Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2007

ØP: Kommunal medfinanciering – status og prognose for 2007

Kommunernes udgifter til medfinansiering på sundhedsområdet ser ud til at lande på det forventede niveau omkring 9,4 milliarder kroner. Men der kan ske ændringer i den sidste del af året

Siden 1. januar 2007 har kommunerne medfinansieret borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser. Hensigten med medfinansieringen er, at bringe kommunerne mere aktivt ind på sundhedsområdet og sikre et økonomisk incitament i forhold til de øvrige kommunale opgaver, for eksempel forebyggelse, genoptræning og ældrepleje. I forbindelse med økonomiaftalen for 2007 blev det skønnet, at kommunernes medfinansieringsudgifter i 2007 vil udgøre ca. 9,4 milliarder kroner. På nuværende tidspunkt har kommunerne betalt knap 5,7 milliarder kroner til regionerne i medfinansiering.

Betalingerne dækker over aktiviteten i årets første otte måneder, dog med de to forbehold at regionerne løbende kan efterregistrere aktiviteten, og der kun er aktivitetstal for de første seks måneder på sygesikringsområdet. På baggrund af de foreløbige betalinger kan der udregnes et estimat for de forventede medfinansieringsudgifter i 2007.

Særligt tre forhold besværliggør dog udregningen af et prognosetal. For det første er der betydelige sæsonudsving i aktiviteten på sundhedsområdet og dermed også den kommunale medfinansiering. For det andet er registreringerne for de afregnede måneder ikke endelige, idet regionerne løbende har mulighed for at efterregistrere gennemført aktivitet. Aktiviteten opgøres en gang månedligt, men det er ikke hele den gennemførte aktivitet, der kan nå at blive registeret inden for fristen, hvilket medfører efterregistreringer i de følgende måneder. Og for det tredje kendes aktivitetsudviklingen i den resterende del af året ikke. Prognosen er baseret på historiske opgørelser af efterregistreringer og sæsonudsving og viser på nuværende tidspunkt, at kommunernes udgifter til medfinansiering i 2007 forventes at udgøre knap 9,4 milliarder kroner. Til sammenligning har kommunerne samlet set budgetteret med udgifter til medfinansiering i 2007 på ca. 9,41 milliarder kroner.

Det ligner på nuværende tidspunkt et pletskud i forhold til økonomiaftalen for 2007. Men prognosen skal tages med det forbehold, at aktivitetsudviklingen i den resterende del af året ikke kendes på nuværende tidspunkt. For eksempel kan nedsættelsen af behandlingsgarantien fra to til en måned betyde et øget aktivitetsniveau i sygehussektoren og dermed en stigning i medfinansieringen.

LÆS OGSÅ Hul i statskassen ændrer ikke på mængden af velfærdsopgaver

Kommunale variationer
På landsplan peger de foreløbige betalinger således på, at den kommunale udgift i 2007 kommer til at svare til de samlede budgetter og skønnet fra økonomiaftalen. Denne foreløbige konklusion dækker dog over betydelige kommunale forskelle. Sammenholdes de foreløbige betalinger på kommuneniveau med de tilsvarende kommunale budgetter for 2007, varierer forbrugsprocenten (andelen af det kommunale budget, der efter de første otte afregninger er betalt til regionen) mellem ca. 50 procent og ca. 70 procent. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet, der altså ser ud til at flugte med det aftalte niveau for medfinansieringsudgifterne, på ca. 60 procent. Forbrugsprocenten er beregnet ud fra de oprindelige budgetter for 2007, som nogle kommuner kan have ændret i løbet af året. Såfremt man ikke på nuværende tidspunkt har gjort det, er det ved at være på høje tid at gennemføre en budgetopfølgning for at identificere eventuelle budgetoverskridelser.

De kommunale forskelle kan også ses, hvis man sammenligner udgifterne i 2007 til medfinansiering pr. indbygger, jævnfør landkortet. På kommuneniveau varierer betalingen mellem ca. 850 kroner pr. indbygger, hvor den er lavest og ca. 1.300 kroner pr. indbygger, når den er højest. På regionsniveau varierer de gennemsnitlige betalinger pr. indbygger mellem ca. 950 kroner i Region Nordjylland og godt 1.100 kroner i Region Hovedstaden. Det generelle billede er således, at jo længere væk fra hovedstaden man bevæger sig, jo lavere er de foreløbige betalinger til medfinansiering pr. indbygger.

Der er altså både forskelle mellem regionerne, men også mellem kommunerne internt i de fem regioner. Denne interne forskel kan skyldes flere lokale forhold, som varierer mellem kommunerne. Tidligere undersøgelser har således vist, at den sociale og demografiske sammensætning i kommunen har stor betydning for forbruget af sundhedsydelser. Ligeledes har nærhed til sygehuse og udbuddet af speciallæger betydning for forbruget af netop disse ydelser. Ved fordelingen af den kommunale kompensation i forbindelse med opgave- og strukturreformen er der taget højde for de kommunale forskelle, således de afspejles i kompensationen.

Aldersbetingede forskydninger
Som eksempel på den demografiske fordelings betydning er de foreløbige betalinger i 2008 i figuren opdelt i aldersgrupper og sat i forhold til antallet af personer i de enkelte aldersgrupper. Det fremgår af figuren, at der er en tydelig aldersdimension i medfinansieringsudgifterne. Således er udgiften pr. indbygger over 85 år godt tre gange så høj som udgiften pr. indbygger mellem 40 og 44 år. Gruppen af indbyggere over 65 år står for ca. 31 procent af medfinansieringsudgifterne, men udgør kun godt 15 procent af befolkningen. Modsat udgør gruppen af indbyggere mellem 5 og 24 år godt 24 procent af befolkningen, men kun ca. 11 procent af medfinansieringsudgifterne.

LÆS OGSÅ Øget samarbejde giver nye styringsmuligheder

De ældre borgere har således betydelig tyngde i den kommunale medfinansiering og er samtidig en interessant gruppe at se nærmere på, idet de for en stor dels vedkommende allerede er i kontakt med kommunen via øvrige serviceydelser. Kommunerne kan via e-Sundhed hente oplysninger om de foreløbige medfinansieringsbetalinger i 2007 samt historiske opgørelser for de foregående år. På baggrund af disse data kan kommunen gennemføre en budgetopfølgning og igangsætte en belysning af, om kommunens udgifter til udvalgte aldersgrupper er højere eller lavere end gennemsnittet eller sammenlignelige kommuner.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: kommunal medfinanciering – status og prognose for 2007 Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger