Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 37 / 2008

ØP: Investeringer i fremtidens velfærd

Det er helt afgørende, at investeringerne i kommunerne fremover bliver foretaget ud fra totaløkonomiske hensyn til rentabilitet og langsigtede vedligeholdelsesvurderinger

Efter en ekstraordinær stigning i anlægsudgifterne i 2006 er anlægsudgifterne i budget 2009 nede på et niveau fra før 2001. KL har foretaget en analyse af kommunernes anlægsinvesteringer i de seneste 15 år. Analysen viser samtidig, at særligt udgifterne til folkeskole har måttet holde for, når der er sket reduktioner i anlægsomfanget de senere år.

Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter, eksklusive kommunale ældreboliger, udgør 15,4 milliarder kroner i budget 2009. Set i et historisk perspektiv er 15,4 milliarder kroner ikke et særligt højt niveau - slet ikke når der tages højde for, at kommunerne 1. januar 2007 overtog amtskommunale driftsopgaver for over 20 milliarder kroner. I figur 1 fremgår det, at man skal længere tilbage end 2001 for at finde et lavere kommunalt anlægsniveau end tilfældet er i budget 2009.

Regeringen har imidlertid lagt afgørende vægt på, at der af konjunkturelle hensyn holdes igen på bygge- og anlægssektoren, og at kommunernes anlægsniveau derfor ikke øges. Det har været en målsætning for regeringen at flytte personer fra byggesektoren til eksportsektoren.

Det aftalte niveau er derfor ikke udtryk for det reelle investeringsbehov i kommunerne – tværtimod. Kommunerne meldte således under budgetlægningen samlede anlægsønsker ind i størrelsesordenen knap 19 milliarder kroner – eller knap 4 milliarder kroner højere end det aftalte niveau. Som bekendt overholdt kommunerne imidlertid aftalen ved at reducere niveauet.

LÆS OGSÅ ØP: Tre milliarder ekstra til kommunalt anlæg
FOR ABONNENTER

De store sektorområder har måttet holde for
En nærmere analyse af udviklingen i anlægsudgifterne vidner om, at især udgifterne til folkeskoleområdet, men til dels også dagtilbudsområdet har været faldende igennem en årrække.

Stigningen i anlægsudgifterne til dagtilbudsområdet midt i 90’erne skyldes især ønsket om at nedbringe ventelisterne til dagtilbudspladser for de nul-femårige. Til gengæld har anlægsudgifterne på ældreområdet ekskl. ældreboliger stort set været uændrede igennem en lang årrække. Dog er omfanget af kommunale ældreboliger vokset markant i perioden, se figur 2.

De foreløbige opgørelser af budget 2009 viser, at de tre serviceområder forventes at udgøre 5,3 mia. kr. Det svarer til, at de tre områder udgør mere end en tredjedel af de samlede skattefinansierede anlægsudgifter. På trods af et lavere samlet anlægsniveau i 2009, fastholder kommunerne anlægsudgifternes omfang til de tre områder.

Kommunerne har altså taget budskaberne fra økonomiaftalen om at prioritere de fysiske rammer på de borgernære serviceområder til sig. Hertil kommer kommunale anlægsudgifter til idrætsfaciliteter, som der først vil være et overblik over, når budgetterne endeligt foreligger i januar 2009.

LÆS OGSÅ ØP: Regnskabets time nærmer sig

Anlægsudgifterne afspejler lokale forskelle
KL har også kigget på de faktorer, som kan forklare anlægsudgiftsniveauet i kommunerne. Det er generelt vanskeligt at foretage en sådan analyse, fordi der ikke findes registreringer af de kommunale bygningers tilstande og vedligeholdelsesbehov.

Analysen viser imidlertid, at den enkelte kommunes anlægsudgifter igennem en årrække ikke nødvendigvis spiller ind på det aktuelle anlægsudgiftsniveau. Det kan fx skyldes, at kommunen afsætter tilstrækkeligt med udgifter til vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse, så der ikke er behov for massive investeringer i bygningsmassen.

Til gengæld viser der sig en tydelig sammenhæng mellem stigninger i småbørnetallet og kommunens anlægsudgiftsniveau på dagtilbudsområdet. Kommuner, der har oplevet en vækst i de nul-femårige igennem en treårig periode har således signifikant højere anlægsudgifter til daginstitutioner end andre kommuner.

Samtidig er der på skoleområdet en svag sammenhæng mellem stigende elevtal og høje anlægsudgifter. At sammenhængen kun er svag, hænger naturligvis sammen med, at flere elever ofte kan indplaceres i allerede eksisterende klasser.

Samlet plan for kommunale investeringer på vej
I den netop offentliggjorte rapport fra Det Økonomiske Råd fremgår det, at en fremrykning af de offentlige investeringer kan være med til at modvirke den nuværende lavkonjunktur. Rådets konklusion går godt i spænd med det store anlægsbehov, som kommunerne oplever i disse år.

De rådgivende ingeniørfirmaer optræder således jævnligt i medierne med historien om, at mange kommunale bygninger og anlæg har et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb, og at der er et markant behov for at bygge nyt.

De seneste beskæftigelsestal fra Danmarks Statistisk viser herudover en kraftig nedgang i beskæftigelsen for bygge- og anlægssektoren. Der er altså allerede nu ledig kapacitet i branchen. Set i lyset af denne udvikling i bygge- og anlægssektoren må det vurderes at være samfundsøkonomisk forsvarligt og nødvendigt at øge de offentlige investeringer. Og det vil være naturligt at sigte på et højere kommunalt anlægsloft.

KL vil herudover sammen med kommunerne formulere en samlet perspektivplan for kommunale investeringer, der skal række helt frem til 2018. Det er helt afgørende, at investeringerne i kommunerne fremover bliver foretaget ud fra totaløkonomiske hensyn til rentabilitet og langsigtede vedligeholdelsesvurderinger.

På den måde kan det sikres, at investeringerne er bæredygtige til langt ud i fremtiden. Samtidig skal der i den kommunale perspektivplan også indgå overvejelser om, hvordan investeringerne bør prioriteres fremover - dels i forhold til de borgernære serviceområder, dels i forhold til infrastrukturelle og klimaforbedrende initiativer.

Udarbejdelsen af en samlet perspektivplan for kommunale investeringer vil være et af hovedemnerne på det kommende Kommunaløkonomisk Forum 2009, der afholdes den 8. og 9. januar 2009.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: investeringer i fremtidens velfærd Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger