Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2008

ØP: Det bedste forsvar er angreb

Med indgangen til 2008 har KL sammen med kommunerne for alvor sat økonomistyring på dagsordenen igen. På denne uges Kommunaløkonomiske Forum lyder startskuddet, og de kommende måneder vil forhåbentlig kaste en palet af nye værktøjer og metoder af sig, som kan bidrage til at forbedre økonomistyringsmulighederne i den enkelte kommune og forhåbentligt bidrage til, at kommunerne under ét vil ramme inden for målskiven, når regnskabets time kommer
tekst chefkonsulent Morten Mandøe, KL’s Økonomiske Sekretariat
Hovedtemaerne for Kommunaløkonomisk Forum, der løber af stablen torsdag og fredag i denne uge, er kvalitets- og udgiftsstyring i kommunerne. Artiklen her vil beskæftige sig med sidstnævnte af de to temaer – og nærmere bestemt kommunernes økonomistyring. På tre af debatmøderne på konferencen bliver der fokuseret på udvalgte elementer i den kommunale økonomistyring. Det drejer sig for det første om kommunernes fortsatte arbejde med at indhøste effektiviseringsgevinster i forlængelse af opgave- og strukturreformen. For det andet handler det om forskellene på henholdsvis offensiv og defensiv økonomistyring, og endeligt hvad der kendetegner god budget- og regnskabsopfølgning. KL har bedt de kommunale økonomidirektører forholde sig til de tre emner via landsdækkende undersøgelser.

Effektiviseringsgevinster – fortsat varmt emne
Der er stadig en klar forventning blandt økonomidirektørerne om, at der er et betydeligt effektiviseringspotentiale i forlængelse af reformen, men samtidig også at indhentningen af gevinsterne nok skal ses over en lidt længere tidshorisont end tidligere forventet. For eksempel forventer halvdelen af kommunerne, at det oprindeligt forudsatte effektiviseringspotentiale for 2007 ikke vil være nået, når regnskabet er gjort endeligt op. Nogle af forklaringerne på dette fremgår af boks 1.

Det er imidlertid interessant, at undersøgelsen samtidig viser, at nogle kommuner stort set er lykkedes med at realisere det effektiviseringspotentiale, som de forudsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, og forklaringer herpå fremgår af boks 2.

Ikke overraskende er det især administrative stillinger på hovedkonto 6, der nævnes som et oplagt effektiviseringsområde. Det stigende fokus på forbedring af indkøbsområdet må imidlertid også reducere udgifterne på flere af de store sektorområder. Det er derfor ikke kun hovedkonto 6, som skal holde for fremover.

Det bedste forsvar er et angreb
Nogle kommuner er – trods et relativt beskedent finansieringsgrundlag – i stand til år efter år at sikre et økonomisk råderum, der giver frihedsgrader, mens andre kommuner med et relativt højt finansieringsgrundlag til stadighed er nødsaget til at foretage kortsigtede besparelser for at få økonomien til at hænge sammen. Hvorfor er dette tilfældet? Svaret hænger formentlig sammen med både udefrakommende og interne forhold, men blandt de interne forklaringer kan der for eksempel peges på den politiske vilje til at tilrettelægge en offensiv økonomistyring.

LÆS OGSÅ Hul i statskassen ændrer ikke på mængden af velfærdsopgaver

Den offensive og den defensive økonomistyring er hinandens modstykker. Der er tale om idealmodeller, og der er formentlig ingen kommuner, som udelukkende udviser offensiv økonomistyring, ligesom der formentlig heller ikke vil være nogen kommuner, der udelukkende praktiserer defensiv økonomistyring. Men kommunerne har i stedet større eller mindre grad af elementer fra begge former for styringsadfærd. Målsætningen bør imidlertid være klar. Ligesom det gælder i sport handler det også her om at få vendt et forsvar til angreb og dermed at kunne sætte flest hakker ud for de principper, der kendetegner den offensive økonomistyring i boks 3 ovenfor.

Herefter kan man spørge sig selv, om ikke det giver sig selv, hvor man mest hører hjemme, og om der er rum for forbedring. I undersøgelsen blandt økonomidirektørerne var der en femtedel, der svarede, at de ikke oplever, at deres kommunalbestyrelse har fokus på økonomistyring. Så svaret på spørgsmålet er ”ja”.

Hårde tider forude
Det sidste af de tre økonomistyringstemaer handler om den gode budget- og regnskabsopfølgning, og hvorvidt der kan gives forskellige karakterer for kvaliteten i opfølgningen. Undersøgelsen blandt økonomidirektørerne/-cheferne vidner om stor variation fra kommune til kommune i tilgangen til at sikre overensstemmelse mellem budget og regnskab. Dannelsen af nye kommuner har for fleres vedkommende ført til, at kommunen er overgået til budgetopfølgninger hver måned.

I de interviews, som KL har gennemført med borgmestre og økonomiudvalgsmedlemmer, har flere da også fremhævet, at de ikke ønsker at forblive i den situation, de har været vant til, hvor de først efter sommerferien har fået et nogenlunde overblik over kommunens økonomiske situation, og derfor først har kunnet iværksætte tiltag med henblik på budgetoverholdelse meget sent. Fokus på budgetoverholdelse er nok heller ikke blevet mindre aktuelt med de seneste signaler fra finansministeren, der tyder på endnu hårdere tider for kommunerne forude. Således har han givet udtryk for, at han vil gennemføre individuelle sanktioner, såfremt kommunernes regnskaber for 2008 overstiger budget 2008.

LÆS OGSÅ Få bedre styr på udgifterne til specialundervisning

Til Kommunaløkonomisk Forum er der udarbejdet en pjece om hvert af de tre emner, der også redegør for resultaterne af økonomidirektørernes besvarelser. Pjecerne kan fra torsdag i denne uge hentes på www.kl.dk/oekonomistyring

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: det bedste forsvar er angreb Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger