Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2008

ØP: Regnskabets time nærmer sig

Bruttoanlægsudgifterne kommer under måltallet, mens driftsudgifterne ligger lidt over. Kommunernes budgetterede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør i 2008 knap 10 milliarder kroner. På grund af strejken forventes det dog ikke, at regnskaberne for 2008 vil nå samme niveau
tekst fuldmægtig Mette Haugaard Skou og chefkonsulent Kenneth Bo Nielsen

KL har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner om forventningerne til regnskab 2008. Den viser, at kommunernes realiserede anlægsudgifter formentligt vil ligge under budgetterne for 2008. Dermed ser det ud til, at kommunerne undgår en anlægssanktion. Til gengæld er det mere tvivlsomt, om det kan undgås på driften.

Et flertal i Folketinget vedtog i juni måned en sanktionslovgivning om kommunernes regnskab 2008. Sanktionen træder i kraft, såfremt kommunerne under ét har et merforbrug i forhold til budgetterne og dermed de måltal, som Velfærdsministeriet har meldt ud for henholdsvis service- og bruttoanlægsudgifterne. I så fald får de kommuner, der har et merforbrug, reduceret deres bloktilskud svarende til deres andel af den samlede overskridelse.

KL har gentagne gange kritiseret sanktionslovgivningen. Det er KL's grundholdning, at sanktioner ikke er vejen frem for et tillidsfuldt samarbejde mellem staten og kommunerne. Tværtimod kan sanktioner, uanset udformningen, ikke undgå at ramme vilkårligt. Det er i høj grad også tilfældet her.

Hvad viser undersøgelsen
KL's undersøgelse viser, at bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab 2008 ligger godt 200 millioner kroner under måltallet, der ifølge Velfærdsministeriets opgørelse udløser en sanktion. Hertil kommer, at en del kommuner, som regner med et merforbrug, har fået anlægsdispensationer af ministeriet.

LÆS OGSÅ Markant flere ældre udfordrer kommunernes økonomi

Indregnes disse i det samlede regnestykke, vurderes bruttoanlægsudgifterne at ligge knap 750 millioner kroner under måltallet. Selv om skøn over realiserede anlægsudgifter traditionelt er forbundet med nogen usikkerhed, ser det altså ud til, at kommunerne undgår en bloktilskudssanktion på anlægssiden.

På driftssiden viser KL's undersøgelse, at kommunerne p.t. forventer et beskedent merforbrug i forhold til Velfærdsministeriets måltal for de samlede serviceudgifter (opgjort eksklusiv den aktivitetsbestemte medfinansiering, der ikke indgår i sanktionsregnskabet).

Sanktionen vil blive udløst ved selv den mindste overskridelse af serviceudgifterne. Da nogle kommuner ligger under måltallet, vil afgiftsprocenten (den del af overskridelsen, der modregnes i bloktilskuddet) blive mindre end 100.

Det skal imidlertid understreges, at det aktuelle skøn for serviceudgifterne i regnskab 2008 er forbundet med nogen usikkerhed. Blandt andet har en del kommuner henledt opmærksomheden på, at de er usikre på, om de decentrale enheder (skole, daginstitutioner mv.) vil forbruge mere eller mindre end det, der er indberettet.

LÆS OGSÅ Gøgeungerne skal ud af systemet
FOR ABONNENTER

Store kommunale forskelle
Undersøgelsen afslører også, at der er store variationer med hensyn til, hvor den enkelte kommunes forventede serviceudgifter ligger i forhold til kommunens måltal.

I figur 1 er spredningen vist. Det fremgår, at 11 kommuner forventer et merforbrug på minimum 2 procent. Enkelte kommuner forventer endda et merforbrug på næsten 4 procent af de samlede serviceudgifter, mens et par kommuner i den anden ende af skalaen forventer et mindreforbrug på næsten 3 procent. Hovedparten af kommunerne forventer dog at lande relativt tæt på måltallet.

Lavere udgifter til medfinansiering
Kommunernes budgetterede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør i 2008 knap 10 milliarder kroner. På grund af strejken forventes det dog ikke, at regnskaberne for 2008 vil nå samme niveau.

Det forventede regnskab ligger på knap 9,6 milliarder kroner. Forskellen mellem budget og regnskab udgør således ca. 370 millioner kroner. Det forventede regnskab for aktivitetsbestemt medfinansiering ligger på samme niveau som KL's landsprognose for medfinansieringsudgifterne i 2008.

LÆS OGSÅ ØP: Finansieringsreformen får et serviceeftersyn

Denne landsprognose beregnes på baggrund af afregnet medfinansiering opgjort i e-Sundhed. I økonomiaftalen 2009 blev regeringen og KL enige om at indføre en midtvejsregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Grunden hertil er, at en midtvejsregulering vil skabe budgetsikkerhed for kommunerne i tilfælde, hvor regionernes aktivitet stiger ud over det forudsatte.

Når midtvejsreguleringen gennemføres i 2009, er kommunernes samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2008 centrale. Hvis udgifterne bliver højere end forudsat, så opreguleres kommunernes bloktilskud, og modsat hvis udgifterne bliver lavere end forudsat, så nedreguleres kommunernes bloktilskud.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne 2009 blev det forudsat, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2008 ville udgøre ca. 9,75 milliarder kroner. Det er godt 150 millioner kroner mere end de knap 9,6 milliarder kroner, som kommunerne nu forventer bliver regnskabsresultatet.

Det tyder altså på, at kommunerne samlet set har færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2008, og at kommunernes bloktilskud for 2009 bliver nedreguleret. Det er derfor vigtigt, at de kommuner, som har sparet penge i 2008, gemmer disse til en eventuel reduktion af tilskuddet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2009.

Som det fremgår af figur 2, ligger det forventede regnskab for langt hovedparten af kommunerne lavere end budgettet. Forskellen mellem budget og regnskab er mest udpræget i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Her er regnskaberne henholdsvis 4,8 procent og 4,3 procent lavere end budgetterne.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: regnskabets time nærmer sig Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger