Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2010

ØP: Kommunerne har penge til gode

Finanskrisen har sat sit tydelige aftryk i kommunernes udgifter til overførsler i 2009. Et aftryk, som er mere markant end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2009, og et aftryk, som ikke slettes helt af den midtvejsregulering, som KL og regeringen blev enige om ved indgåelse af økonomiaftalen for 2010
tekst fuldmægtig Ole R. Daugaard og fuldmægtig Michael Laursen , KL’s Økonomiske Sekretariat

En aktuel prognose udarbejdet af KL på grundlag af en undersøgelse blandt cirka en tredjedel af kommunerne, samt 4. kvartalsregnskaberne viser, at de samlede nettoudgifter på overførselsområdet for 2009 ventes at udgøre cirka 46 milliarder kroner.

Dette svarer til en stigning på knap fem procent i forhold til regnskabet for 2008 i faste priser. Dette er en kraftigere stigning end de foregående år, hvilket kan tilskrives konjunkturudviklingen i 2009, hvor krisen for alvor slog igennem med højere overførselsudgifter til følge.

Af de samlede udgifter ventes lidt over 29 milliarder kroner at fordele sig på de budgetgaranterede områder, mens udgifterne til øvrige overførsler beløber sig til godt 17 milliarder kroner. Den nævnte stigning i de samlede overførselsudgifter skyldes især en stigning i udgifterne på de budgetgaranterede områder. Her er udgifterne i faste priser steget med syv procent siden 2008, mens de øvrige overførsler har oplevet en mere beskeden stigning på én procent.

Finansieres ad flere omgange
På trods af en realvækst, som overstiger den vækst, der er forudsat i aftalen for 2009, vil overførslerne i 2009 under ét blive finansieret. Dette sker med to års efterslæb, når den endelige efterregulering af de budgetgaranterede udgifter gøres op i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. På de budgetgaranterede områder forventes udgifterne at ligge cirka to milliarder kroner over aftaleniveauet, men budgetgarantien betyder, at kommunerne har penge til gode på disse områder.

Omvendt forventes udgifterne til øvrige overførsler stort set at flugte med den finansiering, kommunerne har fået til området i aftalen. Baggrunden herfor skal primært findes i et højt forudsat udgiftsniveau i aftalen for 2009 på sygedagpengeområdet, mens udgifterne til fleksjob ligger tilsvarende over det forudsatte niveau.

Efterregulering af budgetgarantien for 2009
Væksten i de budgetgaranterede udgifter har været ventet, hvorfor KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 gennemførte en positiv midtvejsregulering af budgetgarantien for 2009 på 1,2 milliard kroner.

Midtvejsreguleringen var den første af sin slags i en lang årrække, og de ændrede forudsætninger om den samlede økonomi for budgetgarantien skyldes især stigende udgifter til kontanthjælp og aktivering samt ledighedsydelse.

Samtidigt var KL og regeringen enige om at lave en midtvejsregulering af de øvrige overførsler på 0,3 milliard kroner, således at finansieringen af de samlede overførselsudgifter i 2009 blev løftet med cirka 1,5 milliard kroner.

KL’s aktuelle prognose indikerer dog, at denne midtvejsregulering ikke har været tilstrækkelig til at dække de stigende udgifter på de budgetgaranterede områder. Dette betyder, som nævnt ovenfor, at kommunerne kan forvente en efterregulering af budgetgarantien, som ligger ud over midtvejsreguleringen.

KL’s prognose indikerer, at kommunerne kan forvente en efterregulering af budgetgarantien for 2009 i størrelsesordenen én milliard kroner. Derimod får den forventede overfinansiering af de øvrige overførsler lov til at blive i de kommunale kasser, da disse ikke er omfattet af en efterreguleringsmekanisme.

Budgetlægning på overførselsområdet
KL’s prognose viser endvidere en markant underbudgettering af de samlede udgifter til overførsler i 2009. Anvendes kommunernes regnskabstal for 4. kvartal 2009 som indikator for det endelige regnskab, vil udgifterne overstige kommunernes budgetter med mere end fire procent.

At kommunerne underbudgetterer på overførselsområdet i 2009 kommer ikke som den store overraskelse. For det første har kommunerne samlet set fra 2003 til 2008 fem gange overskredet budgettet med i gennemsnit cirka 800 millioner kroner pr. år. Dette endda i en periode med flere års højkonjunktur og faldende ledighed.

For det andet har finanskrisen ramt med en hårdhed i 2009, som har været svær at forudse, da kommunerne lagde budgettet for 2009 tilbage i efteråret 2008. Dette understreges af både midtvejsreguleringen og den forventede kommende efterregulering.

Fordelt på de enkelte kommuner er det kendetegnende, at langt størstedelen af kommunerne forventes at overskride budgettet i 2009. Mere specifikt indikerer regnskabstallene for 4. kvartal, at 89 kommuner vil overskride budgettet. Heraf forventes 52 kommuner at overskride budgettet med mere end fem procent og 13 kommuner forventes at overskride med mere end 10 procent.

Sammenlignes tallene med tal for 2008, vil den forventede budgetoverskridelse være mere end en tredobling af niveauet i 2008, hvor det endelige regnskab lå 1,3 procent over budgettet.

Dette fjerner dog ikke fokus fra, at det endelige regnskab også for 2008 lå betydeligt over budgettet på overførselsområdet. Således havde 68 af de 89 kommuner, som forventes at have budget-overskridelser 2009, også overskridelser i 2008, og for 23 af disse kommuner forventes overskridelsen at overstige fem procent i begge år.

En underbudgettering flere år i træk kan indikere, at de modeller, kommunen anvender i budgetlægningen, ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den faktiske udgiftsudvikling. En metode til forbedring af budgetlægningen kan være i højere grad at tage udgangspunkt i det forventede regnskab frem for sidste års budget.

Udfordringerne fortsætter i 2010
Både 2008 og 2009 har været meget udfordrende for kommunernes økonomi og planlægning af samme på beskæftigelsesområdet. Selv om finanskrisens stærke vinde så småt aftager, så blæser de stadig over Danmark, hvilket også gør 2010 til en stor udfordring.

Kommunerne lagde i efteråret et samlet budget for 2010, som ligger cirka 350 millioner kroner over det forudsatte niveau i aftalen for 2010. KL’s prognose for 2010, som er behæftet med en vis usikkerhed, peger i retning af, at budgettet foreløbigt ser ud til at holde.

Dette er måske et fingerpeg om, at de to foregående års vanskelige forhold på overførselsområdet har fået kommunerne til for alvor at gå udgifterne til overførsler igennem med tættekam i forsøget på at lægge et så realistisk budget som muligt. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: ØP: Kommunerne har penge til gode Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger