Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2009

Analyse: Incitamenter skal gå begge veje!

Det er godt, at ministeren er enig med KL i, at kommunerne nu ikke skal betale for terminale patienter, som ligger på sygehusene, og at kommunerne i øvrigt kun skal betale for færdigbehandlingsdage, som skyldes forhold i hjemmet eller kommunen
tekst Peter Kjærsgaard Pedersen, kontorchef i KL’s kontor for social- og sundhedspolitik og Torben Gaarskær, kommunaldirektør i Lejre Kommune

Siden starten af 2007 har der løbende være fokus på betalingen for færdigbehandlede patienter fra forskellig side. Fra mediernes, fra Folketingets og ikke mindst fra kommunernes. Der har gentagne gange været historier i pressen med en kritisk vinkel rettet mod kommunernes manglende hjemtagelse af de færdigbehandlede patienter. Og det har flere gange ført til, at Dansk Folkeparti og regeringspartierne har krævet en forhøjelse af færdigbehandlingstaksten.

For kommunernes vedkommende drejer problemstillingen sig om, at mange kommuner har fundet væsentlige fejl i sygehusenes registrering af færdigbehandling og manglende eller for sen varsling fra sygehusene til kommunerne. Faktorer som har ført til mange tvister mellem kommunerne og regionerne.

For eksempel er der gennemført en undersøgelse i kommunerne i Region Sjælland, der viste en række fejlopkrævninger fra regionen. Dette førte til en aftale med regionen om at få tilbagebetalt fejlagtigt opkrævede beløb for udskrivninger i 2007 og 2008. Undersøgelsen viste således, at folketingspolitikerne ikke kan bruge opgørelser over kommunernes betalinger for færdigbehandlede patienter som bevis på, at kommunerne ikke sørger for at modtage færdigbehandlede patienter.

Siden 1. januar 2007 har det været obligatorisk for alle regioner at opkræve færdigbehandlingstakst fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, der fortsat er indlagt efter færdigbehandling. I 2009 er taksten, som regionerne opkræver, på knap 1.800 kroner. Den opkræves, når patienterne ikke umiddelbart kan udskrives, for eksempel fordi patienten venter på boligændringer, en plejehjemsplads, et botilbud eller forhold, som kommunen har ansvaret for at etablere.

For at give kommunerne en rimelig mulighed for at forberede hjemtagelsen af de færdigbehandlede patienter har kommuner og regioner i sundhedsaftalerne indgået aftaler om varsling af kommunen et antal dage før færdigbehandlingsregistreringen.

Kommunerne skal dog betale fra færdigbehandlingsregistrering til udskrivning, uanset om sygehuset har varslet eller ej. Og der er ikke økonomiske konsekvenser for regionerne, hvis de ikke overholder aftaler om varsling. Dette er for nylig blevet stadfæstet i et brev fra ministeren for sundhed og forebyggelse til KL.

For at sikre klarhed om reglerne for regionernes opkrævning for færdigbehandlingsdage sendte KL i slutningen af 2008 et brev til ministeren for sundhed og forebyggelse. KL forelagde tre konkrete problemstillinger og KL’s bud på løsninger, se boksen.

KL har nu modtaget svar fra ministeren. I svaret fastslår han, at det ikke er en betingelse, at regionerne, forud for at de sender kommunen en opkrævning på færdigbehandlingsdage, har givet kommunen et varsel på et bestemt antal dage. Bestemmelsen giver heller ikke mulighed for, at regionerne kan indgå aftaler med kommunerne herom. Dette er efter KL’s mening uacceptabelt, eftersom kommunerne ikke kan hjemtage borgere rettidigt, når de ikke er blevet varslet om færdigbehandling.

Ministeren fastslår desuden, at terminale patienter, som er indlagt på et sygehus, ikke kan betragtes som færdigbehandlede, og regionerne derfor ikke kan opkræve færdigbehandlingstaksten. Regionerne kan derimod opkræve betaling for terminale patienter, som indlægges på hospice, men denne bestemmelse gælder altså ikke terminale patienter, som er indlagt på et sygehus. Dette er bestemt positivt, og især for de kommuner, som på nuværende tidspunkt modtager regninger for terminale patienter, som kommunerne ofte slet ikke er bekendt med ligger på sygehusene.

Ministeren skriver endeligt, at færdigbehandling skal forstås som, at "patienten er klar til udskrivning som følge af, at sygehusets behandling af patienten, herunder de i den sammenhæng nødvendige administrative opgaver, er tilendebragt, og indlæggelse ikke længere er nødvendig eller gavner patienten.

" Kommunerne skal altså som hovedregel kun betale for færdigbehandlingsdage, som skyldes forhold i hjemmet/kommunen, der er sygehuset uvedkommende. Ministeren åbner dog senere i brevet op for, at sygehusene i visse tilfælde godt kan registrere en patient færdigbehandlet, uden at denne er klar til udskrivning.

Hvad så nu? Det er godt, at ministeren er enig med KL i, at kommunerne nu ikke skal betale for terminale patienter, som ligger på sygehusene, og at kommunerne i øvrigt kun skal betale for færdigbehandlingsdage, som skyldes forhold i hjemmet eller kommunen. Men der er stadig brug for en lovændring, så incitamenterne kommer til at vende begge veje. Der er to parter, når en patient skal udskrives: Sygehuset og kommunen.

KL har derfor rejst følgende krav ved de kommende økonomiforhandlinger: Kommunerne skal have mulighed for at kræve refusion i tilfælde, hvor sygehusene ikke overholder aftaler om varsling af færdigbehandlingsregistrering. Alternativt skal der fastsættes et landsdækkende krav om for eksempel tre dages varsling, før regionerne kan opkræve betaling for færdigbehandlingsdage.

Derudover bør der regionalt fortsat arbejdes med at udvikle procedurerne omkring udskrivning. Til syvende og sidst kan antallet af færdigbehandlede, som venter på at komme hjem, kun nedbringes, hvis regioner og kommuner har et godt og tillidsfuldt samarbejde og får udvekslet den relevante information i tide. <

KL’s bud på løsninger af tre konkrete problemstillinger vedr. betaling for færdigbehandlingsdage:

  • Kommunerne skal kunne kræve refusion i tilfælde, hvor sygehusene ikke varsler færdigbehandlingsregistrering.
     
  • Kommunerne skal ikke betale færdigbehandlingsdage for borgere, som ønsker at dø på sygehuset.
     
  • Kommunerne skal kun betale for færdigbehandlingsdage, som skyldes forhold i hjemmet/kommunen, der er sygehuset uvedkommende.

Skriv hvad du søger