Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2009

ØP: Slow food fra regeringen

Kommunerne skal fra den 1. januar 2010 tilbyde et dagligt frokostmåltid til førskolebørn i daginstitutioner efter dagtilbudsloven. Kommunernes etablering af daglige madordninger i samtlige daginstitutioner kræver stor forberedelse, herunder er der en væsentlig anlægsudfordring. Staten har hidtil været særdeles langsom i sin udmelding af rammer og vilkår for madordningerne. Staten har således ikke gjort kommunernes implementering lettere
tekst fuldmægtig Maria Pilegaard, KL’s økonomiske sekretariat

Kommunerne skal fra 1. januar 2010 tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid til børn i samtlige daginstitutioner efter dagtilbudsloven. Regeringen ønsker dog, at madordningerne indføres hurtigst muligt, hvorfor kommunerne har mulighed for frivilligt at indføre madordningerne fra 1. januar 2009.

Ifølge kommunernes indberetninger til Velfærdsministeriet i oktober 2008 planlægger kun 10 kommuner at indføre madordninger i løbet af 2009. At der ikke er flere, der indfører madordninger i 2009 må i høj grad forklares af statens eget nøl og manglende facilitering af en fornuftig implementering af madordningerne.

Statens nøl med hensyn til udmelding af rammerne for madordningerne kan medføre, at implementeringen af madordningerne bliver unødigt dyr. Selvom en eventuel fordyrelse således skyldes regeringen, er det kommunerne, der egenhændigt må betale regningen.

Retningslinierne der udeblev
Indførslen af madordninger i alle daginstitutioner vil for langt de fleste kommuners vedkommende kræve anlægsudgifter til etablering og forbedring af køkkener i daginstitutioner. Der stilles forskellige krav til køkkenerne afhængigt af, om maden skal tilberedes i daginstitutionen eller opbevares og serveres efter levering fra en ekstern leverandør.

LÆS OGSÅ Personale i daginstitutioner bruger tiden med børn

Planlægning og udførelse af bygningsmæssige ændringer er tidskrævende. Det er derfor afgørende for en rettidig implementering af madordningerne, at de statslige myndigheder hurtigt udmelder klare og entydige krav med betydning for implementeringen. På trods af at madordningerne har kunnet indføres siden nytår, har staten fortsat ikke udmeldt sådanne retningslinjer.

KL har gentagne gange opfordret Velfærdsministeriet, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet m.fl. til at sikre, at der senest i løbet af efteråret 2008 skete en tydeliggørelse af, hvilke hygiejnemæssige, pladsmæssige og indretningsmæssige minimumskrav der stilles og ikke stilles i daginstitutionerne i forbindelse med indførelse af forskellige modeller for madordninger.

Herunder for eksempel krav til egenproduktion i institutionen eller modtagelse af mad eller madpakker fra en privat leverandør. Samtidig har KL lagt vægt på, at mindstekravene afspejler de begrænsede økonomiske midler, der er til rådighed til indførsel af de obligatoriske madordninger.

Hvis der ikke snarest kommer en tilstrækkelig afklaring af ovennævnte forhold, kan kommunerne ikke afgøre, hvilken madordning det er realistisk og hensigtsmæssigt at indføre, og hvilke ændringer i de fysiske forhold mv. der er nødvendige i hver enkelt daginstitution. Uden en sådan afklaring risikerer kommunerne at foretage anlægsinvesteringer, der ikke er tilstrækkelige, eller der går ud over det nødvendige. I begge tilfælde vil det betyde unødigt tidsspilde og medføre udgifter, der går ud over det påkrævede.

LÆS OGSÅ ØP: Hvad koster bleen?

Erfaringerne der ikke kunne dannes
Normalt hylder man princippet, at nye store tiltag skal gennemføres på et så solidt grundlag som muligt, herunder på oparbejdede erfaringer. Ofte nedsættes der arbejdsgrupper, der skal kortlægge muligheder og udfordringer ved det nye initiativs gennemførsel, ligesom der iværksættes pilotprojekter. Et sådan forarbejde ligger imidlertid ikke til grund for regeringens indførsel af de obligatoriske madordninger. Derudover hindres kommunernes mulighed for at danne egne erfaringer, idet der ikke er mulighed for at gennemføre en forsøgsordning med øget forældrebetaling.

KL påpegede i sit høringssvar til lovforslaget vedr. madordninger, at det ville være ønskværdigt, at kommunerne fik mulighed for at gennemføre forsøg med forskellige modeller for madordninger efter de vilkår, der gælder for de obligatoriske madordninger. På den måde ville kommunerne have mulighed for at finde den model for madordningen, der bedst lever op til de lokalt definerede krav til madordningen – til fordel for såvel kvaliteten af maden, der serveres for børnene, samt kommunens økonomi. Dette ønske er imidlertid ikke imødekommet.

Madordninger i daginstitutioner er ikke et nyt fænomen i alle kommuner. Derfor har nogle kommuner erfaringer at bygge videre på. Næsten halvdelen af kommunerne har dog ikke tilbudt madordninger som en del af kerneydelsen hidtil. Disse kommuner skal således starte helt fra scratch og uden mulighed for at oparbejde reelle erfaringer hermed, inden det for alvor går løs.

Kampen fortsætter
På trods af, at kommunerne fra dette nytår har kunnet indføre obligatoriske madordninger, så står kommunerne fortsat meget alene med udfordringen. Der har foreløbigt ikke været meget afklaringsmæssig hjælp at hente fra staten. Dette ændrer imidlertid ikke på, at madordningerne skal indføres senest den 1. januar 2010. Kommunerne må således fortsætte arbejdet med indførslen af madordningerne, om end det er på et foreløbigt meget løst grundlag.

LÆS OGSÅ ØP: Tre milliarder ekstra til kommunalt anlæg
FOR ABONNENTER

Fødevarestyrelsen har annonceret, at de i januar vil udsende en vejledning om regler for hygiejne i køkkener i daginstitutioner. Det er dog endnu usikkert, om denne vejledning vil give svar på alle aktuelle spørgsmål. KL vil fortsat presse på for en afklaring af de afgørende rammer.

KL har oprettet en hjemmeside om madordninger, hvor dels KL informerer om nyt fra staten og andet relevant, dels hvor kommunerne kan udveksle erfaringer. Hjemmesiden findes under Børn og unge på www.kl.dk.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: slow food fra regeringen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger