningen sad vi – Knud Erik Hansen (A) og Steen K. Gunnarson (V) – som henholdsvis formand for Faxe Kommunes børne- og familieudvalg og som medlem af udvalget. Efter sidste kommunalvalg overtog vi henholdsvis borgmesterposten og formandsposten i børne- og familieudvalget.

På trods af vore forskellige partifarver er det et kendetegn for vores indsats, at vi har holdt fast i en "rød/blå" tråd, der skal medvirke til en god indsats for børn og unge i problemer. Og samtidig har vi taget størst muligt hensyn til, at det specialiserede område ikke skal kannibalisere almenområdet. Det har i Faxe Kommune vist sig, at sådan en langsigtet politisk indsats kan skabe den nødvendige udvikling og styring af området.

Mere sikker styring
Ved kommunesammenlægningen fik vi skabt et budget ud fra de forudsætninger og den viden, der var til stede. Det viste sig allerede efter det første år, at denne indsigt ikke havde været tilstrækkelig. Der kom store budgetoverskridelser, og nogle af dem var uvarslede for os som politikere.

En kulegravning af området viste tydeligt, at der var foretaget en underbudgettering. Derudover viste den, at Faxe Kommune havde nogle større udgifter på dette område end de kommuner, vi sammenligner os med. Underbudgetteringen søgte vi udjævnet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Gennem de seneste år er området blevet opprioriteret med over 10 millioner kroner om året og eftergivet tidligere merforbrug for over 16 millioner kroner. Som en del af det langsigtede perspektiv er opprioriteringerne foretaget som investeringer, der kan medføre en forbedret indsat og en mere sikker styring af området. I samme omgang blev der fastsat en flerårig retning for den samlede indsats.

Der blev således sat fokus på, at indsatsen skal målrettes tidligt og skal være relevant og effektfuld. I den forbindelse blev det besluttet at undersøge den kommunale tilbudsvifte, så flere opgaver kunne løses inden for kommunens grænser. Som en del af det videre forløb med denne proces, er der blevet fastsat måltal for, hvordan den samlede indsats ønskes udmøntet fra 2009 til 2013.

Da tidlig, relevant og stabil indsats har været i højsædet, har den nødvendige styring udelukkende taget sigte mod de børn og unge, som viste behov for støtte fra 2008 og frem. Tidligere anbringelser og igangværende forebyggende tiltag er fastholdt, og børn og unge er derfor ikke blevet hjemtaget.

De lokale tilbud er blevet udvidet, der er opnormeret på antallet af sagsbehandlere, og der er gennemført flere ændringer af myndighedsopgaven.
For at være sikker på, at vi ikke igen bliver præsenteret for uvarslede budgetoverskridelser, er der udviklet et såkaldt dispositionsregnskab for at holde overblikket. Der er givet månedlige budgetopfølgninger til udvalget, og allerede i 2009 indførte vi kvartalsvise budgetopfølgninger i byrådet.

Med processen omkring budget 2011 viser den langsigtede indsats sin virkning. Det er en glæde at se, at vi står med et velfungerende familiecenter, der varetager en mængde opgaver, som tidligere blev klaret af andre. Nogle af familiecenterets støtteforløb medfører, at børnene kan blive i deres familie og bevare kontakten til deres øvrige netværk.

Vi har et støttekontaktpersonkorps, der er blevet langt mere professionelt i deres opgaveløsning, og vi har fået etableret et lokalt, kommunalt døgntilbud til nogle af de unge, der trods ønsket om at fastholde de unge sammen med deres netværk, har behov for denne indsats. I 2008 var der 132 børn, der havde behov for at være anbragt uden for eget hjem. I dag er dette tal 116 børn.

Denne indsats har været fastholdt hen over sidste kommunalvalg. På trods af nykonstitueringer og skift på borgmesterposten er retning og mål for indsatsen for denne sårbare gruppe fastholdt.

Ingen smertefri proces
Set i bakspejlet ser det ud som en nem og smertefri proces. Det har det ikke været. Der har været uoverensstemmelser i udvalget og knubbede ord i byrådssalen, men det er jo blot en del af vores kommunale demokrati. Der har været borgere, der ikke har fået indfriet de forventninger, de har haft til indsatsen, når de er kommet i problemer. Der har været klager til såvel Det Sociale Nævn som til Ankestyrelsen.

For de borgere, der har oplevet sig i klemme, har det været yderst vanskeligt. Nogle få har fået medhold i deres klager, og der har vi selvfølgelig gennemført det krævede. De fleste har imidlertid ikke fået medhold. Flere af dem kan nu efter nogle års lokal indsats se, at der er relevant hjælp til stede.

I det faglige fællesskab blandt sagsbehandlerne har der også været uenighed om linjen. Det er jo en udfordring for en faggruppe, der har en stor viden og indsigt, at der bliver indført målsætninger og standarder og at der bliver gennemført kommunal centralisering af beslutningskompetence. På trods af disse udfordringer er det dog lykkedes at fastholde et engageret, vidende og deltagende fagligt miljø.

Som borgmester og udvalgsformand ser vi frem til, at en fortsat styring af området kan medvirke til en øget inklusion, så der ikke skal overføres flere og flere penge fra almenområdet til det specialiserede område. På den måde kan vi komme til at arbejde for, at endnu flere børn og unge har det godt og trives med et levende og engageret netværk af familie, venner, pædagoger, lærere og frivillige trænere. <

Skriv hvad du søger