Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2007

ØP: Udgifterne til sygedagpengene har nået smertegrænsen

Kommunerne har mere ondt i udgifterne til sygedagpenge end nogensinde før. Halvvejs inde i 2007 er mere end to tredjedele af den pose penge, som i budgettet er sat af til sygedagpenge, brugt. Opregnet til et endeligt regnskab 2007 vil det på landsplan betyde en overskridelse på mere end én mia. kr. Heldigvis ser situationen en del lysere ud for de samlede overførselsudgifter

I den ideelle verden er ca. halvdelen af budgettet brugt, når halvårsregnskabet gøres op. I den virkelige verden anno 2007 er dette tilfældet for seks ud af landets 98 kommuner på sygedagpengeområdet. Samtidigt har 20 kommuner efter årets første seks måneder brugt mere end tre fjerdedele af deres sygedagpengebudget. At sygedagpengebudgettet for landet som helhed overskrides er næsten blevet en tradition, og at halvårsregnskabet viser et forbrug på mere end 50 pct., er derfor ikke en stor overraskelse.

Men halvårsregnskabet for 2007 indikerer, at budgetoverskridelsen bliver  væsentligt større end det har været tilfældet i de seneste år.

Budget og aftale holder ikke i 2007
I perioden 2003-2006 har kommunerne i gennemsnit brugt 56 pct. af budgettet på sygedagpengeområdet efter årets første seks måneder. For 2007 ligger forbruget på landsplan på 68 pct. Det er svært at spå – især om fremtiden – men der er ingen tvivl om, at et samlet halvårsregnskab på ca. 3,6 mia. kr. vil betyde, at de endelige regnskaber vil ligge over kommunernes samlede budgetter på 5,4 mia. kr.

Heller ikke aftaleniveauet på 5,6 mia. kr. bliver nemt at holde sig under. Anvendes forholdet mellem halvårs- og helårsregnskaber for de seneste år til at fremskrive halvårsregnskabet for 2007, kommer et skøn for det endelige regnskab på landsplan i år til at ligge faretruende tæt på syv mia. kr. Meget kan dog ske i årets sidste seks måneder, jævnfør de mest nærliggende forklaringer på den kraftige vækst i sygedagpengeudgifterne.

LÆS OGSÅ Nye skøn for overførselsudgifterne

Beskæftigelsessucces afføder sygdom
Forklaringerne på at sygedagpengeudgifterne aktuelt er ekstraordinært høje kan samles under fire overskrifter.

– For det første har den kraftige stigning i beskæftigelsen betydet, at flere personer er blevet berettiget til at modtage sygedagpenge.

– For det andet har den højere beskæftigelsesgrad resulteret i, at flere svagere personer er kommet ud på arbejdsmarkedet. Svagere medarbejdere resulterer i flere sygedage.

– For det tredje har implementeringen af kommunalreformen samt kommunesammenlægningerne givetvis resulteret i en vis ophobning i sagsbehandlingen.

LÆS OGSÅ ØP: Overførselsudgifter i 2010 – gynger og karruseller

– Endelig kan de nye udvidede muligheder for at forlænge sygedagpengeperioden også have haft en betydning.

Store kommuner bruger mest
At det er den øgede beskæftigelse – nærmere end kommunalreformen – som har den største forklaringskraft, understreges af, at der ikke er en direkte sammenhæng imellem at være sammenlægningskommune og have spist en stor del af budgetkagen.

Tværtimod har ikke-sammenlægningskommuner brugt en anelse mere af sygedagpengebudgettet end sammenlægningskommuner. En del af forklaringen på dette forhold er, at flere af landets største kommuner ikke er sammenlægningskommuner. En simpel opdeling af kommunerne efter størrelse viser, at forbruget af sygepengebudgettet i 2007 i nogen grad stiger med kommunestørrelsen.

Kommuner med mindre end 50.000 indbyggere har i gennemsnit brugt ca. 65 pct. af deres sygedagpengebudget efter seks måneder. Kommuner med mere end 90.000 indbyggere har tilsvarende brugt 71 pct. Kommuner i det mellemliggende interval ligger ca. midt imellem de to ydergrupper.

LÆS OGSÅ ØP: Udligningsdebatten er i gang

Ser man bort fra gennemsnitsbetragtninger for kommunegrupper, er der store udsving fra kommune til kommune. Således har to kommuner allerede efter første halvår brugt hele deres sygedagpengebudget, mens enkelte kommuner har brugt omkring 40 pct. Af kortet fremgår forbrugsprocenten for hver enkelt kommune inden for udvalgte intervaller.

Den samlede overførselskabale går op
Mens halvårsregnskabet for 2007 på sygedagpengeområdet viser et højt forbrug i årets første halvdel, er en opgørelse af de samlede  overførselsudgifter efter seks måneder meget tæt på niveauet for de foregående år. Her ligger forbruget i et snævert afgrænset interval mellem 49,4 pct. og 49,8 pct.

Halvvejs gennem året lander kommunernes samlede overførselsudgifter på ca. 19,5 mia. kr., hvor budgettet er på 39,1 mia. kr. Med baggrund i de seneste års halvårsregnskaber samt samlede overførselsudgifter tyder en fremskrivning af halvårsregnskabet i 2007 på, at de samlede overførselsudgifter vil ligge et sted midt imellem budgettet på 39,1 mia. kr. og aftaleniveauet på 40,2 mia. kr.

Alt tyder således på, at overskridelserne i budgettet på sygedagpenge er finansieret i aftalen for 2007. KL er imidlertid opmærksom på problematikken omkring de stærkt stigende sygedagpengeudgifter.

LÆS OGSÅ ØP: Kommunerne har penge til gode

I aftalen for 2008 er der således lagt en vækst på ca. en mia. kr. ind på sygedagpengeområdet i forhold til aftalen for 2007, hvilket svarer til en stigning på ca. 15 pct. I skrivende stund foreligger ikke et endeligt tal for kommunernes budget 2008, men prognosen peger i retning af, at sygepengebudgettet på landsplan ligger en anelse under aftaleniveauet på 6,5 mia. kr.

For de samlede overførselsudgifter ser kommunerne under ét ud til at lægge sig meget tæt op af det aftalte niveau på 42,0 mia. kr.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: udgifterne til sygedagpengene har nået smertegrænsen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger