Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2007

ØP: Aftale med fuld finansiering og lidt til

KL og regeringen indgik den 10. juni en økonomiaftale for 2008. Aftalen sikrer for det første fuld finansiering til de overtagne amtslige opgaver. For det andet er der med aftalen givet et løft i de kommunale udgifter til brug for mindre serviceforbedringer. For det tredje er der ikke noget loft over det kommunale anlægsniveau i 2008. For det fjerde sikrer økonomiaftalen plads til en begrænset kommunal skattestigning, og endelig for det femte er sanktionslovgivningen vedrørende regnskab 2006 erstattet af en deponeringsordning
tekst chefkonsulent Morten Mandøe og chefkonsulent Kenneth Bo Nielsen, KL's økonomiske Sekretariat

I det følgende vil vægten dels være lagt på sammenhængen mellem kommunernes budgetter for 2007 og den indgåede økonomiaftales forudsætninger om basisfinansiering, realvækst mm. og dels på indholdet i den særlige deponeringsordning vedrørende sanktionslovgivningen for 2006.

Basisfinasiering og serviceløft
Igennem hele forhandlingsforløbet har det været et ufravigeligt krav fra KL, at der skulle sikres fuld finansiering til de udgifter og det serviceniveau, som kommunerne har overtaget fra amterne den 1. januar i år.

Amternes regnskaber vidner om et betydeligt merforbrug i forhold til det niveau, der lå til grund for økonomiaftalen for 2007. De amtslige merudgifter har betydet, at kommunerne har overtaget de nye opgaver på et højere aktivitetsniveau end forudsat. I økonomiaftalen indgår der derfor et permanent løft af bloktilskuddet på 850 mio. kr. Af de 850 mio. kr. kommer de 424 mio. kr. i henhold til tillægsaftalen fra september 2006 til udbetaling allerede ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2007.

I figuren er det vist, hvordan kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter i 2007 kan omsættes til rammen for serviceudgifterne i 2008.

LÆS OGSÅ Hul i statskassen ændrer ikke på mængden af velfærdsopgaver

Figuren viser, at kommunerne i 2007 budgetterede med serviceudgifter på 202,1 mia. kr. i 2008-pl (inkl. tekniske korrektioner). Budgetterne var cirka 0,4 mia. kr. over det aftalte niveau i 2007 (inkl. tillægsaftale på de 424 mio. kr.), som i vidt omfang kunne henføres til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

De 850 mio. kr. i søjle to i figuren dækker dels over de 424 mio. kr., som kommunerne allerede har fået i 2007 og dels 426 mio. kr. herudover. Det indebærer imidlertid samtidig, at denne kompensation alene er et udtryk for den aktuelle udgiftsudvikling i 2007 og altså ikke udgør et realvækstråderum i 2008.

I aftalen for 2008 er der givet et løft på 1,3 mia. kr. til demografi, børn, ældre og det sociale område. Der er tale om ét samlet beløb, som kommunerne frit kan disponere over. Hertil kommer et løft på 0,3 mia. kr. vedrørende genoptræningsområdet. Alt afhængig af, hvordan status for kommunens forventede regnskab for 2007 ser ud sammenlignet med det oprindelige budget 2007, er dette beløb udtryk for et realvækstråderum.

Endelig viser figuren, at kommunernes udgifter til medfinansiering som følge af den netop indgåede aftale mellem regeringen og Danske Regioner forventes at stige realt med ca. 0,3 mia. kr. i forhold til økonomiaftalen for 2007.

LÆS OGSÅ ØP: Finansiering af trepartsaftaler på plads

Der har været stor fokus på kommunernes udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet, blandt andet fordi der har været forventning om en kraftig vækst i udgifterne.

KL’s foreløbige beregninger viser imidlertid, at den kommunale medfinansiering på landsplan i 2007 på nuværende tidspunkt ser ud til at stemme overens med de aftalte 9,4 mia. kr. i regnskab 2007 – et billede der også bekræftes af en række kommuner, som KL har været i dialog med.

Deponeringsordning i stedet for sanktioner
Et andet væsentligt element i forhandlingerne har været spørgsmålet om kommunernes deponerede midler fra overskudslikviditet. Kommunerne deponerede i 2005 cirka 6,5 mia. kr. i overskudslikviditet – penge der skulle have været frigivet 1. januar 2007, men hvor frigivelsen blev udskudt med et år. Økonomiaftalen indebærer, at de deponerede midler frigives over en tre-årig periode med 1/3 af beløbet hvert år.

Frigivelsen af de deponerede midler skal imidlertid ses i sammenhæng med merforbruget i regnskab 2006 på 541 mio. kr. i forhold til det genåbnede budget. Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til, at sanktionslovgivningen erstattes med en regel om, at den enkelte kommune over tre år får frigivet sin deponerede overskudslikviditet i lige store rater fratrukket et eventuelt merforbrug i 2006.

For sammenlægningskommuner tager beregningen afsæt i den nye kommunes samlede deponerede overskudslikviditet (dvs. summen af de gamle kommuners deponering) og bruttomodregning. Forskellige eksempler på den nye ordning fremgår af boksen i næste spalte.

De udbetalte deponeringsbeløb fordeler sig ikke ligeligt mellem kommunerne, som det fremgår af tabellen nedenfor. 27 kommuner får frigivet over 15 mio. kr. og yderligere 27 kommuner får frigivet mellem 5 mio. kr. og 15 mio. kr. i 2008.

Det står den enkelte kommune frit for, om pengene skal bruges til ekstraordinære anlægsudgifter eller til at styrke kassebeholdningen. Alt i alt er der efter KL’s vurdering med økonomiaftalen for 2008 både sikret fuld finansiering til basisudgifterne og finansiering til et beskedent serviceløft i 2008. Der må således forventes at være nogle kommuner, der inden aftaleindgåelsen alene så en skattestigning som eneste mulighed for at få enderne i budgettet til at hænge sammen, men som nu i stedet kan undgå en sådan skattestigning.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Øp: aftale med fuld finansiering og lidt til Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger