Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2009

Kronik: Finansiel risikoledelse efter kommunalreformen

Krisen har skabt større opmærksomhed om behovet for finansiel risikostyring i kommunerne. KOMDIR og Danske Bank i samarbejde om projekt for udvikling af finansiel risikoledelse i kommunerne
tekst formand for KOMDIR, kommunaldirektør Jens Christian Birch, Næstved og Vice President Lars Kæhler Olesen, Danske Bank

Finansiel risikostyring finder sted i alle kommuner, men der er betydelige forskelle i såvel form som indhold. Kommunalreformen er nu implementeret, og de nye store kommuner oplever en stigende professionalisering også på dette område.

De nye regnskabsregler giver tillige kommunerne anledning til forøget opmærksomhed på samspillet mellem aktiv- og passivsiden. Kommunernes rådgivning på dette område formodes i vid udstrækning at komme fra deres finansielle partnere, og der er derfor ud fra en normal risikoledelsestankegang god anledning til at sikre, at den kommunale ledelse er klædt på til en rimelig jævnbyrdig dialog om risikoen ved finansielle dispositioner.

Den øgede opmærksomhed omkring finansiel risiko har gjort det naturligt, at PRIMO, der er en forening til fremme af risikoledelse i den kommunale sektor oprettet af KOMDIR, tager skridt til at understøtte og opdatere kommunernes viden om finansiel risikostyring.

Skriv hvad du søger