Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2008

ØP: Finansiering af trepartsaftaler på plads

Forhandlingerne om økonomien i trepartsaftalerne – og herunder voksenelevløn – er blevet udskudt flere gange, men med økonomiaftalen for 2009 er finansieringen endelig faldet på plads. Nu handler det om at få initiativerne rigtigt ind i budgettet

Voksenelevløn blev indarbejdet i overenskomsterne fra 1. januar i år, og mange kommuner har i løbet af det sidste halve år spurgt til afklaringen af kompensationen for initiativet.

Forhandlingerne om voksenelevløn har været særligt vanskelige. Det centrale diskussionspunkt har været, om indførelsen af voksenelevløn vil resultere i en forskydning i elevsammensætningen, så langt flere af blandt andet SOSU-eleverne fremover vil leve op til kravene til voksenelevløn.

For at opnå voksenelevløn skal eleven være fyldt 25 år og have minimum et års relevant erhvervserfaring. Det har under forhandlingerne været KL’s klare opfattelse, at væsentligt flere elever fremover vil opfylde kriterierne, idet der er et meget kraftigt økonomisk incitament til at udskyde uddannelsesstart.

En SOSU-hjælperelev kan eksempelvis tjene 70.000-100.000 kroner mere over en periode på 26 måneder, hvis eleven lever op til kravene. Dette vil både betyde, at flere af de over 25-årige vil skaffe sig relevant erfaring, inden de går i gang med uddannelsen, og nogle af de yngre elever vil udskyde uddannelsen til de fylder 25 år, med henblik på voksenelevlønnen. Det har været vigtigt for KL, at der blev taget højde for dette, og i kompensationsbeløbet er der derfor også indregnet en væsentlig adfærdsændring som følge af initiativet.

LÆS OGSÅ Hul i statskassen ændrer ikke på mængden af velfærdsopgaver

Forskelle fra kommune til kommune
Kommunernes udgangspunkt i forhold til voksenelevløn er ret forskelligt. Nogle kommuner har indført det allerede, andre har ikke. Dette gælder i øvrigt også en række af de øvrige initiativer i aftalerne. Det giver derfor ikke mening at beregne merudgifterne initiativ for initiativ som den enkelte kommunes andel af den samlede kompensation, hvilket er baggrunden for, at kompensationen er samlet i grupperinger.

KL anbefaler, at den enkelte kommune i budgetlægningen tager udgangspunkt i sin egen situation og nøje vurderer merudgifterne i forhold hertil. Vedrørende voksenelevløn vil det være naturligt at tage udgangspunkt i antallet af elever over 25 år i kommunen med minimum ét års relevant erhvervserfaring, idet der samtidig bør afsættes en væsentlig reserve for at tage højde for adfærdsvirkningen.

Flere uddannelsesaftaler på SoSu og PGU
Et andet væsentligt element i trepartsaftalerne er forhøjelsen af dimensionerne på SOSU og PGU med henholdsvis 1.100 og 1.000 elever årligt. Rekrutteringssituationen betyder, at disse pladser i vid udstrækning må ventes besat af elever med en svagere baggrund end hidtil. Kompensationen åbner imidlertid mulighed for en styrkelse af blandt andet vejledningsindsatsen for de nye elever.

Det er samtidig besluttet at omdanne PGU'en til en pædagogisk assistentuddannelse, der blandt andet indebærer længere praktikperioder. De længere sammenhængende praktikperioder vil gøre det lettere at indpasse eleverne i normeringerne i institutionerne, hvilket også er forudsat i DUT-sagen.

LÆS OGSÅ ØP: Finansieringsreformen får et serviceeftersyn

Ledelse og MUS
Trepartsaftalerne indeholder også en målsætning om, at nye institutionsledere med videre med løn- og personaleansvar som primær jobfunktion inden for tre år efter udnævnelsen skal have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Det er også målsætningen, at de nuværende ledere er opkvalificeret inden udgangen af 2015.

I den samlede kompensation er der finansiering til opkvalificering af den nuværende bestand af ledere (der ikke allerede har gennemført lederuddannelse på diplomniveau eller anden lederuddannelse svarende hertil), mens kommunerne forudsættes at finansiere uddannelsen af den løbende tilgang. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at den præcise afgrænsning af målgruppen fastlægges i den enkelte kommune.

Aftalerne betyder også, at medarbejdersamtaler fremover skal udstrækkes til at omfatte alle medarbejdere. MUS indebærer et vist tidsforbrug, og det har i den forbindelse været diskuteret, om initiativet er selvfinansierende som følge af øget produktivitet. I en række tilfælde fører MUS måske til en bedre service – en højere kvalitet – men ikke nødvendigvis højere produktivitet. Det er derfor i forhandlingerne forudsat, at initiativet kun delvis vil resultere i højere produktivitet eller andre økonomiske gevinster som for eksempel lavere sygefravær.

Styrket efter- og videreuddannelse
Endeligt indebærer trepartsaftalerne, at den arbejdsgiverbetalte deltagerbetaling i forbindelse med medarbejderes deltagelse i en lang række formelt kompetencegivende efter- og videreuddannelsesforløb reduceres i perioden 2008-2011. Det sker med virkning fra 2. halvår 2008, og det gælder eksempelvis efteruddannelse på diplom- og masterniveau, men også kortere fagspecifikke kurser er omfattet.

LÆS OGSÅ ØP: Aftale med fuld finansiering og lidt til

I den samlede kompensation indgår også finansiering til dækning af kommunale følgeomkostninger ved øget efteruddannelsesaktivitet i form af for eksempel vikarudgifter, befordring med videre.

Kompensation aftalt til og med 2011
Der er ikke sat definitivt punktum for DUT-forhandlingerne om trepart. Der er aftalt en endelig kompensation for perioden frem til og med 2011, men flere af initiativerne løber længere end det. For eksempel er voksenelevlønsinitiativet permanent, og dimensioneringsforhøjelserne løber som udgangspunkt til og med 2015. For perioden efter 2011 er der enighed om, at de initiativer, der løber videre, skal kompenseres. Det er imidlertid samtidig aftalt, at niveauet for kompensationen fremadrettet skal drøftes i lyset af de indhøstede erfaringer i forbindelse med den evaluering af aftalerne, der under alle omstændigheder skal være i 2011.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: finansiering af trepartsaftaler på plads Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger