Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2009

ØP: Tre milliarder ekstra til kommunalt anlæg

En tidlig julehilsen fra regeringen til kommunerne? Ikke helt, men med finansloven for 2010 åbner regeringen og Dansk Folkeparti op for, at kommunerne via forbedrede lånemuligheder kan igangsætte nye anlægsprojekter
tekst fuldmægtig Rasmus Brask og fuldmægtig Michael Laursen, KL’s Økonomiske Sekretariat

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik onsdag den 11. november aftale om finansloven for 2010. Megen medieomtale er gået med sygehusplaceringen i Midtjylland, men finanslovsaftalen indeholder også et helt centralt element med betydning for kommunerne.

Finanslov med fokus på anlæg
Som en del af en større vækstpakke har finanslovspartierne således afsat to lånepuljer på sammenlagt tre milliarder kroner, der skal bidrage til at forhøje det kommunale anlægsniveau. De to lånepuljer fordeles til kommunerne efter ansøgning og målrettes investeringer på kvalitetsfondsområderne (to milliarder kroner) og øvrige områder, herunder investeringer i veje (en milliard kroner).

Lånepuljerne er i udgangspunktet friholdt for et krav om kommunal medfinansiering. Samtidig forventer ministeriet ikke at tilknytte kriterier til udmøntningen udover, at der som udgangspunkt kun tildeles lån til nye projekter, der ikke allerede er finansieret i det vedtagne budget for 2010. Ansøgningsfristen for begge puljer er den 14. december.

Måltallet i økonomiaftalen ikke nået
Baggrunden for lånepuljerne er, at de kommunale budgetindberetninger indeholder et anlægsniveau på godt 17 milliarder kroner, hvilket er noget lavere end de 20 milliarder kroner, der blev forudsat i økonomiaftalen for 2010. På kvalitetsfondsområderne ligger det budgetterede investeringsniveau på knap 7,4 milliarder kroner, hvilket tilsvarende er noget under de ni milliarder kroner, der blev forudsat i aftalen.

En prognose for budgetindberetningerne forelå allerede i starten af november og dannede udgangspunkt for et møde mellem KL og regeringen. KL orienterede i den forbindelse regeringen om, at anlægsniveauet var udtryk for finansieringsmæssige begrænsninger i mange kommuner.

Den kommunale likviditet er skævt fordelt, og hertil kommer, at de budgetterede anlægsindtægter ligger cirka en milliard kroner under aftaleforudsætningerne. Den økonomiske krise har således større negativ indvirkning på blandt andet jordsalget end forudsat i økonomiaftalen.

Vilje til at løfte anlægsniveauet
KL opfordrede på den baggrund regeringen til at forbedre finansieringsmulighederne på anlægsområdet og gennemførte efterfølgende en spørgeskemaundersøgelse i alle landets kommuner. Fokus for undersøgelsen var at afdække mulighederne for at realisere anlægsprojekter ud over de allerede budgetlagte, såfremt regeringen skabte den nødvendige finansiering hertil, for eksempel i form af forbedrede lånemuligheder.

Undersøgelsen, der blev gennemført med en meget kort tidshorisont, blev besvaret af 2/3 af kommunerne. Den viste, at kommunerne under ét forventer at kunne realisere yderligere anlægsprojekter for op mod fem milliarder kroner i 2010. At 1/3 af kommunerne ikke deltog i undersøgelsen kan dog eventuelt være et udtryk for, at disse kommuner i mindre grad har "grydeklare" anlægsprojekter.

Tages der hensyn til dette i opregningen skønnes landstallet til cirka fire milliarder kroner. Heraf vedrører cirka 1,5 milliarder kroner investeringer på folkeskole- og dagtilbudsområdet, mens cirka en milliard kroner vedrører infrastrukturprojekter. En væsentlig tilbagemelding fra kommunerne var endvidere, at aktivitetsvirkningen af eventuelt forbedrede lånemuligheder ville være begrænset, såfremt der blev forudsat betydelig kommunal medfinansiering.

Finanslovsaftalen endte som nævnt med to lånepuljer målrettet henholdsvis kvalitetsfondsområder og øvrige områder, herunder infrastrukturprojekter, hvor der som udgangspunkt ikke forudsættes kommunal medfinansiering. KL vil holde regeringen fast på denne tolkning, da aktivitetsvirkningen vil blive begrænset væsentligt, såfremt kommunerne forventes at medfinansiere med penge de ikke har. Så er det bedre, at regeringen prioriterer færre projekter, som finansieres fuldt ud. Finanslovsaftalen vil derved kunne påvirke det kommunale anlægsniveau i positiv retning.

De ældre atter i fokus
Finansloven indeholder også en række andre tiltag med væsentlig betydning for kommunerne. Ældreområdet har atter været i fokus, og to elementer er især interessante for kommunerne. For det første bliver ældreområdet tilført 300 millioner kroner. Midlerne fordeles til kommunerne via en demografisk nøgle med afsæt i antallet af ældre. Nøglen er den samme, som i forvejen anvendes i fordelingen af eksisterende ældrepuljer med udspring i 2002.

For det andet er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at indføre et prisloft på 45 kroner pr. dag for en hovedret fra og med 1. juli 2010. Loftet gælder for ældre i eget hjem, som er visiteret til madservice. Dette er en videreførelse af den politik, som finansloven for 2009 bragte på banen.

Her blev der indført et prisloft på 3.000 kroner pr. måned for ældres betaling for madservice i plejebolig og plejehjem. Endeligt har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forbindelse med finansloven indgået en aftale om afbureaukratisering. Aftalen betyder, at stort set alle forenklingsforslagene i regeringens udspil "Mere tid til velfærd" gennemføres. I forhold til det oprindelige udspil er der enkelte justeringer i forhold til tilsyn, forebyggende hjemmebesøg og ældreråd på ældreområdet.

Desuden skal forenklingsforslagene på folkeskoleområdet forhandles med forligspartierne på folkeskoleområdet, inden de kan gennemføres. Det fremgår af finanslovsaftalen, at forenklingerne af de statslige regler forventes at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 233 millioner kroner i 2010. <

Budgetoversigt 2010
KL vil primo december offentliggøre Budgetoversigt 2010, der mere udførligt beskriver de kommunale budgetter for 2010 med udgangspunkt i budgetindberetningerne – herunder også de samlede serviceudgifter og udgiftsudviklingen på de største sektorområder. Publikationen vil kunne hentes gratis på KL’s hjemmeside (www.kl.dk/budgetoversigt2010).

Udvalgte elementer i finansloven for 2010

  • To kommunale lånepuljer til anlæg på sammenlagt tre milliarder kroner.
     
  • 300 millioner kroner til løft af service til ældre.
     
  • Loft over prisen på udbragt ældremad på 45 kroner pr. hovedret, gældende fra og med 1. juli 2010.
     
  • Aftale om afbureaukratisering. Der er enighed mellem forligsparterne om langt størstedelen af regeringens afbureaukratiseringskatalog.

Skriv hvad du søger