Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2009

ØP: Overførselsudgifter i 2008 - pengene passer

En prognose for overførselsudgifterne i 2008 viser, at finansieringen i aftalen fra samme år rammer plet for kommunerne under ét. At pengene passer samlet set dækker imidlertid over et betydelig udsving på de enkelte overførselsområder. Da kommunerne har budgetteret med lidt lavere overførselsudgifter i 2008 end aftalt, betyder dette samtidigt en mindre budgetoverskridelse

En prognose udarbejdet af KL viser, at kommunerne forventer samlede overførselsudgifter på ca. 42 milliarder kroner i 2008 svarende til en stigning på 3,7 procent i forhold til regnskabet for 2007. Et beløb, som har været konstant stigende gennem en lang årrække, økonomisk optur eller ej. 2008 ser ikke ud til at blive en undtagelse.

Overførslerne fuldt finansieret
Når et endeligt kommunalt regnskab gøres op på overførselsområdet kan der anlægges to perspektiver på de samlede udgifter. For det første om udgifterne er fuldt finansieret for kommunerne under ét i pågældende års aftale.

I samme moment kan det konstateres, om kommunerne har penge til gode på de budgetgaranterede overførselsområder. For det andet kan de endelige udgifter holdes op mod budgettet. Har kommunerne holdt sig inden for den økonomiske ramme, som de selv har lagt ca. halvandet år tidligere?

KL’s prognose, der er baseret på regnskabstal for 4. kvartal samt en undersøgelse blandt 30 kommuner, peger i retning af, at 2008 bliver et aftalepletskud for kommunerne under ét.

LÆS OGSÅ Coronakrise kan udstille svagheder i budgetlægningen

Dette dækker over større udsving på de enkelte overførselsområder. Historien ser ud til at gentage sig selv fra 2007, hvis der dykkes nærmere ned i tallene. Samlet for overførslerne passer pengene, men med en massiv merudgift til sygedagpenge i forhold til det niveau, der dannede grundlag for aftalen. Efter to år med markant underfinansiering i økonomiaftalerne af sygedagpengeudgifterne, når de betragtes isoleret set, var dette et centralt tema ved indgåelsen af aftalen for 2009. Her er således sket et markant løft i niveauet fra 2008 til 2009 på ca. 1,5 milliarder kroner.

I relation til budgetgarantien er det værd at notere sig, at kommunerne ligeledes for andet år i træk kan se frem til en negativ efterregulering af de budgetgaranterede udgifter. Sidste år blev den negative efterregulering efter forhandling lagt ind i det samlede balancetilskud og således neutraliseret. Holder KL’s prognose stik vil efterreguleringen højst sandsynligt igen blive et tema, når aftalen for 2010 skal forhandles på plads.

Men ikke inden for rammerne af budgettet
Mens kommunerne kan glæde sig over fuld finansiering af overførselsudgifterne i 2008, giver det til gengæld grund til mere spekulation, at budgettet for kommunerne under ét forventes at blive overskredet med godt 300 millioner kroner. Ikke overraskende er sygedagpengeudgifterne den helt store synder med en forventet overskridelse i omegnen af 850 millioner kroner.

Blandt andet den rekordlave ledighed har presset udgifterne til sygedagpenge opad i en grad, som kommunerne ikke havde forudset. Modsat forventer kommunerne, at deres udgifter til førtidspension vil ligge næsten 300 millioner kroner under budgettet for 2008, hvilket samtidigt også er en anelse under forudsætningen i årets aftale.

LÆS OGSÅ Længe ventet analyse om KMF

Endelig viser prognosen for 2008, at kommunernes atypisk høje budget for integration under ét i 2008 måske mere var udtryk for usikkerhed om de nye finansieringsregler end et udtryk for en forventning om en egentlig udgiftsstigning.

Variation i budgetoverskridelserne
Der er imidlertid en stor kommunal variation, når budget- og regnskabstallene fra 2007 og 2008 undersøges nærmere. Mens de kommunale udgifter til overførsler på landsplan forventes at stige med ca. 3,7 procent fra 2007 til 2008, så er der 15 kommuner, hvor denne stigning forventes at være mere end ti procent.

Yderligere 35 kommuner forventer en realvækst på over fem procent. En stor realvækst er dog ikke det samme som en budgetoverskridelse. En stor realvækst kan sagtens være forventet og indpasset i det kommunale budget.

Sammenholdes budgetoverskridelser i 2007 med de forventede budgetoverskridelser i 2008 tegner sig dog et overordnet billede af, at overskridelserne finder sted i de samme kommuner år efter år. Dette billede er muligvis for simplificerende tegnet op, men det kan måske minde nogle kommuner om, at de for eget bedste bør kigge en ekstra gang på deres budget på overførselsområdet.

LÆS OGSÅ Hent inspiration til fremtidens effektive kommune

Budgetoverskridelser kan bunde i mange forskellige forhold, og kommunerne har muligvis allerede lavet denne øvelse. Med et budget i 2009 på ca. 44 milliarder kroner er det i hvert fald første gang i fem år, at kommunernes samlede budget på overførselsområdet ligger over det niveau, som er langt ind i årets økonomiaftale.

2010 - et år med store udfordringer
Vendes blikket mod budgettet for 2010, vil kommunernes samlede overførselsbudget uden tvivl opleve en markant vækst. Dette skyldes naturligvis, at kommuner pr. 1. januar 2010 overtager en del af finansieringen af dagpenge til de forsikrede ledige. Finansieringsomlægningen sker som et led i aftalen om et enstreget kommunalt beskæftigelsessystem.

Dette bliver en stor udfordring i budgetlægningen for 2010, men samtidigt også en mulighed for endelig at indfri ambitionen om én indgang til kommunen for ledige, og en mulighed for at lave én fælles beskæftigelsesindsats og lægge strategi på tværs af alle ledige i kommunen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: overførselsudgifter i 2008 - pengene passer Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger